fbpx
דיון בוועדה לתקנה 15

< חזרה לעמוד מאמרים


נפגע עבודה שפונה למוסד לביטוח הלאומי עשוי לקבל תוספת של עד מחצית מהנכות הרפואית שנקבעה לו באופן שיגדיל משמעותית את שיעור הקצבה או המענק שהוא זכאי לו.

הגדלה זו נעשית באמצעות "תקנה 15" שקבועה בספר הליקויים.

מהי תקנה 15

תקנה 15 היא ביטוי לנכות התפקודית (להבדיל מהנכות הרפואית) והיא נועדה לפצות עובד שנפגע בעבודתו, ושעקב הפגיעה נותרה בו נכות צמיתה כזו משפיעה על יכולתו לשוב ולעבוד באותה עבודה או באותו עיסוק שבה הוא נפגע.

התקנה מבוססת על נכות תפקודית ולא על נכות רפואית – שכן היא בוחנת בראש ובראשונה את יכולת התפקוד של הנפגע בעיסוקו או בעבודתו.

חשוב לציין שלא ניתן באמצעות תקנה 15 להביא את הנכה ממצב שבו הוא זכאי למענק למצב שבו הוא זכאי לקצבה.

כך למשל, נכה שנקבעו לו 19% נכות רפואית משוקללת והוא עומד בתנאים של הפעלת התקנה במלואה – לא יגדל שיעור נכותו.

התנאים להפעלת תקנה 15

על מנת להפעיל את התקנה נדרשים שני תנאים מצטברים:

 • נפגע העבודה אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו עקב הנכות
 • עקב התאונה והנכות נפגעו הכנסותיו של הנפגע לזמן בלתי מוגבל

הנפגע אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו

כשהוועדה תבחן את יכולתו של הנפגע לחזור לעבודתו היא תתייחס אך ורק לסיבות שקשורות לנכותו כתוצאה מהפגיעה והיא תנתק נסיבות חיצוניות.

כך למשל, אם בדיוק בזמן פציעתו של הנפגע נערכו קיצוצי כוח אדם במקום עבודתו וזוהי הסיבה שבגינה הנפגע אינו חוזר לעבודתו – תנאי זה אינו מתקיים.

הוועדה תבדוק את נכותו של הנפגע ביחס לפעולות הכרוכות בביצוע עבודתו, האם זו עבודה פיזית, תפוקתו, שעות העבודה, נסיעות, עבודה מול קהל וכדומה.

פגיעה בהכנסותיו של העובד

אם קבעה הוועדה שהנפגע מסוגל לחזור לעבודתו – לא תיבדק הפגיעה בהכנסותיו משום שאין טעם לכך. כאמור, מדובר בשני תנאים מצטברים להפעלת התקנה.

פגיעה בהכנסה תיחשב ככזו בהתקיים שלושה תנאים מצטברים:

 • הירידה בהכנסה היא כתוצאה מהפגיעה בעבודה
 • מדובר בהכנסה ניכרת (ירידה בהכנסות של 20% ומעלה)
 • הירידה בהכנסות היא קבועה

דוגמאות למקרים שבהם לא יתקיים תנאי זה: ירידה בהכנסה כתוצאה מקיצוצים בעבודה, ירידה בשיעור קל של 10%, הירידה בהכנסה היא לתקופה מוגבלת וכדומה.

ועדת רשות

הוועדה הרפואית רשאית להתייעץ עם "ועדת רשות" שמורכבת מפקיד תביעות, רופא ועובד שיקום.

ועדת הרשות תחווה את דעתה לעניין הפעלת התקנה והיא רשאית לחקור את הנפגע על מנת לגבש את מסקנותיה הסופיות.

יצוין שאם נקבעה לנפגע דרגת נכות בשיעור של 20% או יותר, תישלח אליו העתק מהמלצת ועדת הרשות.

דוגמאות ליישום תקנה 15

מספר דוגמאות ליישום תקנה 15:

 • יועץ מכירות שידו נקטעה במהלך תאונת עבודה יתקשה להוכיח שהוא לא יוכל להמשיך ולתפקד כיועץ מכירות ולכן סביר להניח שלא תופעל התקנה בעניינו.
 • ידו של נגן פסנתר שמתפרנס מנגינה באירועים נקטעה במהלך העבודה לא יוכל לשוב לנגן באותו אופן כפי שניגן טרם התאונה ולכן סביר להניח שתופעל התקנה בעניינו.

כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


  מאמרים נוספים בנושא


  קישורים חיצוניים

  אתר המוסד לביטיוח לאומי: דרגת נכות לצמיתות (קבועה)