fbpx

גמלת ניידות

סטיפר של עמוד גמלת ניידות

< חזרה לעמוד ראשי


ענף הניידות הוא ענף נוקשה מאוד אשר תוחם פגימות מאוד ספציפיות שקשורות רק לפלג הגוף התחתון – ייצוג על ידי עורך דין עשוי לשפר באופן ניכר את סיכויי קבלת גמלת ניידות ואת שיעורה.

מהו הסכם הניידות?

הסכם הניידות הוא הסכם שנערך ביום 1 ליולי בשנת 1977 בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי – במטרה להסדיר את הזכאויות וההטבות להם זכאים אנשים המוגבלים בניידות בפלג גופם התחתון.

ההטבות ניתנות לבעלי ליקויים בפלג גופם התחתון בלבד אשר מגבילים אותם בניידות.

במסגרת ההסכם נקבעו מספר סעיפי ליקוי שעשויים לזכות בגמלת ניידות ובהטבות רבות אחרות, כשכל סעיף מכיל מספר סעיפי משנה שקובעים את מידת חומרת הליקוי. הסכם הניידות מתייחס רק לפגימות מסוימות בפלג הגוף התחתון ושמגבילות את היכולת לנוע ולהתנייד – ואילו מוגבלים בניידות שסובלים מבעיות ניידות קשות מאד שאינן מעוגנות בסעיפי הליקוי, אינם זכאים להטבה כלשהי במסגרת הסכם זה.

מבחינה תכליתית, הסכם הניידות אינו עושה צדק עם אוכלוסיות נכים רבות שמתקשות בניידות. כך למשל, אדם שמרותק לכיסא גלגלים עקב בעיית ורידים אינו זכאי להטבה כלשהי במסגרת הסכם הניידות לרבות גמלת ניידות, ולעומתו, אדם שמסוגל להתהלך עשרות מטרים עקב בעיית כלי-דם – ימצא את עצמו זכאי לקצבה חודשית ולהטבות רבות.

תנאי הזכאות להטבות בניידות

 • מוגבל בניידות הוא תושב ישראל או אזרח ישראל.
 • מלאו למוגבל בניידות 3 והוא טרם הגיע לגיל פרישה.

בענף הניידות גיל הפרישה הוא זהה בין גברים לבין נשים.

אם מתגוררים באותה הדירה שני אחים או יותר ששיעור הניידות של כל אחד מהם הוא 80% או יותר – הם עשויים להיות זכאים לקבל גמלת ניידות גם אם טרם מלאו לפחות לאחד מהם 3 שנים.

רשימת הליקויים בניידות

אלה הליקויים על פי הסכם הניידות:

 • שיתוקים
 • קטיעות
 • קשיונות
 • נקיעות
 • מפרקים מדומים
 • הגבלת כושר המפרקים ברגליים או החלפתם
 • קיצור גפה
 • תהליך אי-ספיקה היקפית בעורקי הרגליים
 • הפרעות במערכת כלי הלימפה
 • מומים מלידה
 • קומה נמוכה

ליקוי שאינו מופיע ברשימה, גם אם הוא גורם להגבלה קשה בניידות – אינו מזכה בהטבות על פי הסכם הניידות.

הגשת תביעת ניידות

על מנת לממש את הטבות הניידות, ישנם שני שלבים שעל הנכה לעבור:

 • הגשת טופס בל/ 8220 (בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות).
 • הגשת טופס בל/ 8200 (תביעה להטבות על פי הסכם הניידות).

שלב ראשון

יש למלא ולהגיש בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (בל/ 8220) ללשכת הבריאות המחוזית. על הבקשה להיות חתומה על ידי רופא שממליץ על סעיף הליקוי המתאים.

ברירת המחדל היא שעל המוגבל בניידות להגיש את התביעה ללשכת הבריאות המחוזית של מקום מגוריו – אולם הוא רשאי לבחור כל לשכת בריאות מחוזית אחרת.

הנכה יוזמן לוועדה רפואית מטעם משרד הבריאות והיא זו אשר תבדוק את המוגבל בניידות ותקבע אם הליקוי שלו נכלל ברשימת הליקויים.

שלב שני

ככל שהוועדה הרפואית תקבע שסעיף הליקוי נכלל ברשימת הליקויים וששיעור הליקוי שנקבע לו הוא לפחות 40% ומעלה (למוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה ורכב) – על המוגבל בניידות להגיש תביעה להטבות על פי הסכם הניידות (בל/ 8200), לא יאוחר מ-60 יום מיום קבלת ההחלטה של הוועדה הרפואית.

תביעה זו היא הבקשה לממש את החלטות הועדה הרפואית שהכירה בפגימותיו שנכללות בהסכם הנידות.

הן למוגבל בניידות והן למוסד לביטוח לאומי עומדת הזכות לערער על החלטת הוועדה המחוזית – כשוועדת הערר יתקיים תתקיים בתל השומר.

אם תוגש התביעה להטבות לאחר 60 ימים מיום קבלת ההחלטה, המוגבל בניידות לא יהא זכאי לתשלום רטרואקטיבי, אלא רק מיום הגשת הבקשה המאוחרת.

הטבות למוגבלים בניידות

מוגבל בניידות שיש לו רישיון נהיגה נדרש שוועדה רפואית של משרד הבריאות תקבע לו 40% מוגבלות בניידות או יותר על מנת שהוא יהיה זכאי להטבות על פי הסכם הניידות.

מדינת ישראל מציעה סל הטבות רחב למוגבלים בניידות שכולל בין היתר:

גמלת ניידות חודשית, הלוואה עומדת לרכישת רכב, הלוואה מקרן הלוואות לרכישת רכב ראשון, הלוואה לרכישה ולהתקנה של אבזרים מיוחדים ברכב וכן החזר הוצאות, לימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים, שירותי גרירה ותו חניה לנכה.

ההטבות ניתנות במקביל ולרוב הן ניתנות באופן יחסי בהתאם לשיעור הליקוי בניידות. ההטבות הבולטות ביותר הן הגמלה החודשית ותו חניה לנכה.

ואולם, הדין הוא שונה בין מוגבלים בניידות שיש ברשותם רישיון נהיגה ובין אלה שאין ברשותם רישיון נהיגה – ובין אלה שיש ברשותם רכב לבין אלה שאין ברשותם רכב.

הטבות בניידות לחסרי רישיון נהיגה

מוגבל בניידות שאין לו רישיון נהיגה נדרש שוועדה רפואית של משרד הבריאות תקבע לו 60% מוגבלות בניידות או יותר – ובתנאי שיש לו מורשה נהיגה שמסיע אותו ברכב.

על מורשה נהיגה לעמוד בתנאים הבאים:

 • יש לו רישיון נהיגה תקף.
 • הוא הורשה על ידי המוסד לביטוח לאומי לנהוג ברכבו של המוגבל בניידות.
 • הוא קרוב משפחה או מטפל של המוגבל בניידות.
 • מגוריו קרובים למגוריו של המוגבל בניידות.

יראו את מקום מגוריו של המורשה בנהיגה כקרוב למקום למגוריו של המוגבל בניידות אם מתקיימת אחת מהחלופות הבאות:

הוא מתגורר עם המוגבל בניידות באותו בניין או שהמרחק בין ביתו לבין המוגבל בניידות אינו עולה על 1,500 מטר בקו אווירי או שהמרחק בין ביתו לבין ביתו של המוגבל בניידות עולה על 1,500 מטר אך אלה הבניינים הקרובים ביותר זה לזה באותו יישוב.

קרוב משפחה

כאמור, מורשה נהיגה יכול שיהיה קרוב משפחה או מטפל.

קרוב משפחה של מוגבל בניידות יכול להיות: בן/בת זוג, צאצא ובן/בת זוגם, אב, אם, הורה מאמץ, הורה חורג, אח/אחות, אחיין/ית, גיס/ה, סב, סבתא או נכד/ה.

מטפל

מטפל יכול להיות בן משפחה ומי שאינו בן משפחה.

אם המטפל הוא אינו בן משפחה, על מנת לשמש כמורשה נהיגה עבור המוגבל בניידות עליו לעמוד גם בכל התנאים הבאים:

 • המטפל קיבל אישור מהמוסד לביטוח לאומי לשמש למוגבל בניידות מורשה נהיגה.
 • המטפל סועד את המוגבל בניידות ברוב שעות היממה.
 • המטפל מתגורר עם המוגבל בניידות בקביעות באותו בניין או שהמרחק בין ביתו לבין ביתו של המוגבל בניידות עולה על 1,500 מטר.
 • המטפל דואג לצרכיו של המוגבל בניידות, מתחייב להסיעו באופן קבוע לטובת צרכיו ומסוגל לפעול כאמור.

הטבות בניידות לחסרי רכב או שרכבם מושבת

אם למוגבל בניידות אין רכב, יש לבדוק אם הוא זכאי לקצבה לחסר רכב. קצבת ניידות לחסרי רכב נועדה לסייע למוגבל בניידות בהוצאות הניידות הרבות.

על מוגבל בניידות חסר רכב או שרכבו מושבת לעמוד באחד מהמצבים הבאים:

מצב ראשון

 • מלאו לו 18 שנים.
 • ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות קבעה לו 80% מוגבלות בניידות או יותר.
 • הוא משתכר ואינו זכאי לקצבת נכות כללית.

מצב שני

 • מלאו לו 18 שנים.
 • הוא מקבל קצבה לשירותים מיוחדים.
 • ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות קבעה לו 100% מוגבלות בניידות או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

מצב שלישי

 • הוא קטין ומקבל קצבת ילד נכה.
 • ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות קבעה לו 80% מוגבלות בניידות או יותר או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

מצב רביעי

 • ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות קבעה: לקטין 80% מוגבלות בניידות או יותר, ולבגיר 100% מוגבלות בניידות – או שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו.
 • הוא שוהה במוסד סגור אך יוצא ממנו לפחות 6 פעמים בחודש עם רכב מנועי – למטרות לימודים, עבודה, פעילות חברתית, התנדבות או שיקום.
 • אין גוף שמשלם את הוצאות היציאה מהמוסד הסגור.
 • הוא זכאי לקצבת ילד נכה או לקצבת שירותים מיוחדים אך אינו מקבל אותה משום שהוא שוהה במוסד.

גמלת ניידות חודשית

שיעור הגמלה החודשית וערך ההטבות תלויים בראש ובראשונה בשיעור הליקוי שנקבע למוגבל בניידות על ידי הוועדה הרפואית. מוגבל בניידות עשוי לשפר באופן ניכר את הגמלה החודשית ואת ההטבות הנלוות לה על ידי תכנון אופטימלי של כל פגימותיו שמעוגנות בהסכם הניידות.

כך למשל, מוגבל בניידות שסובל מאי-ספיקה היקפית בעורקי הגפיים התחתונות ובנוסף מהגבלה קשה בתנועת המפרקים בגפיים התחתונות עשוי להיות זכאי לשקלול של אחוזי הליקוי המעוגנים בסעיפים ו' ו-ח' בהסכם הניידות.

אופן שקלול סעיפי הליקוי דומה לאופן שקלול הנכויות במסגרת ענפי הנכות במוסד לביטוח לאומי.

כך למשל, אם סעיף ליקוי אחד מזכה את הנכה ב-50% אחוזי נכות וסעיף ליקוי אחר מזכה אותו ב-50% ליקוי נוספים – שיעור הליקויים הכולל של הנכה יהיה 75%.

נתון נוסף שמשפיע על שיעור הקצבה וההטבות הוא גודל הרכב שנקבע לנכה.

גמלת ניידות בשילוב עם קצבאות אחרות

בחלק מהמקרים, מבוטח עשוי להיות זכאי לקצבאות שונות מענפים שונים. כך למשל, ניתן לקבל גם גמלת ניידות וגם קצבת נכות מעבודה ללא שום תנאי. ואולם, לא ניתן לקבל קצבת ניידות ואת ההטבות בענף נפגעי פעולות איבה בו-זמנית ויש לבחור ביניהן.

על מנת לבדוק אילו קצבאות והטבות יכולות להתקבל בו-זמנית ובאילו תנאים, ניתן להיעזר במחשבון כפל קצבאות באתרנו. כמו כן כדאי לקרוא את המאמר איך לבחור: שירותים מיוחדים או ניידות.

על מנת לנצל באופן אופטימלי את הזכאות להטבות בניידות, מומלץ להיעזר בעורך דין ניידות שעוסק על דרך קבע בתחום זה.

היות שתביעות ניידות עלולות להיות מורכבות וסבוכות, קיראו כיצד לבחור עורך דין ניידות.


1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

< לעמוד תביעות ביטוח לאומי

כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

משרד הבריאות: ועדות רפואיות לניידות בלשכות הבריאות

המוסד לביטוח לאומי: ניידות

המוסד לביטוח לאומי: הורדת מסמך הסכם הניידות