fbpx

נכות כללית

סטיפר של עמוד נכות כללית

< חזרה לעמוד ראשי


ענף נכות כללית דורש קיומם של שני רכיבים: הראשון, עמידה ברף הרפואי הנדרש על מנת להיכנ להגדרת "נכה" על פי החוק. השני, הוכחת אי היכולת להשתכר (או לתפקד בעבודות משק הבית לעקרות בית נכות) כתוצאה מהנכות.

ענף נכות כללית

ענף נכות כללית מעוגן בפרק ט' לחוק הביטוח הלאומי מסעיף 195 ועד לסעיף 220ב.

מטרת קצבת נכות כללית היא להבטיח הכנסה מינימלית לצרכי קיום לנכה אשר עקב נכותו/ה הרפואית נפגעה יכולתו להשתכר מעבודה או לאישה עקרת בית  אשר עקב נכותה הרפואית נפגעה יכולתה לתפקד כעקרת בית.

ענף נכות כללית מורכב משני שלבים עיקריים. בשלב הראשון, נבדקות כל פגימותיו הרפואיות של המבוטח על מנת לשקלל את הנכות הכוללת.

אם המבוטח מגיע לשיעור הנכות המשוקללת המינימלית שקבועה בחוק, הוא יעבור לשלב השני שבו הוא ייבדק בוועדת אי-כושר על מנת לאמוד את יכולתו לעבוד (או יכולתה של עקרת בית לתפקד במשק הבית).

הנכות לכשעצמה אינה מזכה בקצבה כלשהי, תהיה קשה ככל שתהיה. הקצבה תשולם רק לנכים אשר ועדת אי-כושר קבעה שעקב נכותם, אין ביכולתם לעבוד (או לתפקד במשק הבית לעקרות בית נכות).

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

תנאי זכאות לקבלת קצבת נכות כללית

 • הנכה הוא תושב ישראל.
 • מלאו לנכה 18 שנים והוא טרם הגיע לגיל פרישה. במקרים מסוימים עשוי להיות זכאי לקצבת נכות כללית גם קטין בין הגילאים 16 עד 18, ככל שהוא היה מוגדר כ"עובד קטין" בתכוף לפני שנגרם לו אי-הכושר להשתכר.
 • הנכה אינו עובד או שהכנסתו כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק. כפי שיפורט להלן, הדין הוא שונה כשמדובר בעקרת בית נכה.
 • ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי קבעה לנכה נכות רפואית בשיעור שקבוע בחוק.
 • נקבע שעקב הנכות הרפואית שנקבעה, יכולתו של הנכה להשתכר או עקרת בית שיכולתה לתפקד במשק הבית ירדה ב-50% לפחות.

להרחבה בנושא עבודה למקבלי קצבת נכות כללית >

נכה שטרם מלאו לו 18 שנים רשאי לבדוק את זכאותו במסגרת מסלול ילד נכה.

נכה שעובד/ת ומשתכר/ת שאינו זכאי/ת לקצבת נכות כללית, רשאי/ת לבדוק את זכאותו/ה לקבלת פטור ממס.

הנכות הרפואית

תנאי סף להיבדק על ידי ועדת אי-כושר הוא לעמוד בשיעור הנכות הרפואית שנקבעת על פי תקנות הנכות:

 • נכות משוקללת בשיעור של 60% ומעלה.
 • נכות משוקללת בשיעור של 40% ומעלה בתנאי שנקבע שיעור נכות של 25% או יותר לאחת הפגימות.
 • נכות משוקללת בשיעור של 50% ומעלה לעקרת בית נכה.
 • נכים שסובלים ממוגבלות קשה בהתאם לחוק זכאים להיבחן ב"מסלול המהיר".

לקריאה נוספת בנושא נכות רפואית, ניתן לקרוא את המאמר "נכות רפואית" מאת עורך דין אוהד שמואלי.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

אי-כושר להשתכר או לתפקד במשק בית

ככל שתמצא הוועדה הרפואית שהנכה בענף נכות כללית עומד בתנאי החוק בעניין שיעור הנכות הרפואית, הוא יזומן לוועדת אי-כושר שתבחן את יכולתו להשתכר או את יכולתה של עקרת הבית הנכה לתפקד במשק הבית.

לשם כך, פקיד/ת שיקום (עובד/ת סוציאלי בהכשרתו/ה) מראיין את הנכה ומסכם את המלצותיו.

אף על פי שעקרת בית נדרשת לעמוד בשיעור נכות רפואית נמוך יותר מאשר גבר או אישה עובדת, הרי שבפועל ועדת אי הכושר תבדוק את יכולת תפקודה כעקרת בית ולא את הפגיעה ביכולת להשתכר מהעבודה. בפועל, קשה יותר לשכנע את המוסד לביטוח לאומי שאישה תתקשה לבצע פעולות בסיסיות במשק הבית מאשר לעבוד. יצוין, שפקיד/ת השיקום מוסמכים לבדוק את כושר ההשתכרות בכפוף לפגימות הרפואיות שהוכרו על ידי הוועדות הרפואיות.

להרחבה בנושא עקרת בית נכה >

כך למשל, נכה שסובל ממחלה מסוימת בפועל, ואולם היא לא הוכרה על ידי הוועדה הרפואית מכל סיבה שהיא – פקיד/ת השיקום אינו רשאי להתייחס אליה במסגרת הערכת אי הכושר גם אם הם סבורים שמגבלה זו מונעת מהנכה לעבוד או מונעת מעקרת הבית לתפקד במשק הבית.

ישנן 4 דרגות אי-כושר בענף נכות כללית: 60%, 65%, 74% ו-100%.

תחילת הזכאות לקצבת נכות כללית

תחילת הזכאות לקבלת הטבות נכות כללית היא בתום 90 ימים מהיום שבו נוצר אי-הכושר להשתכר או לתפקד במשק הבית לעקרת בית נכה. עולים חדשים נדרשים להמתין תקופה של 12 חודשים מיום שהוגדר להם הסטטוס של "עולה".

מנגנון זה מסנן אנשים עובדים שיבחרו להתחמק מעבודתם עקב נכותם, למרות שהם מסוגלים לתפקד ללא קושי.

אם מבוטח עזב את מקום עבודתו בפועל אולם הוא נשאר בביתו וממשיך לקבל דמי מחלה כנגד ימי המחלה שעומדים לרשותו – תחל תחילת הזכאות מתום תשלום דמי המחלה.

קצבת נכות כללית לאחר גיל פרישה

ענף נכות כללית עומד לרשות הנכה עד גיל פרישה. ואולם, עולות שתי שאלות עיקריות בעניין קצבת הנכות לאחר גיל פרישה.

 • האם ניתן לקבל קצבת נכות כללית לאחר גיל פרישה?
 • האם ניתן להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות כללית לאחר גיל פרישה?

קבלת קצבת נכות כללית לאחר גיל פרישה

לאחר גיל פרישה, מופסקת קצבת הנכות הכללית ובמקומה עשוי להיות זכאי המבוטח לקצבת אזרח ותיק ("קצבת זקנה"). החוק קובע שקצבת אזרח ותיק לא תפחת משיעור קצבת הנכות שקיבל הנכה טרם הגיעו לגיל פרישה. בלשון אחרת, הדין קובע שלא ניתן לקבל גם קצבת נכות כללית וגם קצבת זקנה, אך בפועל – אם המבוטח קיבל קצבת נכות כללית ששיעורה עולה על שיעור קצבת הזקנה, הוא ימשיך לקבל את אותו הסכום מדי חודש, רק בדמות "קצבת זקנה".

הגשת תביעה לקבלת קצבת נכות כללית לאחר גיל פרישה

ניתן להגיש תביעה לנכות כללית עד 12 חודשים לאחר גיל פרישה – אולם מועד תחולת הנכויות חייב להיות לפני שהגיע המבוטח לגיל פרישה, על מנת שהוא יהנה מההטבות שמציע ענף נכות כללית.

למשל, אם מבוטח עבר בדיקת CT חודשיים לאחר שהוא הגיע לגיל פרישה, הוא יוכל להגיש את תביעת הנכות הכללית לאחר הבדיקה ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה – ואולם מועד תחולת הנכות על פי פגימה זו עלול להיחשב על ידי המוסד לביטוח לאומי כחודשיים לאחר גיל פרישה ולכן הנכות עבור פגימה זו לא תיכלל במסגרת זכאותו לקצבת נכות כללית.

להרחבה בנושא תביעות נכות כללית לאחר גיל פרישה >

ועדות רפואיות

קביעת הנכויות הרפואיות ושיעורן נעשית על ידי הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי. לאחר הגשת התביעה לענף נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי יזומן הנכה לוועדות רפואיות בהתאם לפגימותיו.

להרחבה בנושא כללי התנהגות של ועדה רפואית >

כך למשל, אם הנכה סובל מבעיה אורטופדית וליקוי שמיעה הוא ייבדק גם על ידי רופא מומחה באורטופדיה וגם על ידי רופא מומחה אף אוזן גרון. לבסוף, יעבור הנכה ועדה מסכמת שבה ייקבעו שיעורי הנכות המשוקללים ביחס לכלל פגימותיו.

להרחבה בנושא "כיצד להתנהג בוועדה רפואית".

המסלול המהיר

המסלול המהיר נועד לנכים שסובלים ממוגבלות קשה אשר מעצם טבעה מקימה חזקה לפיה המבוטח אינו יכול להשתכר.

רשימת הפגימות המוכרות בחוק:

 • חולים במחלה ממארת שמטופלים בטיפול אקטיבי במחלה או שנמצאים במצב סופני
 • חולי A.L.S ושמטופלים ב-RILUTEK
 • בעלי ליקוי נפשי בשיעור של 50% או יותר
 • סובלים מפיגור שכלי בשיעור של 40% או יותר ושהם מוכרים על ידי משרד הרווחה.
 • חולי שחפת
 • חולים במחלות קשות או זיהומיות ושמקבלים טיפולים פעילים
 • בשנה הראשונה שלאחר השתלות לב, כליה, ריאות, לבלב, כבד או מח עצם

שיקום מקצועי

נכים ששיעור נכותם הוא 20% ומעלה זכאים גם לאבחון, ייעוץ וטיפול למטרת שיקום מקצועי.

בדרך זו, פקיד/ת שיקום בודק את המבוטח ומתאים לו מקצוע חדש אשר תואם את מגבלותיו. המוסד לביטוח לאומי משלם עבור ההכשרה המקצועית (קורס, הנדסאי, תואר אקדמי וכד') בתוספת דמי קיום לכל אורך תקופת ההכשרה.

לכאורה, הצעה זו נראית משתלמת למבוטח – ואולם מאחוריה חבוי נתון חשוב: מבוטח שעבר הכשרה מקצועית הוא מוותר למעשה על המשך קבלת קצבת נכות כללית למשך חייו ככל שיוותרו בו אותן פגימות.

כך למשל, רקדן שעבר תאונה שכתוצאה ממנה נגרם לו שיתוק בשתי הרגליים, עשוי להיות מתאים להכשרה מקצועית בתחום הנדסת התוכנה. בדרך זו, המוסד לביטוח לאומי יממן את לימודיו ואף יסייע לו בדמי קיום במשך כל תקופת לימודיו. לאחר מכן, לא תשולם לרקדן קצבת נכות כללית והוא יאלץ לעבוד במקצוע החדש שהותאם לו.

מומלץ להיוועץ בעורך דין שעוסק בתחום הביטוח הלאומי על מנת להעריך את ההשלכות לשיקום המקצועי.

יד כותבת על מחברת בתוך כיתה

התנאים לזכאות לשיקום מקצועי

 • נכות רפואית בשיעור של 20% ומעלה
 • התובע אינו מסוגל עוד, עקב ליקויו, לעסוק בעבודה הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת
 • התובע זקוק להכשרה מקצועית שתאפשר לו לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו

קצבת נכות כללית

סכומי קצבאות הנכות מתעדכנות מעת לעת. הסכומים שיפורטו להלן נכונים ליום 1/1/2020.

סכומי קצבת הנכות

 • עבור דרגת אי-כושר מלאה (75%-100%) תשולם קצבת נכות מלאה בשיעור של 3,321 ש"ח
 • עבור דרגת אי-כושר חלקית בשיעור של 74% תשולם קצבת נכות חלקית בשיעור של 2,242 ש"ח
 • עבור דרגת אי-כושר חלקית בשיעור של 65% תשולם קצבת נכות חלקית בשיעור של 2,027 ש"ח
 • עבור דרגת אי-כושר חלקית בשיעור של 60% תשולם קצבת נכות חלקית בשיעור של 1,908 ש"ח

תוספת לקצבת הנכות ישולמו עבור ילדי הנכה או בן/בת זוגו או ידוע בציבור בהתאם לתנאים שיפורטו להלן ובסכומים שנכונים ליום 1/1/2020.

יצוין – שנכה שנקבעה לו דרגת אי-כושר חלקית (60%, 65% או 74%) ומשתכר בסכום של מעל 2,157 ש"ח בחודש – עשוי להיות זכאי לתוספות כאילו הוא מקבל קצבת נכות מלאה.

תוספת תלויים

המוסד לביטוח לאומי משלם תוספת עבור עד שני ילדים ובן/בת הזוג, לנכה שנקבעה לו דרגת אי-כושר שמזכה בקצבה ושהוא עומד בשאר תנאי החוק.

ככלל, גובה התשלום נקבע על פי דרג אי-הכושר, אולם אם נקבעה לנכה דרגת אי-כושר חלקית (פחות מ-75%) והוא/היא משתכר/ת בסכום שעולה על 2,157 ש"ח – תשולם לו תוספת התלויים עבור הילדים ובן/בת הזוג כאילו הוא קיבל דרגת אי-כושר מלאה (75% או 100%).

תוספת עבור ילדים

נכה שאיבד את כושרו לעבוד או נכה עקרת בית שאיבדה את כושרה לתפקד במשק הבית, שזכאים לקבל קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים גם לתוספת עבור שני הילדים הראשונים בלבד ככל שהם עונים על אחד מהתנאים הבאים:

 • טרם מלאו להם 18 שנים
 • טרם מלאו להם 20 שנים והם מסיימים את לימודיהם במוסד חינוך על-יסודי
 • טרם מלאו להם 20 שנים והם לומדים להשלמת בחינות בגרות
 • טרם מלאו להם 20 שנים והם בעלי לקות למידה ונמצאים במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי
 • טרם מלאו להם 20 שנים והוא נמצא במכינה קדם צבאית או שהוא שוחר בקורס קדם צבאי של צה"ל (קד"ץ או טר"ץ של חיל המודיעין)
 • טרם מלאו להם 21 שנים והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים – כששירותו הצבאי נדחה בשל ההתנדבות
 • טרם מלאו להם 24 שנים והם משרתים בצבא (עד 36 חודשים) או בשירות לאומי (במסגרות אשר אושרו על ידי המוסד לביטוח לאומי)
 • טרם מלאו להם 24 שנים והם לומדים בעתודה ושירותם הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיהם

התוספת תשולם בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לנכה:

 • עבור דרגת אי-כושר מלאה (75%-100%) תשולם תוספת של 954 ש"ח עבור כל ילד
 • עבור דרגת אי-כושר חלקית בשיעור של 74% תשולם תוספת של 706 ש"ח עבור כל ילד
 • עבור דרגת אי-כושר חלקית בשיעור של 65% תשולם תוספת של 620 ש"ח עבור כל ילד
 • עבור דרגת אי-כושר חלקית בשיעור של 60% תשולם תוספת של 572 ש"ח עבור כל ילד

תוספת עבור בן/בת זוג

התנאים לקבלת תוספת עבור בן/בת הזוג:

 • הנכה אינה מוגדרת כעקרת בית נכה
 • בן/בת הזוג אינו/ה מקבל/ת קצבה אחרת
 • הכנסתו של בן/בת הזוג אינה עולה על 6,014 ש"ח בחודש

התוספת תשולם בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לנכה, כמפורט להלן:

 • עבור דרגת אי-כושר מלאה (75%-100%) תשולם תוספת של 1,192 ש"ח
 • עבור דרגת אי-כושר חלקית בשיעור של 74% תשולם תוספת של 882 ש"ח
 • עבור דרגת אי-כושר חלקית בשיעור של 65% תשולם תוספת של 775 ש"ח
 • עבור דרגת אי-כושר חלקית בשיעור של 60% תשולם תוספת של 715 ש"ח

עקרת בית נכה שאיבדה את כושרה לתפקד במשק הבית עשויה להיות זכאית לקבל תוספת תלויים עבור ילדיה ואולם לא עבור בן זוגה.

תשלום קצבת נכות כללית לשוהים בחו"ל

על פי החוק, ניתן לקבל את קצבת הנכות הכללית בחודש היציאה לחו"ל ומה-1 לחודש שלאחר היצאה לחו"ל למשך שלושה חודשים נוספים.

אם יופסק תשלום הקצבה עקב שהיה ארוכה יותר מזו שקבועה בחוק – הוא ימשיך לקבל את הקצבה החל מה-1 לחודש שבו הוא חזר למדינת ישראל.

במקרים מסוימים ניתן לקבל קצבת נכות כללית גם כששוהים בחו"ל:

 • המבוטח או בן זוגו מועסקים בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי
 • דרוש לו טיפול מיוחד בחו"ל
 • המבוטח שוהה במדינה שחתומה על אמנה שמכילה את ענף ביטוח הנכות

אישה על כיסא גלגלים מאושרת בחו"ל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"קצבת נכות כללית לשוהים בחו"ל"

קצבת נכות כללית בשילוב עם קצבאות אחרות

בחלק מהמקרים, מבוטח עשוי להיות זכאי לקצבאות שונות מענפים שונים. כך למשל, ניתן לקבל גם קצבת נכות כללית וגם קצבת שירותים מיוחדים ללא שום תנאי. ואולם, לא ניתן לקבל קצבת נכות כללית וקצבת נכות מעבודה בו-זמנית ועל המבוטח לבחור ביניהן.

על מנת לבדוק אילו קצבאות והטבות יכולות להתקבל בו-זמנית ובאילו תנאים, ניתן להיעזר במחשבון כפל קצבאות באתרנו.

היות שתביעות נכות כללית עלולות להיות מורכבות וסבוכות, קיראו כיצד לבחור עורך דין לנכות כללית.


1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

< לעמוד תביעות ביטוח לאומי

כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

המוסד לביטוח לאומי – נכות כללית