fbpx

תאונות תלמידים

סטיפר של עמוד תאונות תלמידים

< חזרה לעמוד ראשי


למשרדנו ניסיון רב בניהול תביעות ביטוח תלמידים. בפעמים רבות עולות מאופי הפגיעה אפשרויות לתביעות נוספות כנגד גופים שונים ולכן בחינת הנסיבות על ידי עורך דין אשר בקיא בענף נזקי הגוף עשוי לשפר באופן ניכר את סיכויי התביעה ואת שיעור הפיצוי הכולל.

ביטוח תלמידים

ביטוח תאונות תלמידים הוא ביטוח שמבוטח בו כל תלמיד (ילד או נער) שזכאי לחינוך חינם ואין זה משנה אם הוא שוהה בגן, בבית ספר או בכל מוסד חינוכי אחר על פי חוק – ואין זה משנה אם התלמיד עבר תאונה כתוצאה מפעילות הקשורה למוסד החינוכי או כל פעילות אחרת. תאונה מוגדרת כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי שגרם לנזק גוף. התלמיד מבוטח 24 שעות ביממה ולא רק במסגרת שהייתו במוסד החינוכי.

כך למשל, גם אם נפצע ילד כתוצאה ממשחק בחצר לאחר שעות הלימודים – הוא עדיין יהיה מבוטח.

הביטוח אינו מכסה תאונות שמוגדרות גם כתאונות דרכים, פעולות איבה ותאונות עבודה.

הביטוח מבטיח פיצוי במקרים שבהם נגרמה לילד נכות רפואית מלאה או חלקית, זמנית או צמיתה – והכל בהתאם לעמידה בתנאי פוליסת הביטוח ובכפוף לחריגים שבה. הורים רבים אינם מודעים לקיומה של פוליסת ביטוח תאונות תלמידים ובכך נחסכים מחברות הביטוח סכומי כסף גבוהים בכל שנה כתוצאה מאי-מימוש התביעות לפיה. הסיבה לכך נעוצה בין היתר בעובדה שרשות החינוך המקומי היא זו שמבטחת את התלמיד. על פי החוק, החברה המבטחת מחויבת למסור לרשות המקומית עותקים של פוליסות הביטוח וכל הרשות המקומית חלה חובה להעבירה להורי התלמיד.

חוק לימוד חובה

סעיף 6(ד1)(1) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 קובע שכל מי שזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות תלמידים. הביטוח נעשה באחריות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו לומד הזכאי לחינוך חינם. ואולם, הורי התלמיד הם אלה שמשלמים באופן עקיף עבור הפוליסה במסגרת הורים במסגרת החינוך בהתאם לעלות המקסימלית שנקבעה על ידי ועדת החינוך של הכנסת באותה שנת לימודים.

הפיצוי הכספי

מנגנון הפיצוי הוא מוגבל לגובה המקסימלי שקבוע בפוליסה – ובעיקר ביחס לאחוזי הנכות שנותרו לילד לאחר התאונה.

הביטוח למשל אינו מכסה נכות כתוצאה מצלקות, אלא לאחר אישורה של ועדת חריגים בנושא זה.

הביטוח אינו מכסה גם נכות פסיכיאטרית כתוצאה מתאונה, אלא אם הנכות נגרמה כתוצאה מהטרדה מינית.

גם השיעור הכספי המרבי שניתן לקבל על פי פוליסת תאונות תלמידים הוא נמוך יחסית לפוליסות ביטוח אחרות.

התיישנות

על פי חוק ההתיישנות, תקופת ההתיישנות לגבי קטין מתחילה להימנות החל מהגיעו לגיל 18.

היות שעל פי חוק חוזה ביטוח תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח היא 3 שנים, ניתן להגיש תביעה במקרה של תאונות תלמידים עד הגיעו של הנפגע לגיל 21.

יצוין שעצירת מירוץ ההתיישנות כרוכה בהגשת תביעה לבית המשפט בלבד. הגשת טפסי תביעה לחברת הביטוח אינה עוצרת את מירוץ ההתיישנות.

היות שתביעות ניידות עלולות להיות מורכבות וסבוכות, קיראו כיצד לבחור עורך דין תאונות תלמידים.


1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא תביעות ביטוח


קישורים חיצוניים

משרד החינוך: חוזר מנכ"ל (חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים)