fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


המוסד לביטוח לאומי מעניק סל שיקום מקצועי רחב ומועיל לנכים אשר עומדים בתנאי החוק.

אופיו של ענף השיקום הוא סוציאלי מאוד ולכן נדרשת נכות נמוכה בהרבה מזו אשר עשויה לזכות בקצבה.

ככלל, האינטרס של הביטוח הלאומי הוא לסייע למבוטחיו להתפרנס בכוחות עצמם וזאת גם מסיבה תועלתנית עבורו. נכים שעובדים לא ידרשו ממנו קצבאות ובכך יתחזק חוסנו הפיננסי.

שיקום מקצועי אינו מותנה בקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי.

ענפי הביטוח הלאומי שמזכים בשיקום מקצועי

על פי החוק, ניתן לקבל שיקום מקצועי בענפים הבאים:

שיקום מקצועי בענף נכות כללית

סעיף 203 לחוק הביטוח הלאומי קובע את התנאים לקבלת שיקום מקצועי בענף נכות כללית.

על מנת לקבל סל שיקום מקצועי יש לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • נכות רפואית בשיעור של 20% או יותר
 • הנכה הוא תושב ישראל
 • מלאו לו 18 שנים והוא טרם הגיע לגיל פרישה ואולם, בהתאם לסעיף 205 לחוק הביטוח הלאומי – אם במהלך השיקום הגיע הנכה לגיל פרישה, הוא רשאי להשלים את השיקום המקצועי גם מעבר לגיל הפרישה.
 • כתוצאה מהשלכות תפקודיות הנובעות מנכותו הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה שתואמת את השכלתו, כישוריו וניסיונו התעסוקתי הקודם
 • נקבע שהוא זקוק ומתאים להכשרה מקצועית בכדי שיוכל להשתלב בשוק העבודה ולהתפרנס

לפי חוזר מס' 2/2015 מאגף השיקום של הביטוח הלאומי, יינתן משקל רב להשלכות התפקודיות של הנכה והשפעתן על יכולתו לעבוד במקצוע המתאים שייקבע.

עוד מצוין בחוזר שעצם העמידה בתנאים אינה מקנה זכות אוטומטית לקבל שיקום מקצועי גם אם הם חסרי מקצוע – שכן יש לבחון האם הנכות משפיעה על המסוגלות לעבוד.

בנוסף, נכים בעלי השכלה אקדמית או מקצועית ייבחנו טוב יותר לעניין ההשלכות התפקודיות משום שהסברה היא שאצלם יש יותר סיכוי להתקבל בשוק העבודה.

הקפדה יתרה על הזכאות לשיקום מקצועי ניתנת גם לנכים בעלי ניסיון תעסוקתי קודם.

שיקום מקצועי לבן/בת הזוג של הנכה בענף נכות כללית

בני או בנות זוג של נכים אשר תביעתם לסל שיקום נדחתה עקב אי-התאמה –  עשויים להיות זכאים במקומם לסל שיקום ככל שהם יעמדו בתנאים הבאים:

 • בן/בת הזוג מתגורר/ת באופן קבוע עם הנכה
 • הנכה מקבל עבורו/ה תוספת תלויים בקצבת הנכות
 • בן/בת הזוג טרם הגיעו לגיל פרישה
 • בן/בת הזוג מתאים להכשרה מקצועית לפי רמת השכלתו/ה, מצבו/ה הבריאותי וכושרו/ה הגופני
 • בן/בת הזוג חסר מקצוע או שהוא/היא אינו יכול/ה להתפרנס במקצועו/ה
 • בן/בת הזוג לא זכאי/ת להכשרה מקצועית מגורם אחר

שיקום מקצועי בענף נפגעי עבודה

התנאים לשיקום מקצועי בענף נפגעי עבודה הם מקלים יותר ונפגעי עבודה עשויים להיות זכאים לו אם הם יעמדו בתנאים הבאים:

 • ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי קבעה לנכה נכות רפואית בשיעור של 10% או יותר
 • לליקוי שנקבע על ידי הוועדה יש השלכות על תפקוד הנכה באופן אשר מונע ממנו לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה אחרת שתואמת את ניסיונו המקצועי או כישוריו
 • הנכה זקוק להכשרה מקצועית על מנת להשתלב בעבודה
 • הנכה מתאים לשיקום מקצועי שלאחריו הוא יוכל להשתלב בעבודה מפרנסת

כיצד ייקבע סל השיקום

עובד שיקום מטעם הביטוח הלאומי ייפגש עם הנכה, יבדוק את כישוריו ואת יכולת למידתו. עובד השיקום אף יכול להתייעץ עם גורמים מקצועיים כגון פסיכולוגים, מומחי שיקום, רופאים מומחים ועוד.

לאחר שילמד את מצבו של הנכה, הוא ינסה להתאים לו מסלול שיקום שכולל לימודים אקדמיים, הכשרה מקצועית, הכוונה מקצועית ועוד – אשר יתאימו לנסיבותיו האישיות של הנכה.

סל השיקום עשוי להכיל מימון (לא בהכרח מלא) של לימודים, דמי מחייה ועוד.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא