fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


ליקוי מנופה (או נכות מנופה) הוא סעיף ליקוי שמקנה אחוזי נכות בתקנות הנכות, אך בפועל – הוא לא ישוקלל עם יתר הנכויות, ולמעשה ערכו יהיה 0%.

ליקויים מנופים מתקיימים רק בענף נכות כללית ובענף שירותים מיוחדים – כשלכל ענף תקנות ייעודיות עבורו.

למשל, השמנת יתר בדרגה 2 (BMI 25-29.9) מקנה על פי תקנות הנכות, נכות בשיעור של 10% היא מנופה מנכות כללית.

מאחר שסעיף זה מנופה, מבוטח שסובל מהשמנת יתר בדרגה 2 לא יהיה זכאי כלל לשקלול הסעיף עבור פגימה זו במסגרת תביעתו לנכות כללית.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

ענף נכות כללית

הליקויים המנופים בענף נכות כללית קבועים בתוספת של תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), תשל"ט-1978.

האידיאל שעומד סביב קביעת נכות מנופה בענף נכות כללית הוא שליקויים אלה אינם משפיעים לרעה על כושר ההשתכרות.

ענף נכות כללית נועד לסייע לנכים אשר עקב נכותם נפגעה יכולתם להשתכר או לעקרות בית נכות שעקב נכותן, נפגעה יכולתן לתפקד במשק הבית.

אם נשתמש בדוגמה של השמנת יתר בדרגה 2 – נוכל להבין שליקוי זה אינו אמור להשפיע בשום דרך על כושר ההשתכרות ולכן שקלולו תהיה נוגדת לתכלית ענף נכות כללית.

ענף שירותים מיוחדים

הליקויים המנופים בענף שירותים מיוחדים קבועים בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ"ד-1984, כשסעיף 2(ב) קובע את ההוראה לאי הבאתם בחשבון לעניין שירותים מיוחדים.

בעוד שסעיפים מנופים בענף נכות כללית אינם משפיעים על כושר ההשתכרות (או יכולת לתפקד במשק בית לעקרות בית נכות) – בענף שירותים מיוחדים הליקויים שנבחרו אינם משפיעים על היכולת לבצע את פעולות היומיום.

בכל פרוטוקול ועדה רפואית לעניין נכות כללית, ניתן לראות בצמוד לפירוט הנכויות האם נכות מסוימת מקנה נקודות לשירותים מיוחדים או לאו (ליקויים מנופים לא יקנו נקודות לצורך שירותים מיוחדים).

בסוף הפרוטוקול מצויינת הנכות הרפואית המשוקללת ולצידה, הנכות הרפואית לצרכי שירותים מיוחדים.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

נכות מנופה בענפים אחרים

נכות מנופה קיימת רק בענף נכות כללית ובענף שירותים מיוחדים. ביתר הענפים, אם מבוטח סובל מפגימה מנופה – היא תישקלל במלואה יחד עם שאר הנכויות.

למשל, מבוטח סובל מהשמנת יתר בדרגה 2. על פי ספר הליקויים פגימה זו מקנה 10% נכות.

אם מבוטח יגיש תביעה לנכות כללית – הוא לא יהיה זכאי לשיעור נכות עבור פגימה זו.

לעומת זאת, אם מבוטח יגיש תביעה לפטור ממס – ישוקלל סעיף זה במלואו עם יתר הסעיפים.

ליקויים מנופים בספר הליקויים

היות שעם השנים תוקן ספר הליקויים ומטבע הדברים שונו ובוטלו סעיפים וחלקם אף התווספו והועברו ממקומם – התקנות שעליהם נשענים סעיפי הליקוי (הן לעניין נכות כללית והן לעניין שירותים מיוחדים) כבר אינם מדויקים.

וגם לו היו מדויקים, הרי שמעבר תכוף בין התקנות למציאת סטטוס הנכות של סעיף ספציפי היא שיטה מסורבלת.

לשם כך, בספר הליקויים ישנם סימונים של כוכביות (*) אשר מנחים לעניין סטטוס הניפוי של כל ליקוי בדרך הבאה:

  • סעיף ליקוי שמסומן בכוכבית אחת (*) מנופה לעניין נכות כללית
  • סעיף ליקוי שמסומן בשתי כוכביות (**) מנופה לעניין שירותים מיוחדים
  • סעיף ליקוי שמסומן בשלוש כוכביות (***) מנופה הן לעניין נכות כללית והן לעניין שירותים מיוחדים

לכידת מך מספר המבחנים כוכביות
דוגמה לסימון כוכביות בסעיף ליקוי "יתר לחץ דם" בספר הליקויים

בדרך זו ניתן בקלות ללמוד האם סעיף מסוים אמור להשתקלל במסגרת ענף ספציפי רק על ידי עיון בתקנות הנכות.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

המוסד לביטוח לאומי – קביעת אחוז הנכות הרפואית