fbpx
זכויות מטופלי דיאליזה

< חזרה לעמוד מאמרים


דיאליזה הוא טיפול רפואי שתפקידו "להחליף" את פעולת הכליות ולבצע במקומן את תפקידן, בין אם כתוצאה מאי ספיקת כליות חריפה ובין אם מאי ספיקת כליות כרונית.

טיפול הדיאליזה אינו נועד לרפא את המחלה עצמה, אלא להחליף את תפקיד הכליות ולכן טיפולים אלה נעשים בפעמים רבות כפעולות זמניות עד להשתלת כליה.

מטופלי דיאליזה מוגדרים כחולים כרוניים ועומד לרשותם סל זכויות רחב וייעודי.

זכויות מטופלי דיאליזה במוסד לביטוח לאומי

מטופלי דיאליזה עשויים להיות זכאים לזכויות רבות בענפי המוסד לביטוח לאומי, כגון:

קצבת נכות כללית למטופלי דיאליזה

מטופלי דיאליזה עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית.

שיעור הנכות הרפואית למטופלי דיאליזה עשויה להגיע ל-100% וכך גם דרגת אי-הכושר.

לקצבת נכות כללית זכאים נכים שטרם הגיעו לגיל פרישה ושהם אינם יכולים להשתכר עקב נכותם.

להרחבה בנושא נכות כללית >

קצבת שירותים מיוחדים למטופלי דיאליזה

מטופלי דיאליזה שטרם הגיעו לגיל פרישה שעוברים שני טיפולי דיאליזה  או יותר בשבוע, עשויים להית זכאים לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 50% באופן אוטומטי.

זכות זו מעוגנת בחוזר נכות מס' 1951 (חוזר לשכה רפואית מס' 88) אשר מכניס את המטופל תחת הגדרת "מחלה אוטומטית".

יחד עם זאת, המטופל רשאי לבקש להגדיל את שיעור גמלת השירותים המיוחדים ולבקש להיבדק מחוץ למסגרת "המחלה האוטומטית".

להרחבה בנושא שירותים מיוחדים >

סיעוד למטופלי דיאליזה

מטופלי דיאליזה שעברו את גיל פרישה עשויים להיות זכאים להטבות מענף הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי.

בדיקת הזכאות לסיעוד נעשית באמצעות מבחן ה-ADL וכן בדיקת הצורך בהשגחה.

היות שמטופלי דיאליזה זקוקים לרוב לסיוע בעזרת הזולת, ענף הסיעוד מהווה בפעמים רבות משענת סוציאלית נוחה.

להרחבה בנושא ענף סיעוד >

זכויות ביטוח פרטי למטופלי דיאליזה

מטופלי דיאליזה שיש ברשותם פוליסת ביטוח מתאימה עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי רב מחברות הביטוח.

פוליסות ביטוח שעשויות להעניק זכויות למטופלי דיאליזה הן בין היתר: אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעוד וביטוח בריאות.

חולים רבים אינם מודעים לכך שעומדת לזכותם פוליסת ביטוח מתאימה שעשויה לזכות אותם בפיצוי כספי רב.

למשל, לחלק ממבוטחי קופת החולים עומדת פוליסת סיעוד נדיבה, ובמסגרת קרן הפנסיה עשויים לעמוד רכיבי ביטוח מתאימים.

מומלץ להיוועץ עם עורך דין לנזקי גוף או עורך דין לביטוח לאומי על מנת לבחון את קיומן של פוליסות ביטוח רלוונטיות.

פטור ממס למטופלי דיאליזה

היות שמטופלי דיאליזה עשויים להיות זכאים לשיעור נכות רפואית של 100%, הרי שכדאי לבדוק את זכאותם במסגרת פטור ממס לנכים קשים.

ההטבה ניתנת לחולים שמשתכרים משום שרק בפני אלה עומדת החובה לשלם מיסים.

מטופלי דיאליזה ששיעור נכותם נמוך מ-90% עדיין עשויים להיות זכאים לפטור ממס ככל שיימצאו אצלם ליקויים נוספים שישוקללו במסגרת הנכות הכוללת.

לעניין זה חשו לציין שליקויים שמנופים לעניין נכות כללית או שירותים מיוחדים, אינם מנופים כשמדובר בשקלול נכויות לצרכי פטור ממס.

זכויות סוציאליות למטופלי דיאליזה

מטופלי דיאליזה עשויים להיות זכאים גם לסל זכויות רחב במיוחד, כגון:

  • מימון להסעות לצרכי הטיפולים מכוח חוזר מס' 4/2008 של משרד הבריאות
  • הנחה בארנונה
  • הטבות לנכים בגין הנכות הרפואית בלבד
  • הנחות מטעם הרשויות המקומיות בהתאם למבחן ההכנסות
  • הנחות בתרופות מטעם קופות החולים
  • הטבות מס (למשל, מס רכישה)
  • תג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי לרכב

מומלץ להיעזר במחשבון זכויות בגין נכות רפואית באתרנו על מנת לבדוק את הזכויות העיקריות שמגיעות לבעלי נכות רפואית גם ללא קבלת קצבת נכות כלשהי.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא