fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


טרנסג'נדר או טרנסג'נדרית שבהגה המקצועית מכונים "דיספוריה מגדרית" (Gender Dysphoria) הוא מצב בו האדם אינו מרגיש בהתאם למגדר שעימו הוא נולד.

למשל, אישה שנולדה נקבה – מרגישה כגבר וגבר שנולד זכר – מרגיש כאישה.

סוגיות אלה עברו שינוי מהותי מבחינת הסובלנות החברתית וזו אחת הסיבות שברמת השיום – שונה הרכיב "מין" לרכיב "מגדר", כלומר: ניתנת לאדם הזכות להגדיר את מינו במנותק מההיבט האנטומי.

המוסד לביטוח לאומי מכיר בתהליך השינוי המגדרי אצל אנשים בעלי דיספוריה מגדרית ומסייע להם בתהליך המעבר.

קצבת נכות כללית לבעלי דיספוריה מגדרית

מכוח חוזר נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי נקבעה תקופה של שנתיים לקבלת קצבת נכות כללית לאדם שבחר לעבור שינוי מגדרי באמצעות טיפול ייעודי וכן עבור תקופה רטרואקטיבית של עד שנה אחת.

הטיפול הייעודי יוכל להיות הן על ידי טיפול הורמונלי והן על ידי טיפול כירורגי.

כמובן, שככל שישנם ליקויים רפואיים נוספים – הרי שיש צורך להעלותם במסגרת התביעה.

סעיפי הליקוי בספר המבחנים

סעיפי הליקוי שנהוג לקבוע לפיהם, משתנים בהתאם לתקופות הזכאות.

בשנתיים הראשונות, נהוג לקבוע לפי סעיף 34(א) 4-5 (סעיף מיוחד) בשיעור של 40%.

נראה שקביעה זו נועדה לעגן את הנכות הרפואית המינימלית שמכוחה עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית.

יצוין שסעיף זה ניתן בין אם הטיפול הוא הורמונלי ובין אם הטיפול הוא כירורגי.

קביעות אלה הן כמעט אוטומטיות לאלה שעמדו בתנאי הזכאות הבסיסיים – כלומר לאלה שבחרו לעבור את השינוי המגדרי.

דיספוריה מגדרית – מקרים חריגים

ישנם מקרים שבהם יועבר הטיפול למרכז מיוחד של הביטוח הלאומי – לבדיקת רופאים שהוכשרו לטיפול באנשים עם דיספוריה מגדרית:

המצב הראשון הוא מצב שבו סבר רופא מוסמך שהנכות הרפואית היא הן לתקופה המקסימלית של 12 חודשים והן לתקופה רטרואקטיבית של שנה – או שהרופא מתקשה לאמוד את משך תקופת הנכות.

המצב השני הוא במקרים שבהם סבור הרופא המוסמך שהנכות הרפואית היא לצמיתות ושכתוצאה ממנה התובע איבד את כושר השתכרותו לצמיתות.

תובעים אלה ייבדקו על ידי רופא פסיכיאטר.

תום תקופת הנכויות הזמניות

בתום תקופת הנכויות הזמניות, יתבקש התובע להעביר מסמכים רפואיים עדכניים בנוגע לטיפולו מרופא פסיכיאטר או מעובד/ת סוציאלית.

קביעת הנכויות במקרים אלה תיבחן באופן רחב יותר מאשר הסעיף הפסיכיאטרי לבדו.

כך למשל, במקרים שנדרשו בהם טיפולים כירורגיים, ייבדק המבוטח לפי סעיף 35 (סעיף ראומטולוגי) ובמקרים של מצב נפשי קשה – ייבחן המבוטח לפי הסעיף הנפשי. כמובן, ככל שישנם סעיפים מתאימים אחרים, תיקבע הנכות בהתאם לסעיף הרלוונטי הנהוג לאותו ליקוי (למשל, פגיעות אורולוגיות וכדומה).


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא