fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


נכים רבים שזכאים לקבל קצבה ממשרד הביטחון עשויים בשלב כלשהו בחייהם להיות זכאים גם לקצבת נכות כללית.

בתנאים מסוימים, יוכל הנכה ליהנות משתי הקצבאות בו-זמנית ובמקרים אחרים הוא ייאלץ לבחור ביניהן.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

החוקים שמזכים בתגמול ממשרד הביטחון

קביעת זהות הגוף שמזכה בתגמול קבוע במסגרת רחבה של חוקים:

חוק הנכים

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] קובע כללים ותגמולים לנכים שנפצעו במסגרת שירותם בצבא ההגנה לישראל.

חוק המשטרה

חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981 קובע ש"אדם הנמנה עם חיל המשטרה, לרבות מי שהוענקו לו כל החובות, הזכויות, הסמכויות והחסינויות של שוטר" יחול לגביו חוק הנכים.

(סעיף 2 לחוק)

חוק נפגעי פעולות איבה

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970 מתייחס בין היתר, למצבים מסוימים שבהם עשויים נפגעי איבה לקבל את קצבאות נכות עקב אירוע איבה ממשרד הביטחון.

למשל, חייל שנפגע באירוע איבה או אזרח שמקבל קצבה ממשרד הביטחון ונפגע לאחר מכן גם באירוע איבה – יוכלו לבחור אם לקבל את הקצבה ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי.

(סעיפים 17ב ו-17ג)

חוק שירות בתי הסוהר

חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א-1981 קובע שחוק הנכים יחולו על סוהרים בהתאמה להגדרת חוק הנכים.

(סעיף 2 לחוק)

חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת

חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ה–1965 קובע שחייל שהקריב את חייו עקב הצלת אדם מסכנת קיפוח חייו, דינו כדין חייל שנספה במערכה.

באופן דומה, חייל שנגרמה לו נכות עקב הצלת אדם מסכנת קיפוח חייו, דינו כדין נכה צה"ל.

(סעיף 2 לחוק)

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

חוק שירות המדינה (גימלאות)

חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970 קובע שחוק הנכים יחול על עובדי שירות הביטחון בשירות המדינה.

(סעיף 63ז ו-63ח לחוק)

בחירה בין קצבאות או כפל קצבאות

ניתן לקבל את קצבה ממשרד הביטחון יחד עם קצבת נכות כללית אם מדובר בליקויים שאינם נובעים מאותו אירוע.

למשל, אדם מקבל קצבה ממשרד הביטחון עקב פציעה בשירותו הצבאי עקב הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD).

לאחר עשר שנים חלה האדם במחלת הכפיון והוא מבקש למצות את זכויותיו גם בענף נכות כללית.

בבוא המבוטח למוסד לביטוח לאומי בענף נכות כללית לא תשוקלל הנכות עבור ה-PTSD שנגרם כתוצאה מהשירות הצבאי.

יחד עם זאת, יוכל המבוטח לשלב את הפרעת ה-PTSD יחד עם הנכות הכללית ככל שהוא יוותר על הקצבה ממשרד הביטחון.

ניהול נכון של הליך דורש הבנה יסודית ומעמיקה של כל ליקוי והשפעתו על כושר העבודה בכדי לבחור את המסלול האופטימלי לעניין שיעור הקצבאות הכולל.

מסיבה זו – במקרים אלה כדאי להיוועץ עם עורך דין לנזקי גוף אשר ילמד את המקרה על נסיבותיו ויתווה את האסטרטגיה המתאימה לניהול ההליך.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא