fbpx

מדיניות שמירה על פרטיות

סטיפר של עמוד מדיניות שמירה על פרטיות

מדיניות פרטיות

כתובת אתר האינטרנט שלנו היא: https://shmuelilaw.co.il

אוהד שמואלי – משרד עורכי דין ו/או עורך דין אוהד שמואלי (להלן – "האתר") מיידע אותך בעניין מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט shmuelilaw.co.il על מנת לכבד את פרטיותך וליידע אותך באשר למידע שהאתר אוסף מגולשיו.

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, בין היתר בשמך, בכתובתך, בכתובות דואר אלקטרוני, טלפונים ניידים, טלפונים נייחים ו/או כל מידע אשר מועבר לאתר ישירות על ידך (להלן – "מידע אישי"). כמו כן, חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה גלשת וכדומה (להלן – "מידע לא אישי")

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו עשויים להישמר במאגר המידע של בעלי האתר ואולם הינך רשאי בכל עת לבקש מבעלי האתר למחקם.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת להשתמש בשירותים שונים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי אשר ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבלו.

במסגרת ההתקשרות עם האתר, לא יועבר המידע האישי והמידע הלא אישי לצד ג' ללא הסכמתך – ובכפוף לכל דין. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם האתר  יתמזג עם גוף אחר או שימזג את פעילותו עם צד שלישי, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את אותן הוראות מדיניות פרטיות אלה.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

מטבע הדברים, בהתאם להתפתחות הטכנולוגית ולהמשך פיתוחו של האתר, ייתכנו שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת – לכן מומלץ להיכנס מפעם לפעם.