fbpx
חוקיות נהלי המוסד לביטוח הלאומי

< חזרה לעמוד מאמרים


המוסד לביטוח לאומי הוא גוף סטטוטורי שכפוף לדיני המשפט המנהלי – למרות שהוא אוטונומי מבחינה ניהולית לצרכי תפעול ייעודו.

גם חברות ממשלתיות זקוקות לניהול מקצועי שמופעל על ידי היררכיה ארגונית, עובדים ונהלים.

השוני הוא, שכחברה ממשלתית נהליו כפופים לדיני המשפט המנהלי ולכן הבנת המנגנון שמכוחו הוא פועל ואליו הוא גם כפוף היא קריטית לצורך מימוש הזכויות שעליהן הוא אמון.

מאמר זה עוסק בהבנת ההיררכיה החוקית, הפילוסופית והמעשית שאליה המוסד לביטוח לאומי כפוף.

פטיש בית משפט

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"המוסד לביטוח לאומי בראי המשפט המנהלי"

המדרג הנורמטיבי במערכת המשפט

מערכת החוקים בישראל בכללותה מובנית באמצעות היררכיה פנימית שבנויה כדלהלן:

חוקי יסוד > חוקים > חקיקת משנה (תקנות, צווים וכדומה) > פסיקת בתי המשפט

הרעיון הוא שהוראה "נמוכה" יותר במדרג הנורמטיבי אינה יכולה לסתור הוראה גבוהה ממנה.

כך למשל, חקיקת משנה לא יכולה לסתור חוק, בדיוק כפי שחוק אינו יכול לסתור חוק יסוד. פסיקת בתי המשפט אינה יכולה לסתור את ההוראות שמעליה אך בפועל, בנסיבות מסוימות היא זו שמכריעה שהוראה במדרג נורמטיבי נמוך סותר הוראה במדרג נורמטיבי גבוה יותר.

הודגמה הבולטת ביותר היא "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" אשר מגדיר (תחת מגבלות מסוימות) את כבוד האדם כערך "חוקתי".

אם יחוקק חוק או תקנה אשר תוכנו פוגע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – ניתן לפסול את אותו חוק באמצעות עתירה לבג"צ.

חברה סטטוטורית במדרג הנורמטיבי

חברה סטטוטורית היא חברה שהוקמה מכוח חוק ולכן היא כפופה לדיני המשפט המנהלי.

ואולם, על מנת שחברה סטטוטורית תוכל להתקיים באופן יעיל ותקין, בדומה לכל חברה, עליה לקבוע גם נהלים והוראות שיסייעו לה להתקיים ולהגשים את מטרתה.

בעוד שנהלים אלה חיוניים לחברה מבחינה תפעולית, הם אינם יכולים לסתור שום הוראה במדרג הנורמטיבי במערכת המשפט.

כך למשל, המוסד לביטוח לאומי אינו יכול לקבוע נוהל אשר סותר תקנה, חוק ובטח שלא חוק יסוד.

מסיבה זו, נהליו של המוסד לביטוח לאומי כגוף סטטוטורי הם חשופים לביקורת שיפוטית שכן הם אינם מכוחו של החוק.

הכרת אלפי החוקים, התקנות, הצווים והפסיקה הם קרדינליים לצורך מימוש הזכויות מול המוסד לביטוח לאומי.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

נהלים במוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי קובע נהלים רבים אשר מנחים את עובדיו ואת הוועדות הרפואיות מבחינה מקצועית.

נהלים אלה כאמור נמחים בקלות יחסית ככל שהמבוטח מוכיח שהם סותרים הוראת דין.

מעבר להוראות הדין הכתובות על דרך חקיקה או פסיקה – הרי שדיני המשפט המנהלי הכלליים יותר, מכפיפים אף הם את נהליו של המוסד לביטוח לאומי.

למשל, המוסד לביטוח לאומי יתקשה מאוד לקבוע נוהל שלפיו הוועדה רשאית להכריע בעניין מסוים ללא שמיעת טענותיו של המבוטח, משום שנוהל זה סותר את חובת השימוע שקבועה בדיני המשפט המנהלי.

בדומה, המוסד לביטוח לאומי יתקשה מאוד לקבוע נוהל שלפיו הוועדה הרפואית רשאית לבדוק את גופו של האדם במסדרון של המוסד לביטוח לאומי במקרים שחדרי הוועדה תפוסים, משום שזה עומד בסתירה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אשר אמון על שמירת כבודו של האדם.

תקיפת נהלי המוסד לביטוח לאומי

עורך דין לביטוח לאומי אשר בקיא באלפי הוראות הדין אמור להיות ער לעיוותים משפטיים שעלולים להתרחש כתוצאה מיישום נהלים פגומים.

בית הדין הוא הגוף השיפוטי שמוסמך לדון בסוגיות חשובות אלה ולתת מענה ספציפי וכללי לנהלים פגומים של המוסד לביטוח לאומי.

עד כה הוגשו תביעות רבות כנגד נהליו של המוסד לביטוח לאומי ולא פעם נפסלו הוראות אשר חורגות מהתוואי שקבע המחוקק.

יצוין שאין מדובר אך ורק בנהלים עצמם אשר נועדו להתוות דרך ארגונית לעבודה יעילה ויצירת אחידות בהחלטות.

גם תדריכים מקצועיים שמספק המוסד לביטוח לאומי לרופאי הוועדות הרפואיות הם חשופים לביקורת שיפוטית והפסיקה הענפה הכניעה בעבר גם מהוראות אלה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא