fbpx
חוזרים ונהלים

< חזרה לעמוד מאמרים


בדומה לתאגידים וארגונים אחרים, גם המוסד לביטוח לאומי קובע הנחיות והוראות לצורך תפקודו התקין.

מכיוון שהביטוח הלאומי הוא גוף מנהלי, הוא מחויב לפרסם את נהליו מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998.

סוגי חוזרים עיקריים

שני סוגי חוזרים בביטוח הלאומי שרלבנטיים יותר לזכויות רפואיות הם חוזרים כלליים וחוזרים רפואים.

החוזרים הכלליים כוללים הוראות, כללים ונהלים הקשורים לאופן הניהול האדמיניסטרטיבי של הביטוח הלאומי וגם נהלים לקבלת או דחיית תביעות.

לעומתם, החוזרים הרפואיים נכתבו במטרה להנחות את הוועדות הרפואיות באופן קביעת הנכות הרפואית.

כפי שיובהר להלן חוזרים אלה הם בעייתיים מבחינה משפטית מן הטעם שהוועדות הרפואיות הן יישויות עצמאיות שאינן כפופות למרותו של המוסד לביטוח לאומי.

עצמאותן של הוועדות הרפואיות

הפוסקים הרפואיים במוסד לביטוח לאומי מתמנים על ידי שר הרווחה והשירותים חברתיים והם אינם נחשבים לעובדי המוסד לביטוח לאומי.

אמנם בפועל, משכורתם משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי אך זאת בהתאם להסכם שכר שנערך בין משרד האוצר לבין ההסתדרות.

מעמדה של הוועדה הרפואית הוא "מעין שיפוטי", כלומר יש לו "אופי שיפוטי" וככזה חלות עליו הוראות דין רבות שנועדו לכבול את ידיו ולפעול כפי שמצופה מגוף שיפוטי.

כך למשל נקבע ב בג"ץ 2874/93‏ ‎ ‎קופטי כמאל‎ ‎נ' בית הדין הארצי לעבודה:

"…בכך ממלאות הוועדות תפקיד מעין-שיפוטי מובהק. חבריהן אינם כפופים למרותו של המוסד ואינם חבים לו חובת נאמנות…"

ופה הבעייתיות: מבחינה משפטית, המוסד לביטוח לאומי אינו שייך לרשות המחוקקת ולכן הוא גם אינו רשאי להנחות גוף שיפוטי ולהתערב בהחלטתו.

דומה הדבר שמערכת בתי המשפט כגוף מנהלי תנחה שופטים בבתי המשפט כיצד לפסוק – בשיטה דמוקרטית שבה החוקים נקבעים על ידי הרשות המחוקקת (במדינת ישראל – הכנסת).

חוזרים רפואיים בראי בתי הדין

בפסיקה מצומצמת יחסית, קבעו בתי הדין שהוועדות הרפואיות אינן מחוייבות לפעול על פי נהלי הביטוח הלאומי כלפיהן – בעיקר במקרים שבהם הנהלים פוגעים בזכויות המבוטחים או שמצמצמות את הוראות התקנות.

כך למשל נפסק ב-57600-02-17 י.ר. נ' המוסד לביטוח לאומי:

"הוועדה הרפואית, בשונה מפקידי התביעות, היא בעלת שיקול דעת רפואי ועליה להפעיל אותו ולבחון את המקרה שלפניה בהתאם למסמכים הרפואיים המצויים בעניין המערער. הוועדה אינה נדרשת להגביל את שיקול דעתה אך ורק להנחיות המוסד, אשר הינן בגדר המלצה בלבד, בכל הנוגע לשיקול דעתה הרפואי של הוועדה."

לאלה מצטרפים עוד פסקי דין רבים בתחומים שונים אשר מצמצמים את כוחן של הנחיות המוסד לביטוח לאומי ומציבות אותן בחזקת "המלצות" ולא "הנחיות".

מסיבות אלה, מומלץ להסתייע בעורך דין עם הבנה יסודית בדיני הביטוח לאומי אשר מכיר את הפסיקה הענפה בנושא וידע כיצד להתמודד עם התנהלות הוועדות הרפואיות.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא