fbpx
הרשומה הרפואית

< חזרה לעמוד מאמרים


הרישום הרפואי הוא המידע שמצוי בידי הרפואה הציבורית בנוגע לאדם כלשהו.

על פי סעיף 18 לחוק זכויות החולה, כל מטופל זכאי לקבל לידיו את המידע שמצוי ברשימה הרפואית אודותיו.

כמות המידע שמופיעה ברישום הרפואי היא שונה מאוד מאדם לאדם, בהתאם למצבו הרפואי. השימוש ברשומה הרפואית הוא לפעמים הכרחי כשמבקשים לממש זכויות רפואיות.

מידע שכלול ברשומה הרפואית

המידע העיקרי שמצוי ברשומה הרפואית כולל:

  • מידע אנמנסטי שמסר המטופל למטפל
  • ממצאי בדיקות שנערכו למטופל
  • אבחנות רפואיות
  • מסקנות והוראות טיפוליות
  • התייעצויות בעניינו של המטופל
  • פרטי הטיפולים שקיבל המטופל

בעוד שמידע זה עשוי לשמש תובע בהוכחת תלונותיו וליקוייו הרפואיים, הוא עלול לשמש לרעתו כשמדובר בתביעות שדורשות את קיומו של "הקשר הסיבתי".

תביעות שתלויות בקיומו של "קשר סיבתי"

הרשומה הרפואית היא מרכיב הכרחי בתביעות אשר במהותן נדרש קשר סיבתי, כלומר – תביעות לקבלת פיצוי כלשהו עקב "אירוע" כלשהו.

למשל, נהג שעבר תאונת דרכים שכתוצאה ממנה הוא טוען שנותרה לו נכות בגב.

סביר להניח שחברת הביטוח תקבל לידיה את תיקו הרפואי של הנפגע (מכוח טופס ויתור סודיות רפואית שעליו הוא חתם) ותנסה לאתר בו פניות שקודמות למועד התאונה שבהן הוא מתלונן על כאבים בגב.

בכך, תנסה חברת הביטוח לטעון שהנזק לא נגרם עקב התאונה ובכך לא חלה עליה חובה לפצותו.

במקרים אלה, גם תלונות שגרתיות עלולות להזיק לנפגע היות שהאדם או הגוף הנתבע יפעל במרץ על מנת לנכות "מצב קודם" כנגד תביעתו.

הרשומה הרפואית והחיסיון הרפואי

מכוח סעיף 19 לחוק זכויות החולה, לא ניתן למסור מידע רפואי אודות מטופל מבלי לקבל את הסכמתו בכתב ומראש.

ואולם, כשמבקש אדם לתבוע אדם או גוף אחר בתביעה הקשורה לנזקי גוף – הוא יחויב לחתום על טופס "ויתור סודיות רפואית" על מנת שתעמוד לצד השני מנגד, הזכות להתגונן כראוי.

"ויתור סודיות רפואית" זהו טופס שמכוחו מוותר האדם על החיסיון שניתן לו מכוח החוק ומאפשר לאדם ספציפי ומוגדר אחר לעיין בתיקן הרפואי.

בעוד שהרשומה הרפואית נחשבת לקודש הקודשים של האדם – שכן המידע שמצוי בה הוא מידע רפואי רגיש ואישי, החתימה על ויתור הסודיות היא תנאי הכרחי כאמור להקים תביעת נזקי גוף.

מתן הרשאה לאדם אחר לעיין ברשומה הרפואית באופן עצמאי היא הכרחית על מנת למנוע ניסיונות לערוך מניפולציות בחומר הרפואי (למשל, העלמת מסמכים).

תביעות נכות

הרשומה הרפואית עשויה להועיל גם בתביעות שאינן מכילות את מרכיב "הקשר הסיבתי".

כך למשל, עורך דין לנכות כללית יוציא תיק רפואי של מבוטח על לנסות ולאתר ליקויים נוספים שמהם הוא סובל.

בפעמים רבות יש נטייה לנכה שסובל ממחלות מורכבות "לשכוח" ליקויים קלים יותר שעשויים להגדיל את שיעור הנכות הרפואית.

כך גם בתביעות לפטור ממס לנכים – שבהם ליקויים קלים שנחשבים למנופים בענף נכות כללית עשויים להיות משוקללים במסגרת תביעה לפטור ממס.

כמו כן, ישנם סעיפי ליקוי שדורשים את קיומן של נסיבות מיוחדות על מנת להתאימם למבוטח.

למשל, סעיפי ליקוי שדורשים שימוש בתרופות מסוג מסוים למשך תקופה מסוימת עשויים להיות מוכחים באמצעות התיק הרפואי.

המידע שמצוי ברשומה הרפואית עשוי להוות ראיה מספקת למבוטח על מנת שהוא יזכה לפיצוי הכספי הראוי בהתאם לדין.