fbpx
הרכב הקובע בתביעות ניידות

< חזרה לעמוד מאמרים


ענף ניידות במוסד לביטוח לאומי נועד לסייע לנכים עם ליקויים בפלג גופם התחתון.

ישנן הטבות רבות ומגוונות לנכים שיוכרו במסגרת ענף הניידות – כשהבולטות בהן הן גמלת ניידות חודשית והלוואה עומדת למימון המיסים ברכישת רכב חדש.

הרכב הקובע בתביעות ניידות

כל מוגבל בניידות יהיה זכאי באופן אוטומטי לפטור מהמיסים שחלים על הרכב – שהוא שווה לשיעור המיסים שחלים על "הרכב הקובע".

"הרכב הקובע" הוא רכב ברירת המחדל – שלפי עלותו כל מוגבל בניידות יקבל מימון עבור הפטור היחסי של הרכב.

למשל, אם ייקבע רכב קובע מסוג מסוים, שעלות המיסים שלו תהא 80,000 ש"ח – הרי שכל מוגבל הניידות יקבל פטור מתשלום המיסים שחלים על רכישת אותו רכב קובע באופן יחסי בהתאם לשיעור הניידות שנקבע לו.

כך למשל, בין אם יחליט מוגבל בניידות שנקבעו לו 50% שיעור ניידות לרכוש את הרכב הקובע, או שיחליט לרכוש מותג יוקרתי – הוא יקבל פטור בשיעור של 40,000 ₪ שמהווים 50% משיעור הפטור ממס עבור הרכב הקובע.

בכל תקופה המוסד לביטוח לאומי מחליט על "רכב קובע" שמהווה למעשה ברירת מחדל שזהו הרכב שהמוגבל בניידות יהיה זכאי לקבל עבורו פטור יחסי מהמיסים שחלים עליו.

סוג הרכב שניתן לקבל תמורתו הלוואה עומדת

בפועל, ישנם סוגים של רכבים שמיובאים למדינת ישראל – הכוללות מותגים יוקרתיים ורכבים משפחתיים בתקציב נוח יותר.

היות ששיעור המס על הרכב נקבע בין היתר על בסיס שווי הרכב, הרי עלול להיווצר פער ניכר בשיעור הפטור בהתאם לרכב שאותו מבקש המוגבל הניידות.

למשל, המיסים שחלים על מותג "מרצדס" הם גבוהים לאין שיעור מהמיסים שחלים על רכב משפחתי ממוצע בעלות ממוצעת.

מעבר להפרדה הגסה בין עלויות המותגים – ישנם הבדלים תהומיים גם בין הדגמים של כל מותג.

מוגבל בניידות יוכל לרכוש כל רכב שבו הוא חפץ ואולם שיעור הפטור ממס שהוא יקבל בעבור המיסים שחלים עליו, יהיה בהתאם למחירו של "הרכב הקובע" – אלא אם ייקבע עבורו רכב אחר במסגרת בקשתו להיבדק על ידי ועדה לגודל רכב.

מטבע הדברים, האינטרס של המוסד לביטוח לאומי הוא לבחור "רכב קובע" זול ככל הניתן היות שתשלומי המיסים עליו משולמים על ידו.

ההשלכות לסוג הרכב שיירכש

הרכב הקובע שנקבע על ידי הרשויות המוסמכות מפעם לפעם, הוא רכב סטנדרטי ופשוט שהמיסים שחלים עליו הם נמוכים – בהתאם למחירו של אותו רכב קובע.

שיעור גמלת הניידות כמו שיעור ההלוואה העומדת הם נגזרת של משתנים רבים כשבולט בהם הוא נפח המנוע של הרכב.

על מוגבל בניידות שמעוניין לרכוש רכב חדש – לקחת בחשבון שאם הוא ירכוש רכב עם נפח מנוע קטן, הוא יקים מעין חזקה שנפח המנוע של אותו רכב הוא מספק לצרכיו. כך, אם בעתיד הוא יבקש להחליף את הרכב – הוא יתקשה להופיע בפני ועדת גודל רכב ולשכנע אותם שהרכב אינו תואם לצרכיו.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא