fbpx
ידיים מציעות שני סוגי פירות

< חזרה לעמוד מאמרים


במציאות לפיה עומדות לרשות נפגעים מסגרת רחבה של ענפים סוציאליים, אשר חלקם לא ניתן לקבל יחד בו-זמנית, אחת השאלות המרכזיות שעומדות בפני המבוטחים היא: איזו קבצה כדאי לבחור?

באופן עקרוני, ניתן להגיש תביעה למספר ענפים בו-זמנית ובהתאם לתוצאות להחליט באיזה ענף לבחור.

ואולם, גם השאלה באיזה ענף כדאי להתחיל היא חשובה דיה על מנת להבטיח את קיומו של הנכה בתנאי מחייה סבירים ככל שניתן.

ישנם שיקולים רבים בחשיבות של בחירה בין קצבאות. נכה שמעוניין למצות את זכויותיו באופן אופטימלי להתייחס למספר פרמטרים חשובים בהחלטתו.

חשוב לציין, שהבחירה בין הענפים עומדת לדיון בעיקר במצבים הבאים:

  • מצב שבו נפגע העבודה סובל מליקויים בריאותיים נוספים שאינם קשורים לעבודתו
  • מצב שבו נפגע העבודה נפגע באופן קשה אך שיעור השתכרותו נמוך באופן חריג

הערכה ראשונית של שיעור הקצבה

בחירה בין קצבאות אינה משימה קלה, אך ניתן להעריך במידה מסוימת את ההבדלים בין הקצבאות שמוצעות על ידי ענף נכות כללית וענף נפגעי עבודה.

למשל, ענף נפגעי עבודה מתגמל על ידי חישוב אריתמטי של שיעור הנכות בבסיס השכר הממוצע שקיבל הנפגע מהעבודה.

מבוטח ששכר הבסיס שלו היה נמוך במיוחד (למשל, עובד שעתי או שכר מינימום) ושפציעתו היא קלה יחסית – עשוי לקבל קצבה זעומה בענף נפגעי עבודה ביחס לענף נכות כללית.

ואולם, מבוטח שנהנה משכר גבוה מאוד, עשוי ליהנות יותר מענף נפגעי עבודה גם אם פציעתו היא קלה יחסית.

למשל, נפגע עבודה שסובל ממספר ליקויים משמעותיים עבר תאונת עבודה ונקטע לו הגליל הסופי של האגודל ביד הלא-דומיננטית (10% נכות רפואית)

אם שכרו הממוצע של הנכה היה 50,000 ₪ כדאי יהיה לו לשקול בחיוב את ענף נפגעי עבודה, ואולם אם שכרו הממוצע היה 3,000 ₪, כדאי יהיה לו לשקול בחיוב את ענף נכות כללית.

בראייה עתידית, לא ניתן לקבל הכרעה יעילה מבלי להתייחס גם לפרמטר בעניין יכולתו של הנכה להמשיך ולעבוד.

היכולת לצאת ולעבוד בעתיד

סוגיה זו היא קריטית בסוגיה של בחירה בין קצבאות, בעיקר כשמדובר בענף נכות כללית וענף נפגעי עבודה.

ענף נכות כללית אינו מעודד (באופן אקטיבי) יציאה לעבודה.

מסיבה זו, כדאי לנכה שמגיש תביעה לקבלת קצבת נכות כללית להתייחס לשאלת כוונתו להמשיך ולעבוד בעתיד.

למשל, אם נקבע לנכה קצבת נפגעי עבודה בשיעור של 1,000 ₪ לחודש, ובמקביל נקבע לו דרגת אי-כושר בענף נכות כללית בשיעור של 75% (3,312 ₪ לחודש) – כדאי לו עדיין לשקול בחיוב להעדיף את קצבת נפגעי עבודה אם השכר החודשי שלו גבוה.

מעבר לחשיבה הכלכלית ישנו שיקול נוסף שקשור לכוונת השתכרות עתידית – שהוא הרצון הטבעי של הנכה להגשים את חייו ולהביאו לסיפוק רוחני כך שבחירה בין קצבאות אינה מסתכמת רק בשיעור הקצבאות.

עבור אנשים רבים יציאה לעבודה אינה מהווה רק מרכיב פיננסי אלא גם מרכיב חברתי חשוב מהמעלה הראשונה. ישנן אף אסכולות רפואיות שתומכות בתרומתה למצב הנפשי והבריאותי.

ואולם, במסגרת שיקולים אלה, כדאי גם להתייחס לסבירות שמקום העבודה ישחרר את העובד מעבודתו בהגיעו לגיל פרישה.

מועד הזכאות לקצבת אזרח ותיק

קצבת אזרח ותיק (או "קצבת זקנה") משתלמת למי שעומד בתנאים שנקבעו בחוק.

מדובר בקצבה זעומה יחסית והיא אינה יכולה להשתלם יחד עם קצבת נפגעי עבודה או קצבת נכות כללית.

ככל שהנכה קרוב יותר לגיל פרישה – ראוי שייקח בחשבון את הסכום הסופי שייוותר בידיו לאר הגיעו לגיל פרישה.

ואולם, במסגרת השיקולים יש לקחת בחשבון את האפשרות להוון את קצבת נפגעי העבודה בהתאם לזכאות.

הטבות נוספות

ישנן הטבות נוספות שעשויות להיות מגיעות לנכה מעבר לקצבה החודשית.

למשל, רשויות מקומיות רבות מציעות פטור כמעט מלא מתשלום הארנונה לנכים בענף נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של 75% ומעלה.

בענף נפגעי עבודה ישנו גם רכיב הנחה מתשלום ארנונה – אך הוא נקבע משיעור נכות של 90% ומעלה.

מסיבה זו יש להכיר את ההטבות שמציע על ענף במקביל ולהתחשב בנתונים לצורך קבלת ההחלטה הסופית.

סכומים אלה אמנם אינם משולמים ישירות, אך בחישוב אריתמטי פשוט, עצם החיסכון בהם עשוי להוות תוחלת רווח גבוהה יותר עבור הנכה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא