fbpx

קצבה בשיעור של 3,325 ₪ עבור שירותים מיוחדים

מסמך מביטוח לאומי 112% שירותים מיוחדים

צעירה שפנתה למשרדנו על מנת לממש את זכויותיה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים ותביעתה התקבלה במלאה.

הצעירה קיבלה סכום חד-פעמי בשיעור של 19,515 ₪ ותוספת לקצבה החודשית בשיעור של 3,325 ₪.