fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך "רדום" וכשמו – מתמשך.

מהותו היא "לנוח" במשרדי האפוטרופוס הכללי כמסמך חסר משמעות, ולהכניסו לתוקף אם חלילה יגיע עורכו למצב שבו הוא יחדל מלהבין במעשיו.

חרף מהותו של ייפוי הכוח המתמשך להתמשך עד יום הפעלתו במידת הצורך, ישנם מקרים מסוימים שבהם פוקע תוקפו.

פסילת ייפוי כוח מתמשך

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"פסילת ייפוי כוח מתמשך"

ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי הממנה

עורך ייפוי הכוח המתמשך (שמכונה "הממנה") רשאי בכל עת לבקש לבטל את ייפוי הכוח ללא שום נימוק או הסבר, למעט במצבים שבהם ייפוי הכוח נכנס לתוקף והוא לא בחר שלא להתחשב ברצונו לבטלו.

ישנן סיבות רבות שמצדיקות את ביטולו של ייפוי כוח מתמשך, למשל:

  • שינוי מהותי במבנה המשפחתי
  • שינוי מהותי ביחסים עם מיופי הכוח
  • סכסוך בין מיופי הכוח

לאחר ביטול ייפוי הכוח המתמשך, עומדת בפני הממנה האפשרו לערוך ייפוי כוח מתמשך חדש אשר תואם לשינויים המבניים שהובילו לביטולו של הקודם.

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח

ישנן סיבות שונות שבגינן יפוג תוקפו של מסמך ייפוי הכוח המתמשך, כגון:

  • פטירת הממנה או פטירתו של מיופה הכוח
  • מיופה הכוח נהיה לא-כשיר לשמש כמיופה כוח בהתאם להוראות החוק
  • הפעלת "תנאי" שנקבע מראש בייפוי הכוח המתמשך

פקיעתו של ייפוי הכוח המתמשך (בניגוד לביטולו) היא פעולה שלא נעשית באופן אקטיבי ומיידי ולכן יש לתכנן היטב את המסמך על מנת למנוע מצבים בהם יפוג תוקפו באופן שאינו מיטיב עם עורכו.

אם פג תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך לאחר כניסתו לתוקף, עלול הדבר לפגוע בממנה ובמטפליו באופן אשר עלול לפגוע באיכות חייהם.

מסיבה זו רצוי למשל לקבוע הוראות ברורות ומפורשות לפעולות שיש לעשות אם יתקיים חלילה תנאי כלשהו שעלול להפיג את תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך.

למשל, לקבוע הנחיה מקדימה שלפיה אם מיופה כוח ייכנס להליך של פשיטת רגל יחליפו מיופה כוח אחר במקום לבטל את תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

פטירתו של הממנה

פטירתו של הממנה משנה את הסטטוס של "ממנה" לסטטוס של "מנוח".

בשלב זה השיח המשפטי עומד על "עיזבון", "ירושה" ו"צוואה" – אשר מהווים את המכשירים המשפטיים לדאוג לעניינים שקשורים לממנה וליורשיו.

במקרים שבהם מיופה הכוח הוא אינו גם יורש – הוא מחויב להעביר את נכסיו הממנה ליורשים החוקיים או למנהל העיזבון או למי שבית המשפט יקבע.

עם זאת, מיופה הכוח (לענייני רכוש בלבד) עדיין יהיה רשאי במשך 90 הימים שלאחר הפטירה להמשיך לטפל בעניינים רכושיים מסוימים ככל שאין אדם אחר שהוסמך לכך.

כך למשל, רשאי מיופה כוח במשך תקופת 90 הימים לשלם תשלומים עבור סידורי קבורה, ניהול נכסים וכדומה.

במקרים מסוימים ובמידת הצורך – רשאי מיופה הכוח במסגרת 90 הימים לפנות לבית המשפט המוסמך לקבל הוראות.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא סיעוד


מאמרים בנושא