fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


פציעות במכון כושר

מתאמנים רבים נפצעים בחדר כושר והם אינם מודעים לזכויותיהם בעניין קבלת פיצוי עקב הפציעה.

ישנם שני מסלולים אפשריים לקבל פיצויים לאחר פציעה בחדר כושר:

  • פיצוי מכוח ביטוח פרטי שחדר הכושר מחויב לעשותו
  • פיצוי מכוח פקודת הנזיקין

ביטוח מכוח חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח)

על פי סעיף 9 לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) תשנ"ד–1994 בהתאמה לסעיף 2ד (א)(1) לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 מטיל חובה על מכוני הכושר לבטח את לקוחותיהם בביטוח בהתאם לסכומי הביטוח המזעריים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק הספורט.

הוראה זו מסייעת למי שנפצע בחדר כושר לקבל פיצוי כספי ללא הוכחת רשלנות כלשהי מצד האחראים על חדר הכושר.

מתאמן בחדר כושר שנפצע במהלך האימון עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי בהתאם לשיעור הנכות שנגרמה לו.

החיסרון העיקרי התביעה על פי פוליסת הביטוח כאמור הוא הסכום המקסימלי הנמוך יחסית שבעלי חדרי הכושר מחויבים לבטח לפיו.

פיצוי מכוח פקודת הנזיקין

ישנן הוראות חקיקה רבות בעניין ניהול חדר הכושר שמטילות חובות רבות על הבעלים של מכוני הכושר.

למשל, חובת נוכחותו של מדריך אחד או יותר בתוך חדר הכושר, מרחק מסוים בין המכשירים וכדומה. הפרת חובות אלה מאפשרות לנפגע לתבוע את מכון הכושר בעוולת הרשלנות או עבור הפרת חובה חקוקה.

תביעה מכוח פקודת הנזיקין נחשבת למורכבת יותר, היות שמעבר לרכיב הנזק שעל הנפגע יהיה להוכיח – הוא יהיה חייב להוכיח גם את רשלנותם (במעשה או במחדל) של בעלי מכון הכושר.

אתגרים במימוש זכויות נפגעים בחדר כושר

מאחר שמדובר בתביעה שדורשת קשר סיבתי בין הפציעה לבין הנזק – גם בתביעות אלה עלולות חברות הביטוח לקשור את הליקוי הרפואי למצב רפואי קודם שממנו סבל הנפגע.

למשל, נפגע שסבל מפריצת דיסק ושתלונות על מכאוביו נרשמו ברשומות הרפואיות במהלך השנים – עלול לנתק במידה מסוימת את הקשר הסיבתי בין הפציעה במכון הכושר לבין מצבו הרפואי הקודם.

בנוסף, בפעמים רבות מתגלה שמכון הכושר לא פעל בהתאם להוראות החוק והוא לא ביטח את לקוחותיו כפי שנקבע. סיוע על ידי עורך דין לנזקי גוף יכול לסייע רבות בניווט ממוקד של נסיבות הפגיעה, ובכך להביא למימוש אופטימלי של הזכויות שעשוי הנפגע להיות זכאי להן.