fbpx
ידיים תומכות בידי אדם זקן

< חזרה לעמוד מאמרים


אדם שעורך ייפוי כוח מתמשך ("ממנה") מסמיך מיופה כוח שידאג לענייניו אם חלילה הוא יגיע למצב שבו הוא יחדל מלהבין בדבר והוא יהיה זקוק למינוי אפוטרופוס.

החוק קובע את חובותיו של מיופה הכוח בשעה שהוא פועל לדאוג לענייניו של הממנה.

עקרונות תפקידו של מיופה הכוח

ישנן מספר עקרונות שעל מיופה הכוח לפעול על פיהן:

  • לשמור על כבודו של הממנה באופן שבו יוגבלו זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר
  • לשמור על פרטיותו של הממנה
  • לאפשר לממנה ככל האפשר לשמור על עצמאותו

עקרונות אלה נועדו להבטיח שמירה על כבודו של הממנה בדרך שבה יטפל מיופה הכוח בענייניו. המחוקק בחר להתנסח במילים מאד כלליות ונמנע במכוון מלהתוות דרכי פעולה ספציפיים.

ואולם, על מיופה הכוח לערוך איזון בין מילוי תפקידו לבין רצונו של הממנה באופן אשר תשמור על כבודו ותפגע במידה הפחותה ביותר באוטונומיה שלו על חייו.

חובותיו של מיופה הכוח

מעבר לעקרונות הכלליים שפורטו לעיל, מוטלות על מיופה הכוח הוראות ספציפיות בדבר הטיפול בממנה.

במקרים שבהם מצבו של הממנה נתון לשינויים אשר תלויים בזמן או בנסיבות – יש להתחשב באותם שינויים לגבי יישום חובותיו של מיופה הכוח.

כמו כן, כתיבת הנחיות מקדימות על ידי הממנה עשויות להקל באופן משמעותי על מיופה הכוח וזאת בשני מישורים: הקטנת תחושת האחריות העצומה שמוטלת עליו בניסיונותיו להתחקות אחר רצונו של הממנה ויישום הפעולות הלכה למעשה.

הסבר לממנה על תפקידו של מיופה הכוח

מוטלת על מיופה הכוח חובה להסביר לממנה אודות תפקידו, באופן אשר תואם את יכולותיו של הממנה להבין.

מדובר בחובה מורכבת במקרים שבהם יכולותיו הקוגניטיביות של הממנה מוגבלות ומונעות ממנו את היכולת להבין.

במקרים אלה החוק מנחה את מיופה הכוח להסביר לממונה אודות תפקידו בכל שפה שמובנת לו ובמידת הצורך, אף עם שימוש באמצעי עזר.

למסור מידע לממנה

על מיופה הכוח למסור מידע לממנה אודות ענייניו האישיים והרכושיים ולאופן טיפולו של מיופה הכוח בו.

גם חובה זו מדגישה את הצורך לפנות לממנה בלשון שמובנת לו ובכל דרך לסייע לו בנגישות למידע הקשור אליו.

לעודד את הממנה לקבל החלטות בעצמו

במידת הצורך, ובכפוף לצורך הטבעי לשמור על בריאותו וכבודו – מוטלת על מיופה הכוח החובה לעודד את הממנה לקבל את ההחלטות בעצמו.

החוק דורש ממיופה הכוח לפעול באופן אקטיבי על מנת שהממנה יוכל להביע את רצונו, וככל שרצונו אינו מזיק לו – לפעול על פיו.

לשמור על ערכיו התרבותיים של הממנה

על מיופה הכוח לשמור על ערכיו התרבותיים של הממנה ולסייע לו להשתתף בחיי קהילה פעילים, פעילויות חברתיות ותרבותיות וכן פעילויות שיקומיות ותעסוקתיות.

כך למשל, אם הממנה הוא אדם יהודי דתי – יש להקפיד שלא לבצע פעולות שנוגדות את אמונתו כגון אכילת מזון לא כשר והדלקת אש בשבת.

יש לעודד את הממנה להשתתף בחיי קהילה ולהימנע מלהשאירו רחוק מעיני כל.

חובה זו למעשה מנחה את מיופה הכוח לדאוג לערכיו החברתיים והתרבותיים של הממנה גם אם הם נוגדות את תפיסתו האישית של מיופה הכוח.

למשל, נאסר על מיופה כוח אתאיסט – לכפות את דעותיו ותפיסותיו על הממנה במסגרת מילוי תפקידו.

לשמור על קשרים עם בני המשפחה

היות שייפוי כוח מתמשך בנסיבות מסוימות עלול לגרום למתח פנימי בתוך המשפחה, הרי שעל מיופה הכוח להוציא את המחלוקות האישיות שלו ולפעול לטובת הממנה בכל הקשור לקרבתו לשאר בני המשפחה.

כך למשל, גם אם מיופה הכוח מסוכסך עם שאר בני המשפחה (בין אם על רקע אישי ובין אם על רקע מינויו כמיופה כוח) חלה עליו חובה להפריד בין הסכסוך האישי שלו לבין צרכיו הטבעיים של הממנה.

התייעצות עם גורמים מקצועיים

על מיופה הכוח להתייעץ עם גורמים מקצועיים, בני משפחה וחברים קרובים של הממנה על מנת לסייע לו לקדם את ענייניו. מדובר בחובה אקטיבית, לפיה על מיופה הכוח לפנות לגורמים חיצוניים ולהיוועץ עימם בדבר טובתו של הממנה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא סיעוד


מאמרים בנושא