fbpx

במהלך הרצאה שהועברה על ידי עורך דין אוהד שמואלי בנושא "זכויות רפואיות לגיל הזהב" במתנ"ס מנדל בקריית ים.

לאחר גיל הפרישה מאבדים תושבי ישראל זכויות סוציאליות רבות אשר חלקן מוחלפות בזכויות חדשות ששוויין הסוציאלי נמוך באופן משמעותי.
מדינת ישראל עשירה בזכויות סוציאליות לתושביה ואזרחיה וחלקן אינן מוגשמות ללא הגשת תביעה מתאימה. מטרת ההרצאה היתה ליידע על עצם קיומן של חלק מאותן הזכויות כשלאחר מכן ניתן יהיה לבחון האם עומדת בנסיבות העניין, זכאות כלשהי לממשן.