fbpx
הנחה בארנונה להורים של ילד נכה

< חזרה לעמוד מאמרים


הורים לילדים נכים עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה עם בנם הנכה מתגורר עמם בדירה.

בשונה מקצבת נכות כללית שעשויה לסייע בפטור מתשלום הארנונה לנכים שעומדים בדרישות החוק, כשמדובר בהורים לילד נכה – הפטור ניתן להורים למרות שהילד הוא זה שמוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה.

הנחה בארנונה להורים של ילד שמקבל גמלת ילד נכה

גמלת ילד נכה מקבלים הורים לילדים עד גיל 18 ו-3 חודשים שמטבע הדברים הילד הנכה מתגורר עמם.

ענף ילד נכה נועד במהותו לסייע להורים בהוצאות הרבות שכרוכות בטיפול בילד הנכה – היות שעל פי חוק הכשרות האפוטרופסות, עד גיל 18, הוריו הם האפוטרופוסים הטבעיים על הילד.

על מנת לממש את הזכות מול הרשות המקומית, יש לצרף לבקשה אישור רשמי מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לגמלת ילד נכה.

הנחה בארנונה להורים של ילד שמקבל קצבת נכות כללית

על פי חוק הכשרות האפוטרופסות, כשהילד מגיע לגיל 18 הוא עובר "מטמורפוזה" ולמעשה הוא "מתנתק" מהסמכות החוקית של הוריו.

החל מגיל 18 משתנה הסטטוס של האדם מ"ילד" ל"בגיר" והוא רשאי לקבל החלטות עבור עצמו מבלי להסתייע בהורים.

שינוי סטטוס זה, באופן ישיר הופך את הילד מ"תלוי" ל"עצמאי" ובכך מבחינה משפטית הוא כעת אמור לעבוד, לפרנס ולדאוג לעצמו. כמובן שמדובר בזכות "חוקית" ולא "מוסרית".

מרגע הגיעו של הילד הנכה לגיל 18 ו-3 חודשים, ההורים מפסיקים לקבל גמלת "ילד נכה" שתכליתה לסייע להם בהוצאות הכרוכות בגידולו ומנגד – היות שהילד בגיר, הוא זה שעשוי להיות זכאי לקצבת נכות כללית ככל שהוא יוכיח שעקב נכותו הוא אינו מסוגל לפרנס את עצמו.

ילדים (או בגירים) אלה, בפעמים רבות ממשיכים להתגורר אצל הוריהם.

החוק מכיר בכך ולכן הוא מאפשר להורים לקבל פטור מתשלום ארנונה בתנאי שהילד מתגורר עמם ושהם קיבלו עבורו בעבר גמלת ילד נכה בעבר.

הנחה בארנונה להורים של ילד שמקבל גמלת ניידות

קצבת ניידות משולמת לאדם מגיל 3 ומעלה, כך שבפועל, גם קטינים עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות.

עד הגיעו של הילד לגיל 18, ההורים הם אלה שמקבלים את גמלת הניידות עבורו.

הנחה הארנונה אינה ניתנת באופן אוטומטי להורים שילדם מקבל גמלת ניידות אך עומדת בפניהם האפשרות לפנות ל"ועדת חריגים" ברשות המקומית אשר תדון בנסיבות הספציפיות של המקרה ותכריע האם להעניק להורים את הפטור מארנונה כפי שהם היו מקבלים לו הם היו מקבלים קצבת ילד נכה עבורו.

חשוב לציין בעניין זה, שרשות מקומית היא רשות מנהלית לכל בר ועניין ולכן היא כפופה לדיני המשפט המנהלי.

המשמעות היא שחלות עליה חובות משפטיות שונות משל אדם רגיל (לרוב, באופן שמיטיב עם הגורם שעומד מולם) .

שיעור ההנחה ואופן מימושה

שיעור ההנחה שלה זכאים הורים לילדים נכים תלוי ברשות המקומית שבה מתגוררים ההורים ואולם ההנחה המקסימלית שהחוק מאפשר לרשויות להעניק היא 33% עבור שטח של 100 מ"ר.

על ההורים של הילד נכה שמתגורר עמם בדירה לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבה הם מתגוררים ולמלא את טופס הבקשה להנחה בארנונה.

בחלק מהרשויות ניתן למלא טופס מקוון (באמצעות רשת האינטרנט) ובחלקן יש למלא עותק פיזי ולשלוח אותו באמצעות פקס או דואר לרשות.

ישנן רשויות מסוימות שמאפשרות אף לקבל הנחה רטרואקטיבית (במגבלות מסוימות) וגם על כך יש לברר עם הרשות המקומית את תנאיה.

בידי ההורים עומדת הזכות להגיש בקשה להנחה בשיעור של עד 70%, ככל שהוא יוכיחו שהילד הגיע למצב שקרוי "נזקקות".

מצב זה אינו מוגדר באופן מספרי בחוק, ובכך הוא מאפשר לרשות המקומית מרחב תמרון די רחב (בכפוף לדיני המשפט המנהלי) בקביעתה.

"נקקות" היא מצב שבו נגרמו הוצאות חריגות וגבוהות בשל אירוע חד-פעמי או אירוע מתמשך שהרע האופן משמעותי ובלתי צפוי את המצב הכלכלי בבית.

במקרים אלה הרשות המקומית תערוך מבחן הכנסות שישקלל את הכנסות ההורים ומספר הנפשות בבית, אך מבלי להתייחס לקצבת הנכות (גמלת ילד נכה או קצבת נכות כללית).