fbpx

נפגעי פוליו

סטיפר של עמוד נפגעי פוליו

< חזרה לעמוד ראשי


החוק פיצוי לנפגעי פוליו, תשס"ז-2007 – הוא חוק אשר קובע פיצוי רק לנכים אשר חלו במחלה בהתאם לנסיבות הקבועות בו. מסיבה זו נדחות תביעות רבות מדי שנה בשל קושי בהשגת ראיות בהתאם לדרישות החוק.

ענף נפגעי פוליו

ענף נפגעי פוליו נועד לפצות את תושבי מדינת ישראל שלקו במחלת הפוליו (Poliomyelitis) הקרויה גם "שיתוק ילדים" וכן החמרה מאוחרת של המחלה, פוסט-פוליו (Post-poliomyelitis syndrome).

ענף זה מעוגן בחוק עצמאי: חוק פיצוי לנפגעי פוליו, תשס"ז-2007 והמוסד לביטוח לאומי הוא זה שאמון על יישומו.

תנאי הזכאות

החולים במחלת הפוליו נדרשים להוכיח מספר רכיבים עיקריים על מנת להיות זכאים לפיצויים שנקבעו בחוק.

תביעות פוליו דורשות ראיות שהחולים לקו במחלה בתוך שטח מדינת ישראל או אם הם חלו במחלה לפני קום המדינה, בגבולות ארץ ישראל שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו במהלך שנת 1949.
במקרים רבים, הקושי העיקרי בצליחת תביעות נפגעי פוליו הוא להוכיח שהחולים לקו במחלת הפוליו בתוך ישראל.

האתגרים במימוש תביעות פוליו

התפרצויות המגפה בישראל היו בעיקר בין השנים 1949 ועד 1953 ובתקופה זו מטבע הדברים, המוסדות הרפואיים לא עבדו באותה מתכונת ממוחשבת.

ישנו קושי רב לחולה במחלת הפוליו או בהחמרה מאוחרת של המחלה, פוסט-פוליו (Post-poliomyelitis syndrome) להשיג תיעוד רפואי שיוכיח שהוא לקה בה בתוך מדינת ישראל.

הטבות ופיצוי

סכומי הפיצוי שיפורטו להלן מעודכנים ליום 01/01/2019.

על פי ענף נפגעי פוליו, עשוי להיות זכאי חולה במחלת הפוליו שעונה על תנאי החוק – בפיצוי חד-פעמי וגם בקצבה חודשית. גובה הפיצוי הוא נגזרת של שיעור הנכות הרפואית כתוצאה ממחלת הפוליו או מהחמרה מאוחרת של המחלה, פוסט-פוליו (Post-poliomyelitis syndrome).

ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי תבדוק את הנפגע ותקבע את שיעור נכותו כתוצאה ממחלת הפוליו. יצוין שבידי הועדה יעמדו גם מסמכים ופרוטוקולים בעניין תביעות אחרות שהגיש הנפגע למוסד לביטוח לאומי.

היות שתכליתן של תביעות פוליו היא לפצות את תושבי ישראל שחלו במחלת הפוליו שהם לקו בה בישראל, המוסד לביטוח לאומי יפעל על מנת להעריך רק את נכותו של הנפגע שנגרמה כתוצאה ממחלת הפוליו. נתונים שיוכיחו שפגימה מסוימת נגרמה כתוצאה מסיבה אחרת, גם אם התהוותה אינהרנטית למחלת הפוליו – עלולים לגרוע משיעור אחוזי הנכות.

תביעות פוליו – פיצוי חד פעמי

פיצוי חד פעמי ישולם לנפגע בהתאם לאחוזי הנכות או המוגבלות בניידות שנקבעו לו לצמיתות:

המענק החד-פעמי ישולם בשתי פעימות. הפעימה הראשונה היא מיד עם אישור הקצבה, והפעימה השנייה תשולם לאחר 12 חודשים.

תביעות פוליו – קצבה חודשית

בנוסף לפיצוי החד-פעמי, זכאי הנפגע גם לקצבה חודשית אשר תלויה אף היא בשיעור הנכות שקבעה הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי.

קצבה חודשית תשולם לנפגע ששיעור נכותו או מוגבלותו בניידות כתוצאה ממחלת הפוליו הוא 20% או יותר.

שיעור הקצבה המלאה עומד נכון להיום 5,137 ש"ח – ואם הנכות היא נמוכה יותר, היא תשולם באופן יחסי.

למשל, חולה שנקבעו לו 50% נכות רפואית כתוצאה ממחלת הפוליו, יקבל מחצית משיעור הקצבה המלאה.


1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

< לעמוד תביעות ביטוח לאומי

כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

המוסד לביטוח לאומי: פיצוי לנפגעי פוליו