fbpx
אישה יושבת על כיסא גלגלים

< חזרה לעמוד מאמרים


חוק פיצוי לנפגעי פוליו נועד לפצות את אלה שלקו במחלה בישראל מתוך ראייה סוציאלית והומנית.

אלה שחלו במחלת הפוליו בישראל, בתקופה שהמדינה היתה קיימת ומתפתחת עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי חד-פעמי גבוה וגם לקצבה חודשית.

ואולם, השאלה שנשאלת היא מה גורלם של החולים שלקו במחלה בתוך גבולות מדינת ישראל לפני שהיא הוקמה באופן רשמי כמדינה.

או בלשון אחרת: האם כוונת המחוקק היתה לשטח הגיאוגרפי של ישראל, או למעמדה הפוליטי של מדינת ישראל?

לשון החוק

המילה "ישראל" מוזכרת 12 פעמים בחוק הפיצוי לנפגעי פוליו תוך שסעיף מס' 2 לחוק מגדיר את המושג "תושב ישראל" כדלהלן:

"מי שהוא תושב ישראל או תושב ישראל באזור לענין חוק הביטוח הלאומי, וכל עוד הוא תושב כאמור"

המחוקק נמנע משימוש בנוסח: "מדינת ישראל" או "ארץ ישראל" והוא הסתפק במילה "ישראל" בלבד ובכך הוא השאיר את ההכרעה הזו למוסד לביטוח לאומי.

הכרעת בתי המשפט

הביטוח הלאומי מצידו, הקפיד לדחות את התביעות של החולים שלקו במחלת הפוליו בשטח גבולות ישראל לפני שזו היתה יישות פוליטית ובכך הוא חסך מיליארדי שקלים מקופתו.

כשמגמה זו של הביטוח לאומי הפכה לפרקטיקה – הוגשה עתירה לבג"צ (בג"ץ 10771/07 שמואל גוירצמן ואח' נ' המל"ל) בעניין שאלת הפרשנות למילה "ישראל" בחוק.

שלושה שופטים ישבו בבית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק, ובדעת רוב מפי השופטים דנציגר ולוי וכנגד דעת המיעוט של השופטת חיות, הוכרעה הסוגייה ונקבע שיש לפצות גם את אלה שלקו במחלת פוליו בשטח מדינת ישראל, לפני שהמדינה הפכה ליישות פוליטית.

השופט דנציגר פירש את המילה "בישראל" שבחוק בפרשנות מרחיבה, לפיה כוונת המחוקק היתה הן למדינת ישראל והן לארץ ישראל.

השופטת לוי ציין שאמנם המוסד לביטוח לאומי לא טעה מבחינה לשונית אך בחר לפסוק על דרך "פרשנות תכליתית" שמטרתה להתחקות אחר תכלית החוק ולהגשימו בדרך שבה ביקש המחוקק.

השופטת חיות לעומתם, טענה שההיות שהמחוקק לא ציין במפורש את כוונתו ובכך המדינה ביקשה שלא לקחת על עצמה אחריות לפצות את אלה שלקו במחלה לפני שהיא הפכה ליישות פוליטית.

בבג"ץ 273/10 דוד אלמיזרק ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה נקבע שחולים שחלו במחלה מחוץ למדינת ישראל ומחלתם החמירה בתוך שטח מדינת ישראל אינם נכנסים להגדרת החוק.

משמעות העתירה

כיום, חולים שלקו במחלת הפוליו לפני קום המדינה עשויים להיות זכאים לפיצויים על פי החוק ככל שהם יוכיחו שהם לקו במחלה בתוך שטח ישראל.

מסיבה זו, חולים שלקו במחלת הפוליו ברמת הגולן ובמזרח ירושלים בין השנים 1967-1948 אינם זכאים לפיצויים על פי החוק היות ששטחים אלה לא היו תחת ריבונות ישראלית. פסק הדין הציע פתח ניכר לעורך דין פוליו על מנת להשיג פיצויים גם לחולים במחלה שלפני העתירה נדחו תביעותיהם באופן גורף.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא