fbpx

פיצוי חריג בשיעור של 151,255 ₪ הוענק ללוחם ביחידה מובחרת שיוצג על ידי משרדנו במסגרת תביעת "ביטוח תאונות אישיות לתלמיד" ("תאונות תלמידים"), לאחר פציעה ברגלו שארעה לו בהיותו תלמיד בכיתה ו'.

סמוך לשחרורו מצה"ל, פנה הלוחם למשרדנו על מנת לממש את זכויותיו בסמוך לתקופת ההתיישנות.

ואולם, סעיף הליקוי במועד התאונה שתאם את הכאב העצבי שממנו סובל הלוחם קבע נכות בשיעור של 30% ואילו ביום שבו הוא פנה למשרדנו – שיעור הנכות בתקנות השתנה ועמד על 10% בלבד.

עבור המבוטח מדובר בגריעה משמעותית משיעור הפיצוי הכולל.

בשל העובדה שמדובר בסעיף מותאם, התקבלה עמדתנו לפיה יש לקבוע ללוחם את סעיף הליקוי שהיה קבוע ביום פציעתו וכן לצלוח את ועדת החריגים בעניין הצלקת שנותרה ברגלו ולאשר לו נכות גם בגינה.

בנוסף, נקבע ללוחם סעיף ליקוי נוסף בשיעור של 10% גם בגין פגיעה בעצב הפמורלי בנוסף לכאב העצבי – ובכך התקבלה דרישתנו במלואה, לנכות משוקללת בשיעור של 37%.

מדובר בתוצאה חריגה בכל קנה מידה והלוחם הצעיר השתחרר מצה"ל עם פיצוי כספי בסך של 151,255 ₪.