fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


בחודש יוני 2022 נכנס לתוקף עדכון תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013 באופן שהרחיב משמעותית את התנאים לזכאות מפטור בתור.

בעוד שבעבר זכות זו הוענקה לסובלים מבעיות נפשיות מסוימות בלבד, כיום הורחבה משמעותית אוכלוסיית הזכאים גם לנכים נוספים בהתאם לדרישות החוק.

אידיאל החוק הוא לסייע לאנשים שאינם מסוגלים לעמוד בתור עקב מוגבלותם.

חשוב לציין שנכות רפואית לבדה, גדולה ככל שתהא לא תעמיד זכאות לפטור מתור ואולם – גם נכים שעובדים זכאים לקבלה ככל שיעמדו באחד התנאים שבחוק.

מי זכאי לפטור מתור?

כאמור, קבוצת הזכאים לפטור מתור הורחבה משמעותית בשנת 2022.

פטור מתור למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

נכים שזכאים לקצבת שירותים מיוחדים זכאים גם לפטור מתור וזאת ללא קשר לדרגת התלות שנקבעה להם.

קצבת שירותים מיוחדים ניתנת לנכים שזקוקים לסיוע בפעולות היום-יום והיא מורכבת מארבע דרגות: 50%, 112%, 188% ו-235%.

יצוין שהחוק שלעניין הפטור מתור החוק אינו מפלה בין דרגות הזכאות ולכן גם נכה שזכאי לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 50% – יהיה זכאי לפטור מתור.

פטור מתור אנשים עם מוגבלות בניידות

נכים שנקבעה להם דרגת ליקוי מזכה לפי הסכם הניידות יהיו זכאים לפטור מתור.

דרגת הניידות המינימלית שמזכה בהטבות לפי הסכם הניידות היא 40% ואולם אין סעיף ליקוי אשר קובע שיעור ליקוי נמוך מדרגה זו.

החוק אינו דורש דרגת ניידות בשיעור מסוים, אלא נכה שזכאי להטבות לפי הסכם הניידות.

המשמעות היא שגם נכה שנקבעה לו דרגת ניידות בשיעור של 40%, יהיה זכאי לפטור מתור.

פטור מתור לנפגעי עבודה שמקבלים קצבה מיוחדת

נכים מענף נפגעי עבודה של הביטוח הלאומי שמקבלים קצבה מיוחדת לפי סעיף 112 לחוק הביטוח הלאומי – זכאים אף הם מפטור מתור וזאת מהטעם שמדובר בנכים עם דרגת נכות גבוהה והגבלות תפקודיות ממשיות.

פטור מתור לניצולי שואה ולנכי המלחמה בנאצים

סעיף 13(א1)(36) קובע כי גם ניצולי שואה עשויים להיות זכאי לפטור מתור אם הם עומדים לפחות באחד מהתנאים הבאים:

נכים שהוכרו על ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה כזכאים לתגמול חודשי בהתאם לחוק נכי רדיפות הנאצים, או שהוכרו על ידה כנכים הזכאים לתגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, או שהם מקבלים תשלומים חודשיים ממדינה זרה בשל רדיפות הנאצים.

פטור מתור לנכי משרד הביטחון

נכי משרד הביטחון עשויים אף הם להיות זכאים לפטור מתור, אך הפטור אינו ניתן באופן גורף – אלא לאלה שעומדים בתנאים מסוימים בהתאם לתקנות:

  • נכי צה"ל שעומדים בתנאי סעיף 24 (הפרק השמיני) של תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954 – כלומר נכים שרופא מחוזי מוסמך קבע שהם זקוקים למלווה אחד או יותר.
  • נכי צה"ל שזקוקים לסיוע בניידות לפי הוראת אגף שיקום נכים מס' 56.02 מיום 1.1.2003.
  • נכי צה"ל שנקבעה להם דרגת נכות מיוחדת בשיעור של 100% או יותר, לפי תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת)

פטור מתור לילדים בעלי תעודת נכה

על פי התקנות החדשות, ילדים שזכאים לקצבת ילד נכה מהביטוח הלאומי זכאים באופן גורף לפטור מתור יחד עם המלווה שלהם.

החוק אינו מגביל את שיעור הגמלה ולכן גם ילד שזכאי לגמלה בשיעור של 50% – יהיה זכאי לפטור מתור יחד עם מלווה.

יצוין שהילד הנכה יהיה זכאי לפטור מתור גם אם הוא רק מתלווה לבן המשפחה לקבל את השירות. כך למשל, אם ההורה מגיע לסידורים אישיים בבנק עבור עצמו והילד רק מתלווה אליו – הוא יהיה זכאי לפטור מתור.

פטור מתור למקבלי גמלת סיעוד

זקנים שמקבלים דרגת סיעוד בדרגת 4 או יותר יהיו זכאים לפטור מתור.

בניגוד לפטור מתור לזכאים לקצבת שירותים מיוחדים, לעניין חוק הסיעוד התקנות הגבילו את הזכאים לדרגות גבוהות יותר.

מקרים שבהם לא ניתן לקבל פטור מעמידה בתור

לפי החוק, הזכאות לא תקפה בתור לשירות רפואי, בתור לתחבורה ציבורית או במקרים שבהם ההמתנה נעשית במכונית (למשל, תחנות דלק). במקרים שבהם התור נקבע מראש גם אין פטור מעמידה בתור אך החוק קובע כי יש להתחשב באדם עם המוגבלות כשקובעים את המועד לקבלת השירות ולכן יש לקבלו בסמוך למועד שתואם.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא