fbpx

פטור ממס לנכים

סטיפר של עמוד פטור ממס

< חזרה לעמוד ראשי


המכשול העיקרי בצליחת תביעה לפטור ממס לנכים הוא הקושי להוכיח שיעור דרגת נכות גבוהה ביותר על מנת לעמוד בתנאי החוק. מסיבה זו ואחרות, מומלץ להיעזר בעורך דין לנזקי גוף אשר בקיא בנושא הן מהפן המשפטי והן מהפן הרפואי.

פטור ממס לנכים קשים

בניגוד לענף נכות כללית, פטור ממס לנכים אינו מתייחס לכושר ההשתכרות של הנכה – אלא למכלול נכויותיו בלבד. מסיבה זו, הנכה יעבור ועדות רפואיות לעניין פגימות גופו בלבד וללא התייחסות לכושר השתכרותו.

נכים קשים שחרף מוגבלותם בוחרים לצאת ולעבוד – מתוגמלים על ידי המדינה בפטור ממס.

תקרת הפטור

פקודת מס הכנסה מבחינה בין הכנסה מיגיעה אישית להכנסה שהיא אינה מיגיעה אישית. הכנסה מיגיעה אישית היא הכנסה מעבודה, והכנסה שהיא אינה מיגיעה אישית יכולה להיות הכנסה משכירות של נכסים, דיווידנדים, רווחי הון וכדומה.

הפטור ממס נועד על מנת לעודד נכה לצאת לעבוד, ולכן תקרת הפטור גבוהה יותר כשיש לנכה הכנסות מיגיעה אישית.

תנאי זכאות לפטור ממס הכנסה

על מנת ליהנות מהטבת המס, הנכה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:

החוקים שמכוחם נקבעה הנכות

מטבע הדברים, קביעת הנכות צריכה להיקבע על ידי גוף מוסדי מוכר. למשל, אם חברת ביטוח פרטית בדקה מבוטח וקבעה את שיעורי נכותו – אין זה ראוי שקביעתה תחייב את רשויות המס.

מסיבה זו, נקבע בחוק שרק קביעת נכות על ידי הגופים הבאים, תהא קביעה מספקת על מנת לפטור את הנכה מתשלום המס:

  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]
  • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954
  • חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957
  • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970
  • חוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד-1994
  • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (פרק ה', נפגעי עבודה)
  • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (פרק ט', נכות כללית)
  • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (פרק י"ג', תגמולים למתנדבים)
  • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (פרק י"ג1', תגמולים לנפגעי כוחות הביטחון)

ועדות רפואיות של מס הכנסה

נכים שלא נקבעה להם נכות רפואית בהתאם לחוקים שקבועים בחוק, רשאים לפנות לוועדות רפואיות של מס הכנסה על מנת שאלה יבדקו ויקבעו את שיעור נכותם. מאחר שלרשות המס אין מערך מקצועי ומסודר של ועדות רפואיות, היא נעזרת במערך המסודר של המוסד לביטוח לאומי שיבדוק עבורה את הנכים שמבקשים פטור ממס. הישענותה של רשות המיסים במערך המקצועי של הביטוח הלאומי נושא בעלויות כספיות ולכן בניגוד לתביעות רגילות כנגד הביטוח הלאומי – בדיקה על ידי הוועדות הרפואיות של מס הכנסה כרוכה בתשלום אגרה.

ערר על ועדות רפואיות של מס הכנסה

על החלטת הוועדות הרפואיות של מס הכנסה ניתן להגיש ערר תוך 45 ימים מהיום שבו החלטת הוועדות הרפואיות הגיעה לידיו.

לעניין המועד להגשת הערר, יש להבחין בין היום שבו נקבעה ההחלטה (שכתוב על גבי המסמך) לבין היום שבו הגיעה החלטה לידי הנכה.

יצוין שגם לפקיד השומה עומדת הזכות להגיש ערר על החלטות הוועדות הרפואיות באותם התנאים שעומדים לרשות הנכה.

תשלום רטרואקטיבי

ישנה חשיבות במועד הגשת התביעה לפטור ממס היות שניתן לקבל החזר תשלום מס רטרואקטיבי – אך מוגבל בזמן.

נכה שכיר זכאי לקבל את החזרי המס כתשלום רטרואקטיבי של עד 6 שנים ונכה עצמאי זכאי לקבל את החזרי המס כתשלום רטרואקטיבי של עד 3 שנים.

אופן הגשת התביעה

על הנכה למלא טופס בקשה לפטור ממס (1516) ולצרף אליו העתק נאמן למקור מפרוטוקול הוועדות הרפואיות שקבעו את הנכות וטופס אישור מסירת מידע (ויתור על סודיות רפואית). את הטופס יש לשלוח לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים של הנכה.

טופס בקשה לפטור ממס (1516)
טופס בקשה לפטור ממס (1516)

פטור ממס או נכות כללית

כחלק ממדיניות מדינת ישראל לעודד נכים להשתלב בעבודה, סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה קובע פטור ממס לנכים קשים אשר עקב עבודתם הם אינם זכאים לקצבת נכות כללית. בעוד שבענף נכות כללית יש צורך לעמוד בשיעור נכות רפואית של 40% או 60% (לעקרת בית 50%) – פטור ממס יינתן רק לנכים קשים אשר עומדים ברף הרפואי שקבוע בחוק.

ואולם, חשוב לציין שנכויות אשר מנופות בענף נכות כללית, אינן מנופות כשמדובר בפטור ממס ובכך עשוי המבוטח להגדיל את שיעור נכותו במסגרת הפטור ממס מזו שנקבעה לו בענף נכות כללית.


1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

אתר רשות המיסים – מדריך בנושא ועדה רפואית ופטור ממס לנכים או עיוורים