fbpx
עניינים ממוניים בייפוי כוח מתמשך

< חזרה לעמוד מאמרים


מבחינה משפטית, ייפוי כוח ממשך הוא ללא שום ספק אחד החידושים המעניינים והחשובים ביותר בשנים האחרונות.

אדם שעורך ייפוי כוח מתמשך יכול למנות מספר מיופי כוח שיקבלו החלטות עבורו אם הוא יגיע חלילה למצב שבו הוא יחדל מלהבין בענייניו.

ישנם שלושה תחומים שבהם ניתן למנות מיופי כוח:

 • עניינים אישיים
 • עניינים אישיים רפואיים
 • עניינים רכושיים

בעוד שייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק ביום שעורך המסמך יגיע (חלילה) למצב שבו הוא יחדל מלהבין בענייניו, תחום העניינים הרכושיים הוא היחיד שמאפשר כניסה לתוקף באופן מיידי או בכל מועד אחר שייבחר על ידי הממנה.

ניתן להתייחס לעניינים ממוניים גם במסגרת ההנחיות המקדימות.

מהם עניינים רכושיים?

מטרתו של מינוי מיופה כוח לעניינים רכושיים היא לאפשר לו לקבל החלטות בפעולות ממוניות הנוגעות לנכסים, כספים, התחייבויות וכדומה.

כך למשל, יהיה רשאי מיופה הכוח שמונה לטפל בנושא זה לפעול בין היתר:

 • ניהול חשבון הבנק
 • השקעות כספים
 • ניהול עסק
 • ניהול נכסי נדל"ן
 • מימוש זכויות

מדובר בפעולות עם אוריינטציה כספית שייעשו לטובת הממנה (עורך מסמך ייפוי הכוח המתמשך) בלבד.

כניסה לתוקף של פעולות בעניינים רכושיים

ברירת המחדל לכניסה לתוקף של ניהול עניינים רכושיים היא ברגע שהממנה חדל מלהבין בענייניו.

ישנם שני מצבים חלופיים שבהם יכול מיופה הכוח לפעול בעניינים רכושיים שלא בהתאם להוראת ברירת המחדל:

 • קביעת הוראות אחרות לכניסה לתוקף
 • כניסה מיידית או בהתאם לתאריך שנקבע מראש על ידי הממנה

הממנה רשאי לקבוע הוראות מסוימות לכניסה לתוקף של מסמך ייפוי הכוח המתמשך כולו, למשל, תצהיר של אדם אחד או יותר (שאחד מהם אינו מיופה כוח) על כך שהאדם אינו מבין בענייניו ושייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף.

האפשרות השניה היא, לקבוע תאריך מאוחר או מיידי שבו ייכנס לתוקף מינוי מיופה הכוח לעניינים הרכושיים.

האפשרות השניה אפשרית לעניינים הרכושיים בלבד.

באילו מקרים כדאי להכניס לתוקף מיידי עניינים רכושיים?

ככלל, אין שום סיבה לקבוע כניסה מיידית של עניינים ממוניים בייפוי כוח מתמשך.

ואולם, במקרים מסוימים אפשרות זאת עשויה לשפר באופן ניכר את איכות חייו של הממנה, כגון:

 • גיל מבוגר: ייפוי כוח מתמשך לעניינים ממוניים הוא חלופה נפלאה לשותפות בחשבון, בין היתר עקב הפרדת הסיכונים בסיבוך כלכלי.
 • הגבלת ניידות קשה: כשיש הגבלה קשה בניידות, עשוי ייפוי הכוח המתמשך לסייע לבצע פעולות במוסדות הפיננסיים על ידי מיופה הכוח.
 • קרבתו של מיופה הכוח: שיקול חשוב נוסף הוא מידת קרבתו של מיופה הכוח. מיופה הכוח קרוב וקשר הוא מחייב יותר (למשל, הורה לצאצא או להיפך) מקטין את הסיכון כלפי הממנה.

כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא סיעוד


מאמרים בנושא