fbpx
אדם מתנייד עם כיסט גלגלים ובלונים לבנים מעליו

< חזרה לעמוד מאמרים


בעוד שחלק גדול מהזכויות הרפואיות ניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי והן נפוצות בתודעה החברתית, הרי שישנן זכויות רבות נוספות שאנשים אינם מודעים לקיומן.

אחת מאותן זכויות היא גמלת טיפול אישי-סיעודי והיא ניתנת על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים לנכים קשים במצב סיעודי מתוך מטרה לעודד אותם לשהות בביתם ולא במסגרות חוץ-ביתיות.

מימוש הזכות

למרבה הצער, מעטים מהזכאים מנצלים את זכותם לקבלת גמלת טיפול אישי-סיעודי וזאת בעיקר מתוך חוסר ידיעה לעצם קיומה של הזכות.

על פי דיווחים ממשרד הרווחה בשנת 2016, ניתנה הגמלה רק לכ-390 אנשים.

מצב זה ממחיש ביתר שאת את החשיבות בייעוץ עם עורך דין לנזקי גוף וזכויות רפואיות על מנת לבחון את מערכת הזכויות שעשויות לעמוד לרשות הנכה.

מדובר בנכים שסובלים מנכות חמורה – שמוגדרת לצורך זכות זו כנכות רפואית בשיעור של 100% שנקבעה על ידי ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי.

הגמלה ניתנת רק עבור טיפול אישי ולמשך עד 12 חודשים.

הקריטריונים לקבלת גמלת טיפול אישי-סיעודי

הגמלה יכולה להשתלם לכל אדם שטרם הגיע לגיל פרישה והוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:

בנוסף, יש לעמוד גם באחד מהתנאים הבאים:

  • משפחה שבה לפחות שניים מבני משפחתה שמתגוררים תחת קורת גג אחת סובלים מנכות חמורה כהגדרתה לעיל. יצוין ששני בני משפחה יכולים להיות הורים, אחים, בני זוג וכן שילוב ביניהם (למשל, הורה וילד)
  • משפחה חד-הורית שבה אחד מבני המשפחה עם נכות גופנית חמורה
  • בגיר מעל גיל 21 עם נכות חמורה שמתגורר בבית, ושגיל הוריו הוא מעל גיל 55
  • אדם בעל נכות חמורה מגיל 18 ומעלה שמתגורר לבדו בדירתו והוא תלוי בעזרת הזולת

מאחד שמדובר בזכות שתכליתה לעודד את הנכים להתגורר בביתם ולא במוסד חוץ ביתי, הגמלה תשתלם אך ורק לאלה שמתגוררים בקהילה ולא במערכות דיור או הוסטלים.

גמלת טיפול אישי-סיעודי יחד עם קצבאות נוספות

באופן חריג, קבלת קצבאות נוספות מהווה תנאי סף לקבלת קצבת טיפול אישי-סיעודי.

כך למשל, אם נכה מקבל קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים (שמהווה למעשה מעין קצבת "סיעוד" לנכים שטרם הגיעו לגיל פרישה) – הרי שקמה הזכות לבחון את יתר התנאים למימוש הזכות.

לעומת זאת, נכים סיעודיים שעברו את גיל הפרישה אינם זכאים לקבל את גמלת טיפול אישי-סיעודי ועליהם לפנות לענף סיעוד במוסד לביטוח לאומי וכן לבחון את האפשרות לקבל קצבאות ביטוח סיעוד מחברות ביטוח פרטיות.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא סיעוד


מאמרים בנושא


שתף עם חבר