fbpx
נפגעי תאונות בביטוח לאומי

< חזרה לעמוד מאמרים


המוסד לביטוח לאומי מסייע לתושבי ישראל שנפגעו כתוצאה מתאונה ושאין ביכולתם לתפקד כתוצאה מהתאונה.

הסיוע הכספי נועד להוות מעין "רשת ביטחון" זמנית ולכן הוא יינתן אך ורק אם לנפגע לא מגיעות זכויות אחרות משום גורם אחר.

ואולם, היות שישנן זכויות רבות שהזכאות אליהן היא תלויה בנסיבות משפטיות מורכבות – יש לוודא היטב שהתאונה שארעה אינה מקימה זכאות לקבלן.

תנאי הזכאות לדמי תאונה

לדמי תאונה זכאי תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה, וכן עליו לעמוד בתנאים הבאים:

בדיקה רפואית בתכוף לפגיעה

על הנפגע בתאונה להיבדק אצל רופא בתוך 72 שעות משעת התאונה.

נפגעים רבים בוחרים להשתאות עם הפניה למוסד רפואי מסיבות שונות ואולם אם פנה הנפגע לטיפול רפואי בתוך משך זמן של מעל 72 שעות, הוא יזקק לאישור המוסד לביטוח לאומי על מנת שתתקבל תביעתו.

תאונה שאינה מזכה בפיצוי אחר

כשארעה תאונה למבוטח, ראשית עליו לוודא שלא מגיעות לא זכויות אחרות מאלה של ענף נפגעי תאונות.

מעבר לעובדה שמדובר בתנאי סף, הרי שברוב המקרים תנאי זה יעמוד לטובת הנפגע. שיעור הפיצוי ומשכו בענף נפגעי תאונות הוא יהיה בפעמים רבות נמוך לעין שיעור מזכויות אחרות שעשויות להגיע לנפגע.

דברים אלה נכונים ביתר שאת כשמדובר בתאונות שפוגעות לחלוטין באופן התפקוד.

נפגעים רבים מאבדים זכויות רבות מאחר שהם לא מודעים למורכבות הדין באשר להתאמת נסיבות התאונה לזכויות שעולות ממנה.

למשל, הגדרת תאונת דרכים אינה מחייבת התנגשות פיזית של רכב בגורם אחר ותאונת עבודה אינה מחייבת שהתאונה תתרחש "תוך כדי" העבודה.

ענף תאונות אישיות אינו נחשב לענף מורכב במיוחד מבחינה משפטית אך בכל זאת רצוי להיוועץ בעורך דין נזקי גוף על מנת לוודא שנסיבות התאונה אינן מעלות זכויות מקבילות או נוספות.

להרחבה בנושא תאונות עבודה >

להרחבה בנושא תאונות דרכים >

התאונה פגעה בכושר התפקוד

הפגיעה בכושר התפקוד תיבדק בהתאם למצבו התעסוקתי של הנפגע:

עובד שכיר או עצמאי יקבל דמי תאונה רק אם הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת, ואם העובד הוא שכיר – בתנאי שלא נותרו לו ימי מחלה לניצול מהמעסיק.

נפגע שאינו עובד זכאי לדמי תאונה בתנאי שהוא מרותק לבית או מאושפז בבית החולים.

עקרת בית תהא זכאית לדמי תאונה אם היא לא תהיה מסוגלת לתפקד בעבודות משק הבית.

תשלום דמי תאונה

דמי התאונה ישולמו למשך זמן של עד 90 ימים ואולם מועד תחילת התשלום הוא משתנה בין אדם שעובד לאדם שלא עובד.

נפגע שעובד, בין אם הוא שכיר או עצמאי – יקבל תשלום החל מהיום השלישי שלאחר מועד התאונה כששני הימים הראשונים ישולמו לו בתנאי שייקבע שהוא איבד את כושרו לעבודה למשך 12 ימים לפחות (יום התאונה אינו נספר).


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא


קישורים חיצוניים

אתר המוסד לביטוח לאומי – נפגעי תאונות