fbpx
נכות רפואית מותאמת

< חזרה לעמוד מאמרים


ספר הליקויים מכיל רשימת ארוכה ומפורטת של ליקויים מוכרים בענפים שונים ומגוונים של ענף הרפואה.

ואולם, אין זו משימה אפשרית לציין את כל המחלות והליקויים האפשריים שצבורים בידע הרפואי בתוך קובץ תקנות נכות, ארוך ומפורט כמעט ככל שיהיה.

באילו מקרים תיקבע "נכות מותאמת"?

בפועל, אין זה הוגן וראוי שאדם שמחלה מאוד נדירה שלא נקבעה עבורה נכות בספר הליקויים לא תזכה את הנכה בשיעור נכות הולמת.

מסיבה זו הותקנה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 (ספר הליקויים) תקנה 14(א) שקובעת:

" דרגת נכות של נפגע לגבי ליקוי שלא פורט בתוספת, תיקבע לפי האחוז הקבוע לצד פגימה אשר לדעת הוועדה דומה לליקוי הנפגע."

מטרת תקנה 14(א) היא לאפשר לוועדה הרפואית לקבוע סעיף ליקוי של מחלה אחרת, שלדעתה "דומה" לאותו ליקוי שממנו סובל הנפגע.

ההבדל בין "נכות מותאמת" לסעיף חריג (ביניים)

ספר הליקויים אינו מאפשר מדד אובייקטיבי לעניין שיעור הנכויות והתקוד של הנכה.

כך למשל, ישנם מקרים רבים שסעיף ליקוי מסוים מנוסח בשפה מעורפלת ובכך הוא מעודד פער ואי-אחידות בנוגע לקביעת סעיף ליקוי עבור נכה.

למשל, אם יצוין בסעיף ליקוי:

  • (ליקוי) עם הגבלה קלה של כושר העבודה" – 10%
  • "(ליקוי) עם הגבלה בינונית של כושר העבודה" – 20%
  • "(ליקוי) עם הגבלה קשה של כושר העבודה" – 50%

במקרים אלה סביר להניח שלא תהיה אחידות בין הפוסקים מאחר שהמילים "קל", "בינוני" ו"קשה" הן נגזרות של פרשנות סובייקטיבית של הרופא הבודק.

תקנות הנכות מאפשרות לוועדה הרפואית חופש תמרון די רחב שבו הם רשאים לקבוע "דרגות ביניים" לסעיפי הליקוי.

למשל, בדוגמה שלעיל, אם הוועדה הרפואית סבורה שמצבו של הנכה הוא לא "קל" אך גם לא "בינוני" אלא איפשהו ביניהם – היא רשאית לקבוע לו 15% נכות שמהווים את "מצב הביניים שביניהם.

בעוד שנכות מותאמת נועדה לקבוע נכות למחלה שאינה מצוינת כלל בספר הליקויים – "מצב ביניים" נועד להתייחס לליקוי שמצוין בספר המבחנים ואולם חומרתו, לדעת הוועדה הרפואית אינה די ברורה.

הקשיים של "נכות מותאמת"

אחת הבעיות המרכזיות עם קביעת נכות מותאמת, היא חוסר האחידות שעלולה להתקיים בין פוסק רפואי אחד למשנהו.

בפועל, שאיפה עליונה של אלה שאמונים על עקרונות הצדק היא ליצור אחידות בפסיקה באופן אשר מחד יבטיח יעילות מערכתית וכן להימנע מהכרעות על בסיס "מזל".

נכות מותאמת עלולה לפעמים לגרום לחוסר אחידות בין הפוסקים שכן פוסק רפואי אחד יפסוק סעיפי ליקוי נמוכים שלדעתו דומים למחלה שממנה סובל הנכה – ופוסק אחר יבחר דווקא בסעיפי ליקוי אחרים שמעניקים שיעור נכות גבוה יותר.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא