fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


שתי שאלות שמטרידות במיוחד נכים שנקבעה להם נכות פסיכיאטרית הן לעניין מספר הפעמים המקסימלי שבו ניתן לקבוע למבוטח נכות זמנית לנכות פסיכיאטרית ומשך התקופה המקסימלית שניתן בגינה לקבוע נכות נפשית זמנית.

נכות שנקבעה לצמיתה מעגנת במידה מסוימת את הזכאות של הנכה לקצבה ומקנה ביטחון רב משני טעמים עיקריים.

ראשית, קביעת נכות זמנית מחייבת את הנכה להיבדק בפעם נוספת בתום התקופה הזמנית ולנכה אין ודאות שתמשיך הזכאות לקצבת הנכות.

בנוסף, ליקוי על רקע הפרעה נפשית אינו נבדק בתנאי מעבדה אלא בבדיקה קלינית ולכן עלולים להיות פערים תהומיים בין הפוסקים הרפואיים.

הוראות החוק לעניין נכות נפשית זמנית

הוראות החוק מגבילות את הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי לקביעת נכות זמנית למשך תקופה של עד שנתיים וזאת בהתאם לסעיף 6 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), תשמ"ד-1984 שקובע:

 "רופא מוסמך רשאי לקבוע אחוז נכות רפואית לתקופה מוגבלת, כל עוד מצבו הרפואי של התובע אינו יציב; תקפה של כל קביעה זמנית כאמור יהיה לתקופה שאינה עולה על שנתיים מיום הקביעה."

למוסד לביטוח לאומי "נוח" יותר לקבוע נכות זמנית ארוכה מהתקופה הקבועה בחוק מן הטעם שתהיה לו האפשרות לבדוק את מצבם של הנכים כעבור תקופה ובכך להימנע ממצב שבו אדם ימשיך לקבל קצבה למרות שחל שיפור ניכר במצבו.

ואולם, הוראות החוק מבקשות לעודד את הביטוח הלאומי להכיר בנכויות לצמיתות במקרים שבהם אין סיכוי לשיפור ממשי במצבו של החולה על מנת להימנע מהתעמרות בנכה.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

כמה פעמים ניתן לקבוע נכות נפשית זמנית?

ביום 25/9/2011 פורסם חוזר רפואי מספר 1893 שבו נקבעו הנחיות לעניין קביעת הנכות הזמנית על ידי הפוסקים הרפואיים.

על פי החוזר, רופא הוועדה רשאי לקבוע נכות זמנית לתקופה שלא עולה על שנתיים – ואולם ניתן בכל שנתיים להאריך לשנתיים נוספות, לא יותר משלוש פעמים.

המשמעות היא, שניתן לקבוע נכות זמנית למשך שש שנים, בתנאי שכל הארכה שכזו תהיה למשך תקופה שלא עולה על שנתיים.

בפועל, מדובר במצב די נדיר – אך יש לדעת שהנוהל מכשיר את הוועדות לפעול מכוחו למרות שכוחם של הנהלים מבחינה משפטית הוא די שנוי במחלוקת.

לפי הנוהל, הדבר מהווה מעין פתרון למגבלות "חוק לרון" – אך בפועל אין זה מדויק משום שסעיף 220א(א) לחוק הביטוח הלאומי, מאפשר בדיקה מחודשת לנכה שעובד ומוגן על ידי "חוק לרון".

מצד שני, יש לזכור שבנכות פסיכיאטרית – קיים קושי מובנה לאמת את מצבו של הנבדק משום שלרוב, אין כיום בדיקות אובייקטיביות (בדיקות מעבדה) שיוכיחו את קיומו של הליקוי.

נכות פסיכיאטרית לצמיתות בפעם הראשונה

הוועדה הרפואית קובעת סעיף ליקוי פסיכיאטרי לצמיתות כבר בוועדה הרפואית הראשונה, בתנאי שהרופא סבור שהליקוי הפסיכיאטרי אינו משפיע על דרגת אי-הכושר ויתר סעיפי הליקוי מזכים את המבוטח בקצבה.

מדובר במצב שבו המבוטח לא יצטרך לשאת את רגליו לוועדה חוזרת בתום הנכות הזמנית עבור ליקוי שאין לו משמעות בקביעת דרגת אי-הכושר.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא