fbpx
יד של אישה מחשבת במחשבון כיס על שולחן

< חזרה לעמוד מאמרים


שיטת חישוב הנכויות בביטוח הלאומי אינה טבעית למבוטחים רבים שקוראים את פרוטוקול הוועדה הרפואית היות שהיא מבוססת על שיטת חישוב "נכות משוקללת".

אופן קביעת הנכות המשוקללת קבוע בסעיף 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), תשמ"ד-1984 – באופן שבו מנגנון החישוב קבוע שיעור ליקוי נמוך יותר ככל שהנכות הרפואית היא בשיעור גבוה יותר.

נכות משוקללת

דרך החישוב הטבעית למבוטח שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% ונכות נוספת בשיעור של 20% – היא שילוב שתי הנכויות לתוצאה של 70% שיעור נכות.

ואולם בפועל, על פי שיטת הנכות המשוקללת, שתי הנכויות בשיעור שהצגנו יהוו שיעור נכות של 60% בלבד.

שיטת חישוב הנכות המשוקללת מקובלת כמעט בכל הליך שבו דרוש שקלול מספר ליקויים (למשל: ענף נכות כללית, ענף נפגעי עבודה, ענף נפגעי איבה – ואף בהליכים משפטיים שאינם קשורים במישרין למוסד לביטוח לאומי, כגון תאונות דרכים ותביעות נזיקין).

כך, מבוטחים שסובלים ממספר מגבלות שונות (בעיקר אך לא רק בענף נכות כללית) מגלים תוצאה שאינה מובנת במסגרת אופן החישוב האריתמטי שמוכר להם.

כיצד מחשבים נכות?

הרעיון העומד מאחורי חישוב נכות משוקללת יוצא מתוך ההנחה שגוף האדם הבריא שווה ערך ל-100% ומכאן מתחילים לחשב את הנכות הראשונה ושיעורה יופחת מ-100%. התוצאה שתתקבל היא הנכות המשוקללת האחרונה.

מרגע זה תחושב כל נכות נוספת, בהפרש שנותר לאחר ניכוי הנכות הקודמת מהנכות המשוקללת הקודמת.

לדוגמה:

מבוטח נפגע בידו וברגלו והוועדה קבעה שהפגימה בידו הותירה נכות בשיעור של 10% והפגימה ברגלו הותירה אף היא נכות בשיעור של 10%. חישוב הנכות המשוקללת יהיה כך: משנקבע שיעור נכות של 10% עבור הפגימה בידו, נותרו בגופו של המבוטח "90% ללא נכות" (מפחיתים 10 מ-100), ולכן ה-10% עבור הפגימה ברגלו, תופחת מ-90%.

מכאן, הנכות ברגלו תהא 9% (10% מתוך 90) וחישוב נכות משוקללת יהא 19% (10+9).

בכדי להבין זאת טוב יותר, נאתגר ונניח שלמבוטח נותרה גם נכות פסיכיאטרית בשיעור של 20% בגין אותה התאונה. המוסד לביטוח לאומי יפחית 20% מ-81% (לאחר ששוקללה הפגיעה ביד יחד עם הפגיעה ברגל) כך שהנכות הפסיכיאטרית תהא בשיעור של  16.2% והנכות המשוקללת תהא 35.2% (שיעוגל כפי שיפורט להלן כלפי מעלה ל-36).

לו היתה שיטת חישוב הנכויות מתבצעת על ידי "חיבורם" – בנקל ניתן היה להגיע למאות אחוזי נכות כנגד נכים קלים.

בנוסף, שיטת חישוב של נכות משוקללת מסייעת ליצור מתודולוגיה אחידה והוגנת. למשל, נכה שמשותק בכל ארבע גפיו וזכאי לנכות בשיעור של 100% עלול להיחשב עם נכות פחותה יותר מחולה במספר נכויות פחותות.

תקנה 19א: "עיגול" שיעור נכות

שיטת החישוב של הנכות המשוקללת אפוא, אינה מיטיבה עם המבוטח, אך נוכל להתנחם בכך שהחוק היטיב עם המבוטח כששיעור הנכות המשוקללת אינו מורכב ממספר שלם ומזכה בקצבה חודשית. הנכות המשוקללת במקרה זה הותירה מספר שאינו שלם ולכן תקנה 19א באה לעזרתנו וקבעה שאם נקבעה דרגת נכות המזכה לתשלום קיצבה והדרגה מבוטאת בשבר אחרי השלם – יעוגל השבר לשלם כלפי מעלה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא

קישורים יוצאים

אתר כל זכות – נכות רפואית משוקללת בביטוח הלאומי בגין מספר ליקויים או מחלות