fbpx
ליווי המבוטח בוועדה הרפואית

< חזרה לעמוד מאמרים


מבוטח שמופיע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח רשאי להיות מלווה על ידי אדם אחר בכפוף לתנאים והגבלות שקבועים בדין.

התנאים וההגבלות שקבועים בדין נועדו בראש ובראשונה על מנת להגן על זכויותיו של המבוטח מפני ניצול מצוקתו על ידי גורמים חיצוניים.

ישנם שלושה סוגי מלווים שרשאים להופיע עם המבוטח בוועדה הרפואית: עורך דין, מתורגמן וכל אדם אחר בתנאי שהוא מתלווה אליו ללא שום תמורה.

ליווי על ידי עורך דין

על פי החוק – רק עורך דין רשאי לייצג מבוטח בוועדה רפואית בתשלום.

ייצוג על ידי עורך דין בוועדה הרפואית עשוי לשפר באופן ניכר הן את סיכויי התביעה והן את שיעור הקצבה או המענק שמגיע למבוטח.

לפעמים ישנה תפיסה שגויה בקרב המבוטחים לפיה עצם העובדה שאדם הוסמך לעסוק במקצוע עריכת הדין היא לכשעצמה מכשירה אותו לטפל במימוש זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי – ואולם תפיסה זו היא שגויה לחלוטין.

רק לעורך דין שבקיא בדיני נזקי הגוף ובדיני המוסד לביטוח לאומי יש את היכולת לתרום תרומה ממשית למבוטח.

בפועל, החוק אינו מצמצם את תחום התמחותו של עורך הדין כתנאי להופיע בוועדה הרפואית, כך שכל אדם שיש לו רישיון לעסוק בעריכת דין רשאי להתלוות למבוטח בוועדה הרפואית.

ליווי על ידי מתורגמן

אדם שאינו דובר את שפה רשמית, רשאי להביא עמו מתורגמן (בתמורה או ללא תמורה) על מנת שיסייע לו בתרגום לשפתו.

מתורגמן אינו חייב להיות מתורגמן מקצועי שעוסק בתרגום מבחינה מקצועית.

כל אדם שדובר את שפתו של המבוטח ואת השפה הרשמית שבה משתמשת הוועדה הרפואית עשוי להיות כשיר להיות מתורגמן לצורך דרישות החוק.

אין צורך ליידע את המוסד לביטוח לאומי בדבר הליווי לוועדה הרפואית עם המתורגמן.

מדובר בזכות בסיסית שניתנת למבוטח באופן אוטומטי כבר במועד הוועדה.

זכות ייחודית של המתורגמן בשונה מיתר המלווים שמותרים על פי החוק היא שהוא עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעתו לוועדה הרפואית.

החזר הוצאותיו יינתן בכפוף לאישור הוועדה הרפואית שהמבוטח היה אכן זקוק למתורגמן.

ליווי על ידי אדם שלא בתמורה

המלווה רשאי להיות מלווה על ידי אדם אחר שהוא אינו עורך דין או מתורגמן – אך בתנאי שאותו מלווה לא מקבל תמורה כלשהי עבור הליווי.

תנאי זה אוסר על חברות פרטיות למימוש זכויות לשלוח מלווה למיוצגים שלהן.

המשמעות בפועל היא שהחוק מכיר בליווי מיוצג לוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי שנעשה בתמורה, רק לאלה שיש בידיהם את הכלים לסייע.

לפי תנאי זה, יכולים ללוות את המבוטח חברים, בני משפחה ואף רופאים ועובדים סוציאליים – והכל בתנאי שהם מלווים אותו מבלי לקבל תמורה כלשהי עבור הליווי.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא