fbpx
יד אוחזת בחותמת על רקע מודל של בית

< חזרה לעמוד מאמרים


ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל אופי "ביטוחי" במידה מסוימת, היות שהוא חסר כל משמעות אופרטיבית עד שמתרחש "אירוע מכונן" – במקרה זה, שעורכו נהיה חסר כשרות משפטית.

כניסה לתוקף בהתאם להחלטת הממנה

במסגרת עריכת ייפוי הכוח המתמשך, ניתנת לממנה האפשרות לבחור את הדרך שבה ייכנס ייפוי הכוח לתוקף.

בחירת האופן בדרך ששונה מברירת המחדל מהווה שכבת הגנה נוספת לממנה על מנת לוודא שהסמכויות שהוא העניק למיופה הכוח ייכנסו לתוקף רק כשבאמת הוא יזדקק לכך.

הממנה רשאי  לבחור התקיימותו של כל תנאי חוקי שיהווה "טריגר" לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

דוגמאות לתנאי כניסה לתוקף:

  • חוות דעת רפואית מרופא ספציפי (אם כי יש לקחת בחשבון את ההשלכות אם אותו רופא לא יהיה עוד בין החיים)
  • חוות דעת רפואית מרופא מענף רפואה מסוים (למשל, פסיכיאטר או נוירולוג)
  • שילוב של שתי חוות דעת
  • תצהיר של אדם אחד או יותר (אם הוא בוחר באדם אחר, נאסר שאותו אדם יהיה מיופה הכוח)
  • סירוב בכתב של רופא לבצע בו טיפול רפואי

חשוב לציין שבעוד שניתן שתנאי הכניסה לתוקף יהיה באמצעות תצהיר – מיופה הכוח לבדו אינו רשאי להצהיר על כך.

מדובר באמצעי הגנה לטובת הממנה, לוודא שהאדם שידאג לענייניו לא יהיה זה שיצהיר לבדו על הכניסה לתוקף מתוך אינטרס אישי.

כיצד ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף

ראשית, על רופא מוסמך לכתוב חוות דעת רפואית לפיה הממנה "אינו מסוגל להבין בדבר" על פי הגדרת החוק.

לאחר מכן, על מיופה הכוח למלא בעצמו ולחתום על "טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך" ולשלוח את טופס ההצרה לאפוטרופוס הכללי.

את הטופס יש להגיש פיזית לאפוטרופוס הכללי עם תעודת זהות (אם יש מספר מיופי כוח, על כולם להגיע), אלא אם מיופה הכוח אישר מראש את פרטיו בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך כרשאי לבצע פעולות מרחוק.

בנוסף, אם קבע הממנה הוראות שונות לעניין כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, יש לפעול על פיהן.

למשל: אם הממנה קבע שיש צורך בחוות דעת רפואית, יש לצרפה לטופס ההצהרה.

המסמכים ייבדקו וככל שהכל יתנהל כשורה, יקבל מיופה הכוח מסמך קצר שקרוי "אישור כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך".