fbpx
אישה מבוגרת שוכבת ובוהה על המיטה

< חזרה לעמוד מאמרים


כשהדמנציה נגרמת עקב מחלה ניוונית, הרי שישנם מספר שלבים שהחולה עלול לעבור עד למצב שבו הוא חדל מלהבין בענייניו.

מהרגע שמתגלים סימנים ראשוניים שעלולים לעורר חשד לדמנציה, כגון שכחה או בלבול – זהו שלב קריטי שבו כדאי לערוך ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך לחולי דמנציה עשוי להקל באופן ניכר על משפחתו של החולה, שממילא מצויה בקשיים תפקודיים ונפשיים מתמשכים.

להרחבה בנושא ייפוי כוח מתמשך >

הגנות משפטיות על ייפוי כוח מתמשך

אדם שעורך ייפוי כוח מתמשך בעודו מצוי בשלבים הראשונים של דמנציה – ראוי שיתמוך את עריכת המסמך בהגנות משפטיות ראויות.

אופן בחירת ההגנות המשפטיות תלויה במספר גורמים שיש להתייחס אליהם בכובד ראש:

  • מורכבות המשפחה וטיב מערכת היחסים שבה
  • שיעור ההון של הממנה
  • הסיכוי שייגרם סכסוך משפטי כתוצאה מאי-הסכמה לבחירתו של הממנה

מרכיבים אלה מרמזים על עוצמת ההגנה הראויה על הממנה בעודו מבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך.

למשל, משרדנו ערך מסמך ייפוי כוח מתמשך לממנה בעלת הון רב וארבעה ילדים בגירים.

הממנה היתה בשלבים הראשונים של מחלת הדמנציה ובין האחים החל להתגלות מאבק שקט ומנומס לעניין הסמכות של כל אחד מהם לדאוג לענייניה של אימם.

מאחר שרצון הממנה הוא השיקול היחיד של משרדנו, וחובתנו הקדושה היא לדאוג שרצונה ימומש – צפינו שרצונותיה לא יהיו תואמות לרצונם של כל בניה.

מסיבה זו פעלנו בדרכים רבות על מנת לעגן את רצונה בכתוב ולהביא את קדושת האוטונומיה שלה על חייה לכדי מימוש.

לשם כך פעלנו במספר מישורי הגנה, על מנת למזער ככל הניתן את הסיכוי שאחד מילדיה יצליח במאמציו לסכל את רצונה לטובתו.

סוגי הגנות משפטיות על ייפוי כוח מתמשך

ישנם סוגים רבים של הגנות אפשריות על הממנה שיסייעו לו להגשים את רצונו הכנה ולהלן נסקור את חלקן:

חוות דעת פסיכיאטרית או נוירולוגית

חוות דעת או תעודת רופא מרופא מומחה היא מרכיב הכרחי בכל עריכת ייפוי כוח מתמשך לחולי דמנציה, ללא שום קשר לסיכון שרצונו של הממונה יסוכל.

על הרופא מומחה לבדוק את הממנה, לערוך לו בדיקות מקצועיות כגון MMSE (מינימנטל), לקיים עימו שיחה מעמיקה ולוודא שבהתאם למומחיותו הממנה בחר את שבחר מתוך רצונו הכנה, ללא הפעלת לחצים חיצוניים כלשהם ושהוא כשיר לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך.

במחלות ניווניות מומלץ גם לערוך בדיקה נוירו-קוגניטיבית אצל רופא נוירולוג מומחה.

חשוב לציין שתקיפת אמינותו של ייפוי כוח מתמשך תועמד לבחינה משפטית בהתאם למסמכים רפואיים שיוצגו לערכאה המשפטית.

כך למשל, אלה שיבקשו לתקוף את רצונו הכנה של הממנה, יציגו מסמכים רפואיים המעידים על בעיותיו הקוגניטיביות ויטילו ספק רפואי בדבר כושר שיפוטו.

מסיבה זו על המומחה הרפואי להתייחס למסמכים הרפואיים בכתבו את חוות הדעת או תעודת הרופא – בהתאם כללי המשפט הרפואי.

לשם כך, שליטתו של עורך הדין בתחום המשפט הרפואי עשויה לסייע באופן ניכר להגשמת רצונו של הממנה.

צילום וידאו

במקרים מסוימים, צילום בקשותיו של הממנה באמצעות וידאו עשוי לסייע רבות בעת שתידרש בחינת רצונו הכנה.

חשוב שעריכת הוידאו תיעשה באופן שמיטיב עם רצונו של הממנה ולא באופן שייטיב עם הצלחה ייפוי הכוח המתמשך.

על עורך הדין שעורך את המסמך לראות בכל רגע נתון את טובתו של הממנה ולא של משפחתו.

לא מומלץ לערוך את ההקלטה ולו מן הטעם שעריכתה עלולה להחשיד את המתנגדים לאמיתותו של ייפוי הכוח המתמשך.

הנחיות מקדימות

שלב ההנחיות המקדימות עשוי להעיד רבות על כשירותו של הממנה, אם עורך הדין נשאר נאמן לתפקידו הקדוש לפעול לטובת הממנה.

בקשות חריגות כגון תרומות למוסדות דתיים ראויה להתייחסות מחשידה בדבר כשירותו של הממנה.

כך גם נישול אחד הילדים או יותר מכל סמכות או מעורבות ללא סיבה הגיונית ומוכחת מהווה חשד ללחצים פסלים שהופעלו על הממנה.

להרחבה בנושא הנחיות מקדימות >


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא סיעוד


מאמרים בנושא