fbpx
זימון לוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי

< חזרה לעמוד מאמרים


לאחר שמבוטח מגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, הוא מוצא את עצמו ממתין במתח וציפייה לקראת זימון לוועדה רפואית שתבדוק את טענותיו ותכריע בעניינו.

מרכיב הזמן שבין הזימון לוועדה הרפואית לבין הבדיקה בה בפועל, עלול לא פעם להיות קריטי ולהשפיע במישרין על תוצאות הוועדה.

כך למשל, מבוטח שממתין לבדיקה מסוימת או שמעוניין להתלוות עם עורך דינו לוועדה – עשוי למצוא את עצמו נאבק עם מערכת בירוקרטית עקב חוסר הבנה בסיסית של הוראות החוק.

הוראות החוק בעניין זימון לוועדה רפואית

מבוטחים רבים אינם מודעים להוראות הדין הקשורות לאופן הזימון לוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

סעיף 5(א) לתקנות מתייחס לסוגייה זו הן לעניין אופן הזימון והן לעניין משך הזמן המינימלי ממועד הזימון עד למועד קיום הוועדה הרפואית.

על פי הסעיף, מזכיר הוועדה ישלח את ההזמנה למבוטח לפחות 14 ימים לפני מועד קיומה בפועל – אלא אם הסכים המבוטח לזמן קצר מזה.

המשמעות היא שברירת המחדל היא שמועד הוועדה יהא לפחות 14 ימים מראש – אך עדיין שמורה מזכיר הזכות לקבוע מועד קצר יותר, בתנאי שהמבוטח מסכים.

מניסיון משרדנו, בפעמים רבות מזכירי הוועדות אינם מיידעים את המבוטח בדבר זכויותיו להיות מוזמן בפער זמן של 14 ימים.

ומילא שאינם מיידעים אותו – תלונות רבות הגיעו לידי משרדנו על ניסיון לזמן את המבוטח "מהיום למחר" תוך אמירה מפורשת "שהוא מחויב להגיע לוועדה".

אם הנפגע מביע את הסכמתו, הרי שהמוסד לביטוח לאומי לא עבר על החוק, מאחר שניתנה הסכמתו של המבוטח.

זימון המבוטח ללא יידוע עורך הדין

על פי כללי לשכת עורכי הדין, נאסר על עורך דין לפנות לצד שכנגד ככל שהוא מיוצג על ידי עורך דין אחר.

למשל, עורך דין שמייצג מעביד במסגרת הליך שקשור לסכסוך שבעבודה – נאסר עליו על פי החוק לפנות לעובד שקשור להליך, ככל שהוא מיוצג על ידי עורך דין.

כשמדובר בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי, הצד שמזמין הוא לרוב אינו עורך דין ולכן הוראה זו אינה חלה עליו.

מזכיר הוועדה רשאי לפנות למבוטח, ובמקרים מסוימים זה אף מועיל לו מאחר שפנייה ישירה למיוצג אינה נתמכת בסיוע מקצועי שמכיר את הוראות הדין.

מסיבה זו חשוב מאוד למבוטח להכיר את זכויותיו – ולהתכונן מראש לתרחיש מסוג זה.

זכותו המלאה של המיוצג לומר למזכיר הוועדה שהוא מעוניין שכל ההתקשרות עמו תיעשה באמצעות עורך דינו בלבד.

חשוב לזכור שהדרישה לביצוע ההתקשרויות בנוגע לתביעה מול עורך הדין, לא רק שהיא לגיטימית – הרי שהיא עשויה להיות המפתח לצליחת התביעה באופן אופטימלי.

זכויות המבוטח בנוגע לזימון לוועדה רפואית

זכויות המבוטח בכל הנוגע לזימונו לוועדה הרפואית מסייעות לו בשני מישורים עיקריים:

המישור הראשון הוא היכולת לתכנן את ענייניו האישיים באופן שהוא יוכל לקיים התחייבויות ומטלות של היומיום מבלי שהוא ייאלץ להופיע בפני ועדה רפואית באופן פתאומי.

במישור השני, בפעמים רבות הנפגע ממתין לבדיקה רפואית או לקבלת מסמך רפואי שעשויים לסייע לו במימוש זכויותיו. ניהול מכשיר הזמן באופן אופטימלי מסייע לנפגע הן לעניין ניהול ענייניו האישיים בדרך הוגנת והן בעניין צליחת התביעה במישור המהותי.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא