fbpx
ראיון במשרד

< חזרה לעמוד מאמרים


בענף נכות כללית, ועדת אי-כושר היא זו שבודקת את יכולתו של הנכה להשתכר או את יכולתה של עקרת בית נכה לתפקד במטלות משק הבית.

מדובר בוועדה קריטית אשר בפועל, היא זו שמחליטה את שיעור הקצבה שיקבל הנכה מהמוסד לביטוח לאומי.

באילו מקרים מתקיימת ועדת אי-כושר

לאחר שנקבעה לנכה שיעור נכות משוקללת בהתאם לרף הקבוע בחוק, הוא יזומן לוועדת אי-כושר שתפקידה לבדוק את ההשפעות של הנכויות על אופן תפקודו.

מבוטחים רבים נוטים לטעות בעניין תכליתו של ענף נכות כללית אל מול תכליתו של הפטור ממס שניתן לנכים קשים.

המוסד לביטוח לאומי באמצעות ענף נכות כללית משלם לנכים שאינם מסוגלים לעבוד (או לעקרות בית שאינן מסוגלות לתפקד במטלות משק הבית) קצבת נכות בסיסית שאמורה לסייע להם לתנאי מחייה בסיסיים.

הקצבה אינה משולמת עבור עצם היותו של אדם נכה, אלא רק אם הוא נכה שאינו מסוגל לעבוד (או עקרת בית שאינה מסוגלת לתפקד כעקרת בית).

פטור ממס לעומת זאת, ניתן לנכים שסובלים מנכות קשה (נכות משוקללת בשיעור של 90% או יותר) שהם מעוניינים (ויכולים) לצאת לעבוד.

מסיבה זו, בוועדות פטור ממס לנכים קשים אין ועדת אי-כושר, אלא רק בענף נכות כללית.

זימון לוועדת אי-כושר מעיד על כך שנקבעה לנכה בענף נכות כללית, שיעור נכות משוקללת באחד מהאופנים הבאים:

 • נכות משוקללת בשיעור של 60% או יותר
 • נכות משוקללת בשיעור של 40% לפחות, אם אחת הפגימות היא בשיעור של 25% או יותר
 • נכות משוקללת בשיעור של 50% לעקרת בית נכה

במקרים אלה, תיבדק יכולתו של הנכה לעבוד או יכולתה של עקרת בית לתפקד במטלות משק הבית וזו תפקידה של ועדת אי-הכושר.

מקבלי ההחלטות בוועדת אי-כושר

ישנם שלושה שחקנים חשובים בוועדת אי-כושר:

 • רופא מוסמך
 • פקיד שיקום
 • פקיד תביעות

בבואו של מבוטח לוועדת אי-כושר, הוא ייבדק ראשית על ידי פקיד/ת שיקום (לרוב, עובדים סוציאליים) אשר יראיינו את הנכה וירשמו חוות דעת לעניין יכולתו לעבוד.

בבואם של פקידי השיקום לכתוב את חוות דעתם, הם מחויבים להתייחס אך ורק לליקויים שהוכרו על ידי הוועדה הרפואית ונאסר עליהם להתייחס לליקויים אחרים, גם אם הם קיימים אצל הנכה.

בפעמים רבות, הוועדה הרפואית מתייחסת לסוגיית אי-הכושר כבר במסגרת קביעת סעיפי הליקוי.

ההחלטה הסופית בענין דרגת אי-הכושר שמורה לפקיד התביעות, אך בהסתמך על חוות דעתם של הרופא המוסמך ושל פקיד/ת השיקום.

חוות דעת של פקיד/ת השיקום והרופא המוסמך

על חוות דעם של פקיד/ת השיקום והרופא המוסמך להתייחס בין היתר למגבלותיו של התובע ולמידת הפגיעה באי-הכושר בהתאם לליקויים הרפואיים, וכן ליכולות הסובייקטיביות של הנכה.

מסיבה זו, עליהם להתייחס למצבו הגופני, ליכולתו השכלית וליכולתו התקשורתית.

כך למשל, נכה שלמד 10 שנות לימוד עלול להתקשות למצוא עבודה שדורשת השכלה רחבה, לעומת אדם שלמד לתואר שני – שעלול להתקשות לעבוד עבודה פיזית.

הכישורים האישיים של הנכה הם מרכיב חשוב בחוות הדעת ולהם השפעה גדולה על ההחלטה הסופית לעניין דרגת אי-הכושר.

ההליך בפועל

נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור שקבוע בחוק יזומן לשיחה אצל פקיד/ת שיקום שזו למעשה ועדת אי-כושר.

במסגרת השיחה יישאל הנכה בעיקר בעניין השכלה והכשרה מקצועית ורקע תעסוקתי.

בפני פקיד התביעות מונח דו"ח הביטוח של הנכה, כלומר המקומות שאצלם הוא עבד. נתונים אלא יסייעו ללמוד אודות כישוריו בעבר והשפעת הליקויים על אותם כישורים.

בסיום הוועדה הנכה יישלח לביתו ותשובה תקבל בדואר או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

על ועדת אי-כושר ניתן לערער בפני ועדת אי-כושר לעררים.

החלטת ועדת אי-כושר

החלטת הוועדה תוכל להיות אחת מאלה:

 • דרגת אי-כושר פחותה מ-60% אי-כושר
 • דרגת אי-כושר של 60%
 • דרגת אי-כושר של 65%
 • דרגת אי-כושר של 74%
 • דרגת אי-כושר של 75%
 • דרגת אי-כושר של 100%

דרגת אי-כושר שפחותה מ-60% היא למעשה דחיית התביעה לנכות כללית והנכה עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי.

דרגת אי-כושר של 60%-74% מזכה בקצבה חודשית חלקית, ודרגת אי-כושר בשיעור של 75% או 100% מזכות בקצבת נכות מלאה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא


קישורים חיצוניים

אתר המוסד לביטוח לאומי: קביעת דרגת אי–הכושר להשתכר או לתפקד במשק בית