fbpx
יד של אישה מבוגרת אוחזת ביד של איש מבוגר

< חזרה לעמוד מאמרים


הכלל הוא שניתן להגיש תביעה לנכות כללית עד גיל פרישה ואולם, מכוח סעיף 296 (א) לחוק הביטוח הלאומי ניתן להגיש כל תביעה לגמלה בכסף בתוך 12 חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה – כך שבפועל ניתן להגיש תביעה לנכות כללית גם לאחר 12 חודשים מגיל הפרישה.

סעיף זה אינו מרחיב את מועד הזכאות, אלא רק את מועד הגשת התביעה בפועל.

בענף נכות כללית, גיל פרישה לגברים הוא 67 וגיל הפרישה לנשים הוא 62, ואולם – חשוב לדעת שהיום הקובע לקביעת נכות שמזכה בקצבה הוא עד יום הפרישה.

מצבים אפשריים להמחשה

ננסה להמחיש את מורכבות הנושא באמצעות הדוגמאות הבאות:

בדיקה בוועדה רפואית לאחר גיל פרישה

מבוטח הגיש תביעה לנכות כללית חודש לפני גיל פרישה. הוועדה הרפואית נקבעה לו למועד שלאחר חודש מאז הגיעו לגיל פרישה. כל ליקוייו אובחנו ותועדו במסמכים הרפואיים לפני הגיעו לגיל פרישה.

במקרה זה המבוטח יהיה זכאי למלוא הזכויות, ככל שיימצא שהוא עומד ביתר הזכויות שקבועות בחוק.

יצוין שהמבוטח יהיה זכאי ליתר הזכויות כאמור, גם אם הוועדה הרפואית דחתה את תביעתו וועדה רפואית לעררים קיבלה את תביעתו.

כל עוד מועד התקיימותם של הליקויים נקבע לפני גיל פרישה – הן ייזקפו לזכותו.

ליקויים שהתגלו לאחר גיל פרישה

מבוטח הגיש תביעה לנכות כללית לפני גיל פרישה. הוועדה הרפואית נקבעה לו לפני הגיעו לגיל פרישה.

למבוטח נמצאו שלושה ליקויים: סוכרת שמטופלת על ידי דיאטה וכדורים, פריצת דיסק והפרעת הסתגלות. כל הליקויים אובחנו לפני גיל פרישה.

הוועדה הרפואית קבעה למבוטח נכות בשיעור של 38% ודחתה את תביעתו והמבוטח הגיש בקשה לערעור ויום לאחר מכן הוא הגיע לגיל פרישה.

שבוע לפני קיום הוועדה הרפואית לעררים – התגלתה לו רטינופתיה קשה בעיניים והוא התעוור בעין שמאל (סיבוך של סוכר).

הוועדה הרפואית לעררים מצאה שהוא עובר את הרף הרפואי מאחר שהובאו לידיה מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על רטינופתיה סוכרתית קשה והיא קבעה לו נכות משוקללת בשיעור של בשיעור של 82%.

אותו מבוטח לא יהיה זכאי לקצבת נכות כללית ככל שהוועדה תקבע שלולא הרטינופתיה הוא לא היה עובר את הרף הרפואי הנדרש.

במקרה זה – היווצרות הפגימה שמזכה בקצבה התקיימה לאחר הגיעו של המבוטח לגיל פרישה ולכן נגרעה ממנו הזכאות לקצבת נכות כללית.

הגשת תביעה לנכות כללית לאחר גיל פרישה

למשל, אם מבוטח הגיש תביעה לנכות כללית בתוך 12 חודשים לאחר גיל פרישה הוא הצליח להשיג ראיות רפואיות שכל הליקויים התהוו לפני הגיעו לגיל פרישה. במקרה זה, המבוטח יהא זכאי לקבל את זכויותיו כאילו הגיש את התביעה לפני גיל הפרישה.

ואולם, יש לזכור שהוועדה הרפואית אינה עוסקת בשאלת הקצבה והזכאות לה אלא רק בשיעור הנכות ומועד תחולתה.

אם יעמדו בפני הוועדה הרפואית מסמכים רפואיים המעידים על ליקויים שהתהוו לאחר גיל פרישה, הוועדה עשויה לקבוע נכות שתחולתה לאחר גיל פרישה – אך בשקלול הסופי אותו ליקוי לא ייחשב כלל.

ניהול תביעת נכות כללית בסמוך לגיל הפרישה

עורך דין ביטוח לאומי מיומן יפעל על מנת לאתר ליקויי משנה שעשויים להתקיים כתוצאה מליקויים קיימים.

למשל, אם מבוטח סובל מסוכרת – יש לבדוק ביסודיות אם מתקיימים סיבוכים כתוצאה מהמחלה אשר עשויים לשפר באופן דרמטי את שיעור הנכות.

ישנן פגימות רבות שניתן דרכן להתאים ליקויי משנה לספר המבחנים ובכך לקבל הלכה למעשה נכויות נוספות על מחלה אחת בודדת. ישנם ליקויים שנקבעו על בסיס פונקציונאלי שעשויים להעצים בצורה משמעותית את הקביעה הסופית עבור אותה פגימה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא