fbpx

תיק שהועבר למשרדנו לאחר שהמוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתה לנכות כללית של צעירה הסובלת מנכות קלה.

לאחר שקיבלנו לידינו את התיק, הבחנו שוועדת אי-כושר דחתה את תביעתה על סמך התרשמות חזותית מהצעירה, שנראית ומתנהגת כבריאה וחזקה. הוועדה התעלמה לחלוטין מסעיף הליקוי המותאם שנקבע לה על ידי הוועדה הרפואית, שעיון מעמיק במילותיו מתייחס לכושר השתכרותה.

קביעת סעיף ליקוי מותאם נעשית במקרים חריגים, שבהם התקנות אינן מתייחסות לפגימה רפואית מסוימת – בין היתר מתוך ההבנה שכה רבות ומורכבות הן מחלות האדם, עד שלא ניתן לעגן את כולן במסגרת החוק.

בשל כך, ניתחנו בפני ועדת אי-כושר לעררים את מילותיו של סעיף הליקוי המותאם שנקבעו לצעירה על ידי הוועדה הרפואית – ושכנענו אותה שעל פיהן, כושר השתכרותה המוגבל הוא למעשה מרכיב אינהרנטי במחלה שממנה היא סובלת. הוועדה קיבלה את טענותינו, וקבעה למבוטחת דרגת אי-כושר חלקית בשיעור של 60% והצעירה נמצאה זכאית לקצבה חודשית למשך כל ימי חייה.

בפועל, הצעירה קיבלה תשלום רטרואקטיבי חד-פעמי בשיעור של 25,816 ש"ח והיא תמשיך לקבל קצבה חודשית בשיעור של 3,007 ש"ח.

גם נכים הסובלים מנכות קלה זכאים לקצבה לחודשית מהמוסד לביטוח לאומי ככל שהם יוכיחו שנכותם הקלה מונעת מהם לעבוד במשרה מלאה – ובכך הם יביאו לביתם הכנסה נוספת שעשויה לשפר באופן ניכר את איכות חייהם.


(את המבוטחת ייצג עורך דין אוהד שמואלי)