fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


המוסד לביטוח לאומי מתקיים בעיקר אודות לתשלומים השוטפים שהוא מקבל מתושבי מדינת ישראל על פי הוראות החוק.

כגוף סטטוטורי שמונע מתוך אידיאל סוציאלי טהור, תשלום דמי ביטוח לאומי הוא נטל חובה שרובץ על כולם – והוא זה שמאפשר למוסד לפעול למען תושבי המדינה.

ככלל, תושב שלא שילם את דמי הביטוח הלאומי כחוק והוא הגיע לשלב שבו הוא נזקק לתמיכתו הסוציאלית – תביעתו תידחה.

ואולם, במקרים חריגים המוסד לביטוח לאומי יפעל למימוש הזכויות של התושב שלא שילם את דמי הביטוח הלאומי בהליך שקרוי "הענקה מטעמי צדק".

הענקה מטעמי צדק לא תינתן בשום מקרה אם המבוטח מקבל קצבה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי.

על אילו קצבאות ניתן לקבל הענקה מטעמי צדק?

הענקה מטעמי צדק ניתן לקבל רק עבור הקצבאות הבאות:

התנאים לקבלת הענקה מטעמי צדק

ישנם שני תנאים עיקריים להענקה מטעמי צדק: רשימה של סיבות שבגינן לא שילם המבוטח את דמי הביטוח הלאומי ועמידה במבחן הכנסות.

סיבות לאי-תשלום דמי הביטוח הלאומי

מבוטח שלא שילם את דמי הביטוח הלאומי כחוק מהסיבות שיפורטו להלן, עשוי להיות זכאי להענקה מטעמי צדק:

  • הוא לא שילם דמי ביטוח עקב מחלה או תאונה
  • הוא היה מצוי במאסר או במעצר
  • הוא היה חייל בצה"ל
  • הוא היה פסול דין או בפשיטת רגל
  • הוא היה מצוי בארץ אויב
  • הוא לא יכל לשלם עקב אסון טבע או תנאי אקלים חריגים
  • פסק דין לרישום גיל שתוקן במשרד הפנים
  • עובד/ת המוסד לביטוח לאומי מסר בשוגג מידע שגוי

סיבה נוספת ורחבה יותר היא עקב נסיבות שלא היו תלויות במבוטח שבגינן הוא לא שילם את דמי הביטוח הלאומי. מדובר בסעיף סל אשר פותח פתח רחב יותר למוסד לביטוח לאומי לאשר הענקה מטעמי צדק במקרים מוצדקים.

מבחן ההכנסות

גם אם המבוטח לא שילם את דמי הביטוח עקב אחת הסיבות שצוינו לעיל, עליו עדיין לעמוד בתנאי נוסף: מבחן ההכנסות. הענקה מטעמי צדק תינתן בכפוף לשיעור ההכנסה.

  • הכנסתו של מבוטח בודד יכול שתהא עד 57% מהשכר הממוצע במשק
  • הכנסתו של מבוטח בודד עם ילד או בת זוג יכול שתהא עד 76% מהשכר הממוצע במשק וכל ילד נוסף שיש לו יאפשר לו להרוויח עוד 7% בנוסף

למשל, מבוטח עם שני ילדים יכול שתהא לו הכנסה של עד 73% מהשכר הממוצע במשק ואם יש לו שלושה ילדים, הוא יוכל להרוויח 80% מהשכר הממוצע במשק.

חשוב לציין שמבחן ההכנסות אינו מהווה "תנאי סף" לקבלת ההענקה מטעמי צדק. אם מבוטח ירוויח מעל הסכומים שצוינו לעיל, ינוכה לו ההפרש מהקצבה. ואולם, אם היתרה לתשלום תהא פחותה מ-10% לא תשולם הענקה מטעמי צדק. שיעור ההכנסה תיבדק בהתאם לתקופה של שישה חודשים שקדמו להגשת הבקשה להענקה מטעמי צדק.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא


קישורים חיצוניים

אתר המוסד לביטוח לאומי – הורדת טופס בל / 20: בקשה להענקה מטעמי צדק (קובץ PDF)