fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


נפגעי עבודה שנקבעה להם נכות רפואית צמיתה (בשיעור של 20% ומעלה) רשאים לבדוק את זכאותם לבצע היוון קצבת נכות מעבודה לסכום חד-פעמי על חשבון הקצבאות העתידיות. הליך זה מתאים לנפגעי עבודה שמעוניינים לגשת לשיקום מקצועי, החלפת מקצוע או שזקוקים לסיוע כלכלי והם זקוקים בשל כך לכסף מיידי.

המוסד לביטוח לאומי נוקט בגישה פטרנליסטית ומגוננת ולכן הזכאות לערוך היוון אינה ניתנת באופן אוטומטי.

לא ניתן לבצע היוון קצבת נכות כללית.

התנאים לקבלת היוון נכות מעבודה

ניתן לבקש היוון קצבת נכות מעבודה רק לנפגע שעומד בכל התנאים הבאים:

 1. נקבעה לו נכות צמיתה מעבודה, כלומר בשיעור של 20% ומעלה.
 2. אין לדעת המוסד כוונה לבדיקה מחדש של דרגת הנכות שנקבעה.
 3. המבקש הציג את מטרת הבקשה והיא מטרה שיקומית.
 4. הוא טרם הגיע לגיל פרישה.
 5. לדעת המוסד לביטוח לאומי נפגע העבודה נהנה מהכנסה קבועה ומספקת שמספיקה לפרנסתו או שהמוסד סבור שהמענק יסייע לו להשיג מקור פרנסה.

יצוין שלעניין ההכנסה הקבועה מתייחס המוסד לביטוח לאומי אך ורק להכנסתו האישית של המבקש ולא להכנסות בן/בת זוגו.

סוגי היוון קצבת נכות מעבודה

ישנם מספר סוגי היוון שנפגע העבודה רשאי לבקש כנגד קצבאות עתידיות:

 1. היוון חלקי (עד 25%) עד גיל פרישה.
 2. היוון מלא עד גיל פרישה, בהנחה שקצבת הנכות אינה עולה על 10% מהשכר הממוצע במשק.
 3. היוון תקופתי חלקי לתקופה של עד 5 שנים.
 4. היוון תקופתי מלא לתקופה של עד 5 שנים.
 5. היוון חלקי לאורך חיים (אם סכום הייון לאורך חיים נמוך מסכום של 36 קצבאות).
 6. היוון מלא לאורך חיים (אם סכום הייון לאורך חיים נמוך מסכום של 36 קצבאות).

מדיניות המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי בודק היטב בקשות היוון נכות מעבודה ואינו מאשר אותן בנקל. בשל כך, יש להגיש בקשה מסודרת, מנומקת ומגובה במסמכים המעידים על היכולת העתידית להשתכר.

למטרת ההיוון ישנו משקל רב, כך שקל יותר להגיש בקשה מנומקת ועניינית לסיוע בשיקום מקצועי אשר יתרום את פירותיו לנפגע מעבודה, מאשר מטרה אחרת שעלולה להכביד על מצבו הכלכלי של נפגע העבודה.

על פי נהלי המוסד לביטוח לאומי, יש לקחת בחשבון גם סיכונים עתידיים שעלולים להותיר את התובע ללא מקור קיום מספק במידה ויזדקק לו. מסיבה זו, גם מטרת פתיחת עסק כלכלי עלולה לעבור בדיקת כדאיות על מנת לאשר את הבקשה.

בחינת הנכות מחדש כתוצאה מהגשת בקשה להיוון

חשוב לדעת שהביטוח הלאומי רשאי לבחון את הנכות הרפואית של המבוטח במסגסרת הבקשה להיוון.

מסיבה זו, מבוטחים שחל שיפור במצבם הרפואי או אף אם השתנו התקנות מיום קביעת הנכות ועד למועד הגשת ההיוון – עלולים גם לפגוע בקצבה כולה או בחלק ממנה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא


קישורים חיצוניים

אתר כל זכות – היוון קצבת נכות מעבודה