fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


עובדים שנדבקו במחלת הקורונה (covid-19) במהלך עבודתם עשויים להיות זכאים לזכויות בענף נפגעי עבודה בביטוח הלאומי.

ככלל, ישנם שני תנאים לקבלת תשלום מהביטוח הלאומי: היחשפות לחולה מאומת במהלך העבודה וליקוי רפואי שנגרם כתוצאה מההדבקה.

הליך ההכרה מול פקיד התביעות

בענף נפגעי עבודה נבחנים כתנאי סף שני ריכיבים עיקריים: האם ארעה תאונה (או מיקרוטראומה) או מחלת מקצוע והאם יש קשר סיבתי ביניהם לבין הליקויים הרפואיים.

האתגר המורכב ביותר במימוש זכויות עקב הידבקות בוירוס הקורונה במהלך העבודה הוא ההוכחה המעשית שההדבקה אכן ארעה בעבודה.

נכון למועד כתיבת שורות אלה, וירוס הקורונה הצליח להגשים את תכליתו הגנטית ולשכפל את עצמו לבני אדם רבים.

מתוך ההנחה שרוב האנשים מעבירים את רוב שעות היממה מחוץ לעבודה – הרי שקם הקושי להוכיח שההדבקה ארעה עקב העבודה.

בעוד שנקבע בפסיקה ענפה שבביטוח הסוציאלי "אם יש ספק – הוא לטובת המבוטח", בפועל הביטוח הלאומי אינו ממהר לפעול על פי הפסיקה והוא מערים קשיים רבים לפונים למפתן דלתו.

ככל שיצליח התובע להוכיח שההדבקה אירעה כתוצאה מהעבודה ותוכר תביעתו הוא יהיה זכאי לעמוד בפני ועדות רפואיות ולהוכיח את פגימותיו.

הכרה בליקויים הרפואיים לחולי קורונה בעבודה

בענף נפגעי עבודה, מעבר להכרה באירוע כתאונת עבודה (או מחלת מקצוע) יש משמעות גם להכרה בליקוי הרפואי.

כך למשל, יכול להיות מצב שבו עובד חלה בקורונה – אך לא יוכר לו ליקוי רפואי בגין הגבלות תנועה עקב בעיה אורטופדית שאינה קשורה למחלת הקורונה.

מהטעם שמחלת הקורונה היא מחלה חדשה שהשלכותיה הן רחבות ומשתנות, הלכה למעשה פקיד התביעות של הביטוח הלאומי אינו מפרט את הליקויים הספציפיים שהוכרו – אלא מציין "מחלת קורונה".

המשמעות היא שהבוטחים רשאים לקבל את יומם בפני הוועדות הרפואיות ולטעון בפניהם את טענותיהם בדבר הליקויים הרפואיים שנגרמו להם כתוצאה ממחלת הקורונה.

הכרה בליקויים הרפואיים של חולי קורונה כתוצאה מחשיפה לעבודה

המבוטח יזומן לוועדות רפואיות בהתאם למסמכים הרפואיים שהוא יציג בתביעה לדמי פגיעה, ואולם הוועדה הרפואית רשאית מיוזמתה או לבקשת המבוטח לבקש ועדות נוספות בהתאם גם במעמד הוועדה.

יצוין, שעדיין קיים קושי להעריך אם ליקוי מסוים הוא השלכה של מחלת הקורונה או קיים מסיבה אחרת.

לצורך כך נעזרים בתיק הרפואי, במחלות הרקע (ככל שיש) ומנווטים בין הידע הרפואי המתחדש ביחס למצב הרפואי הכללי בעבר ובהווה. מסיבה זו, מומלץ להסתייע בעורך דין עם הבנה יסודית בדיני הביטוח לאומי ועם ניסיון מוכח בניהול תביעות נפגעי עבודה כתוצאה מחשיפה לחולה קורונה בעבודה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא