fbpx
נוסע מוסר כרטיס נסיעה לנהג אוטובוס

< חזרה לעמוד מאמרים


אדם שנבדק בוועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי עשוי להיות זכאי להחזר ההוצאות שהוא הוציא עבור הגעתו לוועדה הרפואית.

החזר ההוצאות אינו נעשה באופן יזום על ידי המוסד לביטוח לאומי ועל הנבדק ליזום תביעה להחזר הוצאות כאמור על מנת לממש את זכותו.

ענפים שמגיע בגינם החזר הוצאות

המוסד לביטוח לאומי מאפשר החזר הוצאות אך ורק לענפים הבאים, כשלכל אחד מהם תנאים שונים על מנת לקבל את ההחזר:

החזר ההוצאות יינתן אך ורק לנבדקים בוועדות הרפואיות בענפים אלה.

ענף נפגעי עבודה

להחזר הוצאות הגעה לוועדות רפואיות בענף נפגעי עבודה, עשוי להיות זכאי:

ענף נכות כללית

להחזר הוצאות הגעה לוועדות רפואיות בענף נכות כללית, עשוי להיות זכאי:

 • מבוטח שנבדק בפני ועדה רפואית מדרג ראשון
 • מבוטח שנבדק בפני ועדה רפואית לעררים בין אם מיוזמתו ובין אם מיוזמת המוסד לביטוח לאומי.
 • מבוטח שנשלח ליועץ רפואי או לבדיקה רפואית מטעם רופא מוסמך של המוסד לביטוח לאומי.

ההחזר ניתן אך ורק אם המבוטח נסע לוועדה הרפואית ברחק של 40 ק"מ לכל כיוון (כלומר, סה"כ 80 ק"מ הלוך וחזור).

ענף ילד נכה

להחזר הוצאות הגעה לוועדות רפואיות בענף ילד נכה, עשוי להיות זכאי ילד בן 5 או יותר במקרים הבאים:

ההחזר יינתן ללא שום קשר למרחק שנסע הילד לוועדה הרפואית.

ענף שירותים מיוחדים

כל מי שמגיע לוועדת שירותים מיוחדים זכאי להחזר הוצאות ללא שום הגבלה או תנאי.

היות שענף שירותים מיוחדים הוא ענף אשר מטפל בנכים עם נכויות קשות, המוסד לביטוח לאומי אינו מתנה את קבלת ההחזרים במרחק שהיה על הנכה לנסוע על מנת להגיע לוועדה הרפואית.

הוצאות שניתן עבורן החזר

המוסד לביטוח לאומי מציע החזר עבור מספר מצומצם של הוצאות שהוצאו על ידי הנבדק בוועדה רפואית עבור הענפים שפורטו לעיל בלבד.

יצוין שגם אם הנבדק אחר לוועדה הרפואית, הוא יהיה זכאי להחזר הוצאות.

החזר עבור הוצאות תחבורה ציבורית

המוסד לביטוח לאומי ככלל משלם החזר עבור הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בלבד, למעט החזר עבור הוצאות תחבורה מיוחדת במקרים מסוימים שיפורטו בהמשך.

תחבורה ציבורית כוללת אוטובוסים ומוניות ושיעור ההחזר יינתן בהתאם לתעריף המקובל.

החזר עבור הוצאות בתחבורה מיוחדת

תשלום עבור הוצאות נסיעה שלא באמצעות תחבורה ציבורית יינתן בהתקיים התנאים הבאים:

רופא המוסד או הוועדה הרפואית אישרו שהנבדק אינו מסוגל להשתמש בתחבורה ציבורית עקב מצבו. במקרים אלה הוצאות הנסיעה יוחזרו בהתאם להחלטתם בדבר סוג כלי התחבורה שמתאים לנסיעה עקב מצבו.

כמו כן, במקרים שבהם אין תחבורה ציבורית ממקום מגוריו של הנבדק הוא יהיה זכאי לקבל תשלום עבור הוצאות נסיעה בתחבורה מיוחדת.

תושבי אילת, יהיו זכאים להחזר הוצאות טיסה בתנאי שהם יצרפו לתביעה צילום של כרטיס הטיסה.

תובע מוגבל בניידות עשוי להיות זכאי להגיע לוועדה הרפואית ברכבו הפרטי ולקבל החזר על פי התעריף לעובד מדינה בעל רכב שירות.

החזר עבור הוצאות עבור הפסד זמן עבודה

נבדק בוועדה רפואית עשוי להיות זכאי גם להחזר הוצאות עבור הזמן שהוא נאלץ לצאת ממקום עבודתו בהתקיים התנאים הבאים:

 • הנבדק צירף דו"ח נוכחות של יום העבודה או אישור מהמעסיק על היעדרותו
 • המרחק ממקום עבודתו של הנבדק למקום ההתייצבות הוא 40 ק"מ או יותר

שיעור ההחזר יחושב בהתאם לסכום דמי הפגיעה הרעיוניים שמגיעים לו כנגד יום עבודה חלקי 8 שעות עבודה במכפלת מספר שעות היעדרותו מהעבודה.

החזר עבור הוצאות לינה

נבדק בוועדה רפואית עשוי להיות זכאי גם להחזר הוצאות לינה בהתקיים התנאים הבאים:

 • הוא נאלץ לשהות מחוץ למקום מגוריו למשך 24 שעות רצופות או יותר
 • המרחק בינו לבין מקום ההתייצבות לוועדה הרפואית הוא 50 ק"מ או יותר.

שיעור התשלום יהיה בהתאם לחוזרים שמתפרסמים לעניין הוצאות אשל לעובדי מדינה, בכפוף להצגת קבלות עבור הוצאות לינה.

כך למשל, מקרים בהם אדם ישן אצל קרוב משפחתו הוא לא יהיה זכאי להוצאות משום שהוא לא נשא בעלויות לינה.

החזר עבור הוצאות כלכלה

החזר עבור הוצאות כלכלה עשוי להינתן בהתקיים שני התנאים הבאים:

 • הנבדק נאלץ לשהות מחוץ למקום מגוריו למשך 4 שעות או יותר
 • המרחק ממקום מגוריו למקום התייצבותו הוא 30 ק"מ או יותר.

המוסד לביטוח לאומי ישלם את החזר ההוצאות בהתאם לשעות שבהן הוא נאלץ לשהות מחוץ לביתו:

 • נבדק ששהה מחוץ לביתו עד השעה 7:00, ישולם לו החזר עבור ארוחת בוקר
 • נבדק ששהה מחוץ לביתו בין השעות 12:00 ל-16:00, ישולם לו החזר עבור ארוחת צהרים
 • נבדק ששהה מחוץ לביתו בין נבדק ששהה מחוץ לביתו לאחר השעה 19:00, ישולם לו החזר עבור ארוחת ערב

אופן הגשת תביעה להחזר עבור ההוצאות

על הנבדק שעונה על תנאי הזכאות להגיש תביעה לתשלום הוצאות אש"ל, נסיעה ושכר בטלה הוצאות (טופס בל/743).

יצוין שבידי מזכיר/ת הוועדה היכולת ליזום בקשה להחזר הוצאות ולהגיש את טופס התביעה במקום הנבדק ואולם בפועל – לא תמיד הם יוזמים בעצמם.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא


קישורים חיצוניים

אתר המוסד לביטוח לאומי – הורדת טופס תביעה לתשלום הוצאות אש"ל, נסיעה ושכר בטלה

שתף עם חבר