fbpx
יד אוחזת במטריה מיניאטורית מעל קוביות

< חזרה לעמוד מאמרים


ישנם שני סוגי ביטוח עיקריים שניתן לערוך ביניהם הפרדה גסה: ביטוח סוציאלי וביטוח פרטי. כל מנגנון פועל בדרך שונה, מקיים תכלית שונה ומונע ממערכת דינים ועקרונות שונים.

במקרים רבים נפגע מתנהל מול שני סוגי הביטוח במקביל, למשל – נפגע עבודה שממש את זכותו כנגד המוסד לביטוח לאומי בענף נפגעי עבודה וכן תביעת נזיקין כנגד המעסיק שעקב התרשלותו נגרם הנזק.

ביטוח סוציאלי

ביטוח סוציאלי הוא מנגנון ביטוח שמוקם על ידי מדינה מתוך כוונה להגשים מדיניות רווחה סוציאלית והוא אינו נושא בשיקולי רווח והפסד, כלומר: הוא לא נועד להשיא רווחים.

במדינת ישראל המנגנון העיקרי שאמון על הביטחון הסוציאלי הוא המוסד לביטוח לאומי והוא מורכב מענפים רבים שכל אחד מהם נועד להגשים מדיניות סוציאלית אחרת.

למשל, ענף נכות כללית נועד לאפשר תנאי מחיה בסיסיים לנכים שעקב נכותם הם אינם מסוגלים לצאת ולעבוד.

ענף נפגעי עבודה נועד לפצות עובדים שנפגעו במהלך עבודתם ולהציע להם סדרה של הטבות שתסייע להם לחזור לעבודתם או לעמוד בהוצאות הרפואיות הרבות עקב פגיעתם.

עורך דין ביטוח לאומי פועל בכובע משפטי שמותאם לדיני הביטוח הסוציאלי שמסגרת הטיעונים שבו שונה בתכלית מזו של ביטוחים פרטיים.

על הביטוח הסוציאלי במדינת ישראל אמון משרד הרווחה.

חקיקה עיקרית המסדירה את הביטוח הסוציאלי היא חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 וכן תקנות, צווים והוראות שעה.

ביטוחים פרטיים

ביטוחים פרטיים מוצעים על ידי תאגידי ענק שלמעשה "קונים סיכון" ומוכרים לאדם הפרטי חוזה לפיו הם יפצו אותו אם יתרחש אירוע ביטוחי שמוגדר בתנאי הפוליסה.

הביטוחים הפרטיים אינם מונעים על מנת להגשים מדיניות סוציאלית ולכן הם מונעים ממטרות שונות לגמרי.

תאגיד ביטוח שפועל כחברה פועל על פי סעיף 11 לחוק החברות שקובע:

"תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה, בין השאר, את עניניהם של נושיה, עובדיה ואת ענינו של הציבור; כמו כן רשאית חברה לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור, אם נקבעה לכך הוראה בתקנון"

בחלק גדול מהפעמים, תאגידי הביטוח מנסים להתחמק מתשלום למבוטחיהם שכן הם מונעים מתכלית להשאת רווחיהם.

כוחם של תאגידי הביטוח מוסדר בחקיקה באמצעות מערכת דינים שהמרכזית שבהם היא מכוח " חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 ".

בבואו של עורך דין ביטוח להתדיין בתביעה שקשורה לפוליסת ביטוח בנזקי גוף, הוא פועל הן מכוח דיני החוזים (פוליסת הביטוח) והן מכוח החוקים הספצפיים, התקנות והנהלים הקשורים לתאגידי הביטוח.

החקיקה העיקרית שמסדירה את נושא הביטוחים הפרטיים היא חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 בתוספת תקנות רבות שהותקנו בנושא.

על הביטוחים הפרטיים במדינת ישראל אמון הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.

ההבדלים בין שני המנגנונים

מנגנון ביטוח סוציאלי פועל על פי דיני המשפט המנהלי שעקרון העל שלו הוא "עקרון חוקיות המנהל".

באופן זה, בבואו של המבוטח לדון בסוגייה הקשורה לטיפולו בפני בית הדין – ישנה פרשנות שונה בתכלית מזו של ביטוח פרטי.

ישנן דוגמאות רבות לשוני (ולדומה) שבין שני מנגנוני הביטוח.

למשל, בביטוח סוציאלי אם יש ספק – הוא לטובת המבוטח. על פי ההלכה הפסוקה כשמדובר בביטוח סוציאלי, אם מתקיים ספק לגבי זכאות מסוימת של המבוטח, הרי שהספק יפעל לטובת המבוטח וההכרעה תהא לצידו.

הלכה זו מעצימה את המבוטח בביטוח הסוציאלי ומרפה את ידו של הגוף הסוציאלי לאופן ההתעמרות מולו. בביטוח פרטי הלכה זו אינה קיימת.

לעומת זאת, בשני המנגנונים חלה חובת תום הלב.

תום הלב היא דרך התנהגות ראויה שהורחבה על ידי הפסיקה ומטרתה להציב רף התנהגות נורמטיבי מהשחקנים שמתמודדים בחברה.

מדובר במושג מאד מעורפל וישנם מאבקים משפטיים רבים בניסיון לתחום כל מקרה ספציפי לכדי בחינת תום הלב.

בפסק דין רוקר נגד סולומון מדיני החוזים, הגדיר השופט דאז אהרן ברק את תום הלב:"אדם לאדם – לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם – אדם".

נורמת ההתנהגות המצופה מאדם היא סבירה במידה מסוימת, ולא מצופה מאדם לצאת מגדרו על מנת להיות הוגן עם האחר, או מהצד השני – להתנהג בחוסר הוגנות מוחלטת.

בפועל, שני מנגנוני הביטוח כפופים לחובת תום הלב – אך גם המבוטח בהם חב בה כלפיהם.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא

שתף עם חבר