fbpx
זוג מבוגר מחובק בטבע

< חזרה לעמוד מאמרים


גיל הפרישה הוא מרכיב קריטי כמעט בכל סוגי הענפים במוסד לביטוח לאומי.

גיל הפרישה הוא מכריע הן לעצם הזכאות להגשת תביעה לקצבה והן לעצם הזכאות (ואף המשך הזכאות) לקבלת הקצבה.

מדובר ברכיב דינאמי אשר משתנה תדיר עם הזמן – ושינויו נושא בחובו השלכות קרדינליות על כל המשק במדינת ישראל.

מהו גיל פרישה

גיל פרישה הוא המועד שבו אדם סיים את חייו המקצועיים ומפסיק לעבוד.
גיל הפרישה הוא שונה מגברים לנשים, ואולם יש שטוענים שמכוח העובדה שהוא נקבע מנתונים סטטיסטיים, אין מדובר באפליה על רקע מיני.

זכויות גיל פרישה במוסד לביטוח לאומי

מגיל פרישה זכאי מבוטח שעונה על תנאי החוק לקבל קצבת אזרח ותיק (מכונה גם "קצבת זקנה").

קצבת אזרח ותיק אינה מאפשרת תנאי מחייה בסיסיים, ולכן עומדת הזכות לזכאים לתבוע השלמת הכנסה.

ואולם, חשוב לציין שאם אדם קיבל קצבת נכות כללית, קצבת שירותים מיוחדים או קצבת נפגעי עבודה – הוא לא יוכל אמנם להמשיך ולקבלה לאחר גיל פרישה – אך שיעור קצבת אזרח ותיק לא תפחת משיעור קצבת הנכות הכללית או נפגעי העבודה.

זכות זו ממחישה ביתר שאת את החשיבות בלתבוע תביעת נכות כללית טרם הגיעו של המבוטח לגיל פרישה – על מנת שהוא יוכל להתקיים מקצבת אזרח ותיק גבוהה יותר.

כך למשל, אדם שקיבל קצבת נכות כללית מלאה וקצבת שירותים מיוחדים מלאה יוכל לקבל קצבת אזרח ותיק בשווי של שתי הקצבאות.

גיל פרישה בענף נכות כלית

גיל פרישה בענף נכות כללית הוא שונה בין גברים לנשים:

  • גיל הפרישה לגברים הוא בהגיעם לגיל 67
  • גיל הפרישה לנשים הוא בהגיען לגיל 62

יציאה לגיל פרישה נושאת שינויים מהותיים בזכויות בענף נכות כללית, אשר משפיעות הן על עצם הזכות להגיש תביעה לנכות כללית והן על המשך הזכאות לקבלה.

להרחבה בנושא נכות כללית >

להרחבה בנושא גיל פרישה בענף נכות כללית >

גיל פרישה בענף ניידות

בענף ניידות אין שום הבדל בין גברים לנשים בכל הקשור לגיל פרישה ושני המינים רשאים להגיש תביעה לניידות בהגיעם לגיל 67.

ואולם, תביעת ניידות היא הרבה יותר קשיחה בעניין היום האחרון להגשתה היות שבתביעת ניידות, בניגוד להגשת תביעה לנכות כללית – יום לאחר גיל פרישה לא ניתן כלל להגיש את התביעה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא


קישורים חיצוניים

אתר המוסד לביטוח לאומי – גיל פרישה