fbpx
בדיקה מחודשת של החלטת פקיד תביעות

< חזרה לעמוד מאמרים


בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי – קצבאות וגמלאות עלולות להידחות בשתי דרכים עיקריות: דחייה על הסף של התביעה, למשל אי-הכרה של תאונה כתאונת עבודה ודחייה עקב אי עמידה בנכות רפואית הנדרשת בחוק.

למשל, בענף נפגעי עבודה רשאי פקיד התביעות לדחות תביעה של נפגע שעבר אירוע לבבי בעבודה ולכן מדובר בדחייה על הסף.

יצוין שגם דחייה חלקית נחשבת לדחייה. כך למשל, אם אדם טוען שהוא נפגע ברגלו ובידיו כתוצאה מתאונת עבודה – פקיד התביעות רשאי להכיר בפגיעה ברגל אך לדחות את הפגיעה בידיו.

לעומת זאת, אם פקיד התביעות הכיר באירוע הלבבי כתאונת עבודה, אך נקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 0% על ידי הוועדה הרפואית, הרי שהנפגע לא יהיה זכאי למענק או קצבה כלשהי.

על החלטות של פקיד התביעות ניתן לערער באמצעות הגשת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך פרק הזמן שנקבע בדין.

ואולם, ישנה אפשרות נוספת: המבוטח יוכל לבקש שעניינו ייבדק פעם נוספת על ידי "ועדה תביעות אזורית".

לדרך זו ישנם יתרונות וחסרונות ועל המבוטח להכירם היטב על מנת שלא ייפגעו זכויותיו.

הוראות החוק

סעיף 299 לחוק הביטוח הלאומי קובע:

"ליד כל סניף של המוסד תוקם ועדת תביעות אשר לחוות דעתה רשאי פקיד תביעות להביא כל תביעה, וחייב הוא להביא כל תביעה שהחליט בה אם דרש זאת התובע"

בעבר, המוסד לביטוח לאומי, כנראה משיקולים כלכליים הפעיל ועדת תביעות אזוריות ליד סניף חיפה בלב שאליה זומנו מבוטחים שביקשו להשתמש בה – מכל רחבי הארץ.

לאחר שהוגשה עתירה לבג"ץ בנושא, שר הרווחה מינה ארבע ועדות תביעה אזורית בארבעה מוקדים בארץ: חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע.

ועדת תביעות אזורית

ועדת תביעה אזורית מאפשרת למבוטח שתביעתו נדחתה על ידי פקיד תביעות, לבדוק את עניינו ולחוות את דעתה בעניין.

שני מרכיבים בוועדה זו שחשוב להכיר:

  • יובאו לפתחה רק תביעות שנדחו על ידי פקיד התביעות ולא ועדה רפואית
  • היא אינה רשאית להכריע, אלא להביע את דעתה ולהמליץ

עולה מן האמור שוועדת תביעות אזרית היא אינה גוף מעין שיפוטי כמו למשל הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

כוחה מתקיים נוכח דיני המשפט המנהלי לפיו פקיד התביעות מחויב להביא בחשבון את המלצתה במסגרת שיקוליו.

עניינים שבסמכות ועדת תביעות אזורית

כאמור, סמכות ועדת התביעות היא לעניין דחיית  תביעות על ידי פקיד התביעות בלבד ובעניין הענפים הבאים:

ענף אמהות, אזרח ותיק, אבטלה, שאירים, ילדים, מילואים, נכות (ותלויים) מעבודה, דמי פגיעה,  דמי תאונה, ילד נכה, נכות כללית ושירותים מיוחדים.

הוועדה לא תדון בענייני גמלת ניידות משום שפקיד התביעות אינו הגורם שמכריע בהן והיא לא תדון בעניינים הקשורים לקביעת אחוזי נכות, שירותים מיוחדים.

כמו כן, ועדת תביעות אזורית לא תדון בהחלטות פקיד תביעות בנושא אי-כושר והחלטות פקיד שיקום, עניינים רפואיים, החלטות בנושא תושבות או מעמד אישי, החלטות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, חוק המזונות חוק הבטחת הכנסה וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

ועדת תביעות אזורית או תביעה לבית הדין

פנייה לוועדת תביעות אזוריות אינה עוצרת את מירוץ ההתיישנות בהתאם לדין.

כך למשל, אם פונה מבוטח לוועדת תביעות אזורית ועניינו מתעכב מכל סיבה שהיא עד מעבר למועד האחרון  שהיה עליו להגיש תביעה או ערעור לבית הדין האזורי לעבודה – הוא כבר לא יוכל להגישה.

ועדת תביעות אזורית תידון בפני שלושה אנשי ציבור שימונו על ידי מועצת הביטוח הלאומי.

פנייה לוועדת תביעות אזורית היא זכות שעומדת בפני המבוטח.

מבוטח אינו חייב לפנות לוועדה זו כחלק ממיצוי ההליכים, והוא רשאי להגיש תביעה או ערעור לבית הדין מבלי לפנות אליה.

היות שרק לאחרונה החל המוסד לביטוח לאומי להפעיל ועדות תביעה אזורית – אין עדיין די נתונים בכדי לשקלל את מידת יעילותן.

אופן הגשת הפנייה

על המבוטח להגיש טופס בל/91 ולהגישו בסניף שקרוב למקום מגוריו. את הטופס יש למלא בכתב יד ברור ולחתום במקומות הרלוונטיים.

הפנייה לוועדת תביעות אזורית יכולה להיעשות לא יאוחר משישה חודשים מיום קבלת ההחלטה של פקיד התביעות.

הוראה זו למעשה די הוגנת עבור המבוטח משום שהגשת תביעה לאחר פרק זמן של מעל חצי שנה, עלולה לפגוע בזכותו של המבוטח לפנות לבית הדין מאחר שיעברו 12 חודשים.

לטופס הבקשה יש לצרף את מכתב הדחייה של פקיד התביעות ולנמק באופן תמציתי וענייני את הסיבה שבגינה מוגשת הבקשה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא