fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


אירוע חריג על פי הפסיקה הוא אירוע מפתיע ולא שגרתי אשר גרם במישרין לנזק גופני או נפשי כגון שבץ מוחי או אירוע לבבי.

על פי התפיסה המשפטית, הימצאות במתח תמידי במקום העבודה אינה גורמת לאירועים אלה ולכן נדרש לאתר אירוע חריג הגורם לעקה (סטרס).

אירוע חריג נדרש להתקיים בתביעות אשר נדרש בהן רכיב "קשר סיבתי", למשל נפגעי עבודה ונפגעי איבה.

מהו אירוע חריג?

מבין כל הסטרס התמידי שבו מצויים עובדים על דרך השיגרה, בפעמים רבות נופלת תביעתם כנגד המוסד לביטוח לאומי ללא שום דרך לתקנה.

הסיבה היא – שהם כשלו בלתאר אירוע חריג והם סמכו את ידיהם מחוסר ידע בלחץ התמידי שבו הם היו מצויים בעבודתם.

יש להתחקות ביסודיות אחר כל האירועים שקדמו לפגיעה על מנת לנסות ולאתר איזה אירוע היה פתאומי, שעוצמתו היא כזו שיכל להיגרם הנזק הגופני או הנפשי בגינו.

בעוד שבחלק גדול מהמקרים הנפגעים מתקשים לאתר את התקיימותו של האירוע החריג, בפעמים רבות ניתן גם למצוא שני אירועים חריגים או יותר ויש לבחור ביניהם.

הבחירה אינה פשוטה בהכרח משום שיש לזכור שתביעה נגד המעסיק היא אפשרית  אם האירוע החריג נגרם כתוצאה מהתרשלותו.

עורך דין מיומן יידע לזהות את מכלול הנתונים והראיות, בראייה משפטית ורפואית רחבה ולהכריע בדבר האירוע החריג שיביא למיצוי אופטימלי של כלל זכויות הנפגע.

משך הזמן בין אירוע חריג לנזק

נתון קריטי שצריך לדעת הוא שמדובר באסכולה שמשלבת רפואה ומשפט ולכן אין הכרעה בשאלה כמה זמן צריך לעבור בין האירוע החריג לנזק הגופני.

בעוד שחלק מהרופאים סבורים שנדרש יום או יומיים, ישנם רופאים אחרים שמחזיקים באסכולה רפואית שונה שלפיה גם שבוע ימים הוא מספיק.

מסיבה זו, אם מתקיים יותר מאירוע חריג פוטנציאלי אחד, יש לקחת בחשבון גם את פער הזמן שבין האירוע החריג לנזק.

רקע רפואי קודם

נתון נוסף שהוא קרדינלי להכרעת הקשר הסיבתי בין האירוע החריג לנזק הוא הרקע הרפואי הקודם של הנפגע.

למשל, עובד שהוא מעשן כבד או חולה בסוכרת עבר אירוע חריג בעבודתו ונגרם לו אירוע מוחי או אירוע לבבי.

מעבר לקושי האינהרנטי שיש בין האירוע החריג לנזק, נכנס נתון נוסף שעלול להשפיע על ההכרעה וזאת מבלי שום קשר לעוצמתו של האירוע החריג ולתכיפותו לנזק.

הפסיקה קובעת שגם אם קיים רקע רפואי קודם או שקיימות נסיבות אחרות שעלולות היו לגרום לנזק – די להוכיח שהאירוע החריג החיש את הפגיעה ב-20% או יותר.

נתון זה מקל מאוד על נפגעים שלהם רקע רפואי קודם והוא מסייע רבות לנפגעים לממש את זכויותיהם.

ואולם, במקרים אלה המוסד לביטוח לאומי אינו מקל עם הנפגעים ובפעמים רבות הוא דוחה את תביעתם על מנת להביא את הסוגיה בפני בית הדין.

מדובר בנתונים מעורפלים ("החיש ב-20%") אשר אינם ניתנים למדידה באמצעים אובייקטיביים או חישובים אריתמטיים.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא