fbpx
אילוסטרציה של אדם עומד לפני שני שבילים

< חזרה לעמוד מאמרים


נכים שזכאים לגמלת ניידות וגם לקצבת שירותים מיוחדים, אינם יכולים לקבל את שתי הקצבאות בו זמנית, אלא בתנאים מסוימים.

במקרים שבהם לא מתמלאים אותם תנאים, באיזו קצבה כדאי לבחור?

הזיקה בין קצבת שירותים מיוחדים לבין קצבת ניידות

גמלת ניידות ניתנת לנכים (טרם הגיעם לגיל פרישה) אשר מתקשים להתנייד עקב ליקויים בפלג גופם התחתון.

נכים שזכאים לגמלת ניידות עלולים לא פעם להישען על סיוע מאדם אחר בעת ביצוע פעולות היומיום, ולשם כך פועל ענף שירותים מיוחדים.

נכים אלה עשויים להיות זכאים גם להגיש תביעה לנכות כללית, אולם אין שום מניעה לקבל קצבת נכות כללית יחד עם גמלת ניידות או עם קצבה לשירותים מיוחדים.

למשל, חולה פוליו שזכאי גם לגמלת ניידות, נעזר בהליכון ומתקשה לנוע ממקום למקום – קרוב לוודאי שהוא יהיה זקוק גם לסיוע במקלחת, הלבשה והיגיינה אישית.

באילו תנאים ניתן לקבל כפל קצבאות

ניתן לקבל קצבת שירותים מיוחדים יחד עם גמלת ניידות אם מתקיים לפחות מצב אחד מהמצבים הבאים:

מצב ראשון: נקבעו לנכה דרגת שירותים מיוחדים בשיעור של 112% או יותר

מצב שני: נקבעו לנכה שיעור מוגבלות בניידות בשיעור של 100%.

מצב שלישי: נקבע שהנכה זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

לעניין המצב השלישי יודגש שדרושים שני תנאים: נקבע שהוא זקוק ושהוא משתמש בו.

שימוש בכיסא גלגלים נראה כהצהרה פשוטה ואיזוטרית אך בפועל במקרים רבים משרד הבריאות מפעיל חוקרים פרטיים על מנת לבדוק אם הנכה אכן משתמש בכיסא הגלגלים.

נקודות שחשוב לדעת

אם הנכה מבקש לבחור בין קצבת שירותים מיוחדים לבין גמלת ניידות, עליו לקחת בחשבון הוראות שונות שעלולות להשפיע באופן בלתי הפיך על עצם הזכאות לקצבאות ולשיעורן.

בחירת הקצבה היא חד פעמית

ברגע שהנכה בחר את אחת הקצבאות הוא לא יוכל להתחרט ולהחזיר את המצב לאחור, אלא אם חלו שינויים בנסיבות שמשפיעות על הקצבה.

החזר הלוואה עומדת

אם הנכה קיבל הלוואה עומדת לרכישת רכב, הוא לא יוכל לבחור בקצבת שירותים מיוחדים כל עוד הוא לא החזיר את ההלוואה העומדת.

איזו קצבה מתאימה יותר?

על מנת לבחור בין הקצבאות עומדים לרשות הנכה מספר שיקולים שעליו לקחת בחשבון.

שיעור קצבת הניידות מול שיעור גמלת הניידות

יצוין שהסכומים שמצוינים להלן הם נכונים לחודש ינואר 2019.

קצבת שירותים מיוחדים אשר אינה מזכה בכפל קצבאות (50%) עומדת על 1,422 ₪.

גמלת ניידות לעומת זאת, עשויה לנוע בין 473 ₪ לאלפי שקלים.

הסיבה שלא ניתן להגדיר טווח מחירים מדויק היא שגמלת ניידות גבוהה אמורה להינתן ברוב המכריע של המקרים לנכים שזקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו ולכן מלכתחילה הם זכאים לקבל את שתי הקצבאות בו זמנית.

החשיבות ברכישת רכב בהלוואה עומדת

שיעור ההלוואה העומדת לרכישת רכב תלויה בגודל הרכב ובשיעור המשוקלל של ליקויי הניידות.

כברירת מחדל ניתן בקלות לחשב את שיעור ההלוואה העומדת (פטור ממיסים על הרכב) באמצעות שיעור הליקויים והרכב הקובע.

נכה שחש צורך לרכוש רכב לצרכיו – ראוי שיתייחס גם לנתון זה שכן מדובר בכספים אשר אמנם אינם ניתנים במישרין אך הם נחסכים בעקיפין. למשל, נכה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 1,422 ₪ וגמלת ניידות בשיעור של 473 ₪. אם לנכה חשוב מאוד לרכוש רכב עם הלוואה עומדת, מתוך ההנחה ש"עלות" ההלוואה העומדת חוסכת לנכה רק 14,000 ₪ שאמורים להצטבר לו במסגרת קצבת שירותים מיוחדים למשך יותר משנה.